Zasady przeprowadzania pomiarów stężeń substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GOSPODARKI WODNEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 31 stycznia 1967 r.
w sprawie zasad przeprowadzania pomiarów stężeń substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne.

Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 r. o ochronie powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczaniem (Dz. U. Nr 14, poz. 87) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zakłady wydalające gazy o łącznej ilości ponad 40.000 m3/godz. obowiązane są ustalać ilość wydalanych substancji za pomocą pomiarów oraz za pomocą wskaźników ilości wydalanych substancji, uzgodnionych z organem do spraw ochrony powietrza prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej.
2.
Pomiary stężeń substancji w gazach odlotowych wykonuje się co najmniej po trzech dobach nieprzerwanej pracy ciągu produkcyjnego. W odniesieniu do nowo zainstalowanych lub przekazywanych po remoncie urządzeń redukujących zanieczyszczenia pomiary należy wykonywać nie wcześniej niż po dwóch tygodniach nieprzerwanej pracy tych urządzeń.
3.
Pomiary należy wykonywać w miejscach i warunkach określonych Polskimi Normami, a w braku norm - w miejscach i warunkach uzgodnionych z organem do spraw ochrony powietrza prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej. Miejsca pomiarów powinny być tak usytuowane, aby były możliwie łatwo dostępne.
4.
Przy wykonywaniu pomiarów stężeń substancji w gazach odlotowych należy wykonać pomiar: ilości, temperatury, ciśnienia i prędkości wydalanego gazu, a w odniesieniu do pyłów należy ponadto oznaczyć ich skład ziarnowy.
§  2.
1.
Zakłady, o których mowa w § 1, obowiązane są prowadzić księgę emisji substancji, do której wpisuje się wyniki pomiarów, ilość wydalanych substancji, ustaloną na podstawie wskaźników, oraz inne dane w zależności od rodzaju produkcji. Ramowy wzór księgi określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.
Zakłady wykonują okresowe pomiary dwa razy w roku, sporządzając odpowiedni protokół.
3.
Organ do spraw ochrony powietrza prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej może:
1)
zarządzić wykonywanie pomiarów częściej lub rzadziej w wypadkach uzasadnionych procesem technologicznym oraz rodzajem emisji, jak również określić czas wykonywania pomiarów;
2)
zwolnić zakład od obowiązku wykonywania pomiarów na czas określony, jeżeli stwierdzi, że substancje wydalane w gazach odlotowych nie powodują przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu atmosferycznym;
3)
zarządzić wykonanie dodatkowego, jednorazowego pomiaru w razie stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu okresowych pomiarów lub stwierdzenia nadmiernego wzrostu emisji;
4)
zarządzić ustalanie przez zakłady, wydalające gazy w ilości poniżej 40.000 m3/godz. ilości wydalanych substancji za pomocą pomiarów lub wskaźników, jeżeli ich emisja może spowodować przekroczenie dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu atmosferycznym.
§  3.
Sposób wykonywania pomiarów i obliczeń ilości wydalanych substancji określają wytyczne stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia. Wytyczne te stosuje się także przy wykonywaniu kontrolnych pomiarów przeprowadzanych przez organy do spraw ochrony powietrza prezydiów właściwych wojewódzkich rad narodowych.
§  4.
1.
Liczbę i usytuowanie punktów pomiarowych dla wykonywania pomiarów stężeń substancji w powietrzu atmosferycznym na obszarach chronionych i specjalnie chronionych należy dostosować do wielkości obszaru objętego badaniem oraz jego zróżnicowania pod względem fizjograficznym i zagospodarowania przestrzennego.
2.
W punktach pomiarowych ustalonych zgodnie z ust. 1 organy państwowej inspekcji sanitarnej w zależności od potrzeb wykonują pomiary:
1)
stężeń SO2 średniodobowych i jednorazowych;
2)
stężeń pyłu nietoksycznego średniodobowych i jednorazowych oraz opadu pyłu;
3)
stężeń innych substancji gazowych (lub par) występujących na obszarze objętym badaniem.
3.
Wytyczne w sprawie zasad ustalania liczby i usytuowania punktów pomiarowych, metodyki oznaczania poszczególnych rodzajów substancji w pobranych próbkach oraz metody przeprowadzania pomiarów stężeń substancji w powietrzu atmosferycznym na obszarach chronionych i specjalnie chronionych ustali Główny Inspektor Sanitarny.
§  5.
Pomiary stężeń substancji w powietrzu atmosferycznym na terenie zakładu i w strefie ochronnej wykonuje zakład według zasad określonych w § 4 ust. 2 i 3; liczbę i usytuowanie punktów pomiarowych, liczbę pomiarów jednostkowych, zakres badań laboratoryjnych oraz sposób przekazywania wyników ustala zakład w uzgodnieniu z organem do spraw ochrony powietrza prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej na podstawie wytycznych Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej.
§  6.
Prezes Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej ustala w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej wykazy zakładów obowiązanych sukcesywnie do rozpoczęcia dokonywania pomiarów określonych w niniejszym zarządzeniu.
§  7.
Przepisy zarządzenia dotyczące prezydiów wojewódzkich rad narodowych stosuje się odpowiednio do prezydiów rad narodowych miast wyłączonych z województw.
§  8.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr 1

