Stanowiska służbowe i uposażenia pracowników prokuratorskich.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 12 maja 1959 r.
w sprawie stanowisk służbowych i uposażeń pracowników prokuratorskich.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 38, poz. 346) uchwala się, co następuje:
§  1-4. 1
(uchylone).
§  4a. 2
1. 3
Pracownikom prokuratorskim Generalnej Prokuratury przysługuje dodatek specjalny z tytułu pełnienia funkcji według następujących stawek:
Lp. Funkcja Stawka dodatku specjalnego z tytułu pełnienia funkcji
1 Dyrektor departamentu (biura) 1100, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000
2 Wicedyrektor departamentu (biura), radca Prokuratora Generalnego PRL 800, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950, 2100
3 Naczelnik wydziału, wizytator 600, 700, 800, 950, 1100, 1250, 1400, 1550, 1700
4 Kierownik działu lub rejonu 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400
2. 4
Prokuratorzy Generalnej Prokuratury mogą otrzymać dodatki specjalne za pełnienie funkcji określonych w ust. 1:
1)
pod lp. 2 w wysokości 2.400 zł,
2)
pod lp. 3 w wysokości 2.000, 2.200 zł,
3)
pod lp. 4 w wysokości 1.700, 2.000 zł.
3.
Dodatek specjalny z tytułu pełnienia funkcji nie podlega podatkowi od wynagrodzeń.
4.
W okresie pobierania dodatku specjalnego z tytułu pełnienia funkcji nie przysługują pracownikowi prokuratorskiemu Generalnej Prokuratury żadne inne dodatki, z wyjątkiem dodatku za wysługę lat.
5.
Pracownik, prokuratorski Generalnej Prokuratury może awansować w zakresie dodatku specjalnego z tytułu pełnienia funkcji na zasadach 1 w terminach określonych dla pracowników naczelnych organów administracji państwowej.
6.
Do pobierania przez pracowników prokuratorskich Generalnej Prokuratury dodatków specjalnych z tytułu pełnienia funkcji stosuje się odpowiednio przepisy § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1964 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników ministerstw i urzędów centralnych (Dz. U. Nr 29, poz. 185).
7.
Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac oraz z Ministrem Finansów - może przyznać imiennie pracownikowi prokuratorskiemu Generalnej Prokuratury, nie pobierającemu dodatku specjalnego z tytułu pełnienia funkcji, nie podlegający opodatkowaniu dodatek wyrównawczy do uposażenia na czas pozostawania na tym samym stanowisku, jeżeli łączna suma składników wynagrodzenia, pobierana dotąd przez tegoż pracownika, jest wyższa od przewidzianej w przepisach niniejszych.
§  4b. 5
1.
Tworzy się fundusz nagród na nagrody dla pracowników prokuratorskich Generalnej Prokuratury w wysokości 4% planowanego osobowego funduszu płac tych pracowników.
2.
Suma nagród indywidualnych przyznanych pracownikowi prokuratorskiemu Generalnej Prokuratury w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 15% jego rocznego uposażenia zasadniczego.
3.
Poza nagrodami przewidzianymi w ust. 2 nie mogą być przyznane nagrody z innych tytułów; nie dotyczy to nagród państwowych, za udział w konkursach, za osiągnięcia racjonalizatorskie i za projekty wynalazcze.
§  5-16. 6
(uchylone).
1 § 1-4 uchylone przez § 14 uchwały z dnia 8 września 1966 r. w sprawie stanowisk służbowych i uposażeń pracowników prokuratorskich. (M.P.66.48.238) z dniem 1 września 1966 r.
2 § 4a dodany przez § 1 pkt 1 uchwały z dnia 18 listopada 1964 r. (M.P.64.79.373) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 lipca 1964 r.
3 § 4a ust. 1 zmieniony przez § 2 uchwały z dnia 22 grudnia 1967 r. (M.P.67.72.352) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 grudnia 1967 r.
4 § 4a ust. 2 zmieniony przez § 14 uchwały z dnia 8 września 1966 r. w sprawie stanowisk służbowych i uposażeń pracowników prokuratorskich. (M.P.66.48.238) z dniem 1 września 1966 r.
5 § 4b dodany przez § 1 pkt 1 uchwały z dnia 18 listopada 1964 r. (M.P.64.79.373) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 lipca 1964 r.
6 § 5-16 uchylone przez § 14 uchwały z dnia 8 września 1966 r. w sprawie stanowisk służbowych i uposażeń pracowników prokuratorskich. (M.P.66.48.238) z dniem 1 września 1966 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021