Opłaty za egzaminy osób zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń energetycznych oraz wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI
z dnia 1 września 1967 r.
w sprawie opłat za egzaminy osób zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń energetycznych oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych.

Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 2 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. Nr 32, poz. 150) oraz w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 20 sierpnia 1965 r. w sprawie kwalifikacji osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych (Dz. U. Nr 38, poz. 238), § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 20 sierpnia 1965 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących usługi w zakresie konserwacji i naprawy urządzeń energetycznych (Dz. U. Nr 38, poz. 239) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 20 sierpnia 1965 r. w sprawie wykazu stanowisk i kwalifikacji osób obsługujących urządzenia energetyczne (Dz. U. Nr 38, poz. 240) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się opłaty za egzaminy dla osób zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń energetycznych w wysokości 80 zł za egzamin.
§  2.
1.
Opłatę egzaminacyjną ponosi osoba egzaminowana.
2.
Zwalnia się od opłat egzaminacyjnych pracowników poddawanych egzaminom okresowym, o których mowa w § 22 pkt 3 rozporządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 20 sierpnia 1965 r. w sprawie kwalifikacji osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych (Dz. U. Nr 38, poz. 238), § 14 pkt 3 rozporządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 20 sierpnia 1965 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących usługi w zakresie konserwacji i naprawy urządzeń energetycznych (Dz. U. Nr 38, poz. 239) i § 14 pkt 3 rozporządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 20 sierpnia 1965 r. w sprawie wykazu stanowisk i kwalifikacji osób obsługujących urządzenia energetyczne (Dz. U. Nr 38, poz. 240).
3.
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania w razie:
1)
powtarzania egzaminu, zdanego uprzednio z wynikiem niezadowalającym,
2)
powtarzania egzaminu na wniosek właściwej jednostki lub organu w razie stwierdzenia, że eksploatacja urządzeń energetycznych prowadzona jest niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.
Opłatę egzaminacyjną w wypadkach, o których mowa w ust. 2, pokrywa zakład pracy zatrudniający pracownika.
5.
Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli komisja egzaminacyjna działa przy przedsiębiorstwie na rozrachunku gospodarczym.
§  3.
1.
Wynagrodzenie za przeegzaminowanie jednej osoby wynosi:
1)
15 zł dla przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego,
2)
10 zł dla członka zespołu egzaminacyjnego,
3)
15 zł dla członka zespołu egzaminacyjnego, pełniącego jednocześnie funkcję sekretarza komisji,
4)
5 zł dla sekretarza komisji egzaminacyjnej.
2.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 stosuje się do egzaminów przeprowadzanych poza godzinami służbowymi.
§  4.
1.
Opłaty egzaminacyjne wpływają na dochód jednostki, przy której działa komisja egzaminacyjna.
2.
Wydatki związane z działalnością komisji egzaminacyjnej pokrywane są ze środków finansowych jednostki, przy której działa komisja egzaminacyjna.
§  5.
Zarządzenie nie ma zastosowania do egzaminów przeprowadzanych przez izby rzemieślnicze.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021