RAMOWY WZÓR KSIĘGI EMISJI SUBSTANCJI

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WYTYCZNE W SPRAWIE SPOSOBU WYKONYWANIA POMIARÓW I OBLICZEŃ EMISJI SUBSTANCJI

1. Określenia podstawowe.

1) Przez stężenie substancji w gazach odlotowych należy rozumieć stosunek ilości substancji do jednostki gazu odlotowego, wyrażony w gramach na m3.

2) Przez stężenie substancji w powietrzu atmosferycznym należy rozumieć stosunek ilości substancji do jednostki objętości powietrza atmosferycznego, wyrażony w mg/m3.

3) Przez wskaźnik ilości wydalanych substancji (emisji) należy rozumieć stosunek ilości substancji wydalonej do ilości produkcji lub do ilości zużywanych surowców (uzależniony od rodzaju stosowanych surowców i procesu technologicznego).

2. Sposób ustalenia wskaźników ilości wydalanych substancji (emisji).

Ilość gazów emitowanych do atmosfery, ilość emitowanego pyłu oraz ilość emitowanych zanieczyszczeń gazowych określa się na podstawie ustalonych wskaźników emisji. Wskaźniki emisji ustalają poszczególne zakłady na podstawie analizy procesu technologicznego oraz sprawdzających pomiarów emisji. Sposób obliczenia i interpretacja wyników pomiarów sprawdzających powinny być uzgodnione z organem do spraw ochrony powietrza prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej.

Prawidłowość przyjętych wskaźników należy sprawdzać przez pomiary bezpośrednie wartości emisji. W razie wystąpienia rozbieżności wyników pomiarów i wartości obliczonych na podstawie wskaźników większych od 20%, należy przeprowadzić ponowną weryfikację wskaźników emisji.

3. Pomiary emisji.

1) Usytuowanie punktów pomiarów emisji pyłu powinno być zgodne z normą PN/M-34129 (projekt) "Odpylające urządzenia kotłowe. Wymagania i badania odbiorcze.".

2) Pomiar ilości emitowanych gazów powinien być przeprowadzony w punktach przewidzianych do pomiaru ilości emitowanego pyłu, zgodnie z normą podaną w pkt 1.

3) Pomiar temperatury emitowanych gazów powinien być przeprowadzany w punkcie położonym możliwie najbliżej wylotu gazów do atmosfery i w zasadzie przy użyciu termometrów rejestrujących. Jeżeli umieszczenie termometrów bezpośrednio przy wylocie gazów do atmosfery jest niemożliwe, należy ustalić doświadczalne współczynniki spadku temperatur na odcinku od punktu umieszczenia termometru do punktu wylotu gazów do atmosfery.

4) Pomiar emisji pyłu należy przeprowadzać zgodnie z normą podaną w pkt 1.

5) Skład ziarnowy pyłu należy ustalać zgodnie z postanowieniami odpowiednich Polskich Norm. Skład ziarnowy pyłu oznacza się na podstawie próbek pobranych z pyłu wydzielonego w cyklonach i filtrach mierniczych oraz w innych przyrządach do pomiarów zapylenia gazów.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021