Rozporządzenie delegowane 2021/1088 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do aktualizacji odniesień do wymogów ochrony środowiska

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/1088
z dnia 7 kwietnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do aktualizacji odniesień do wymogów ochrony środowiska
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 1 , w szczególności jego art. 19 ust. 1 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 7 kwietnia 2021 r. Komisja przyjęła rozporządzenie delegowane 2021/1087 2  aktualizujące odniesienia do postanowień konwencji chicagowskiej, które zawierają wymogi ochrony środowiska.

(2) Statki powietrzne inne niż bezzałogowe statki powietrzne oraz ich śmigła, części i wyposażenie nieinstalowane powinny spełniać te wymogi ochrony środowiska od dnia 1 stycznia 2021.

(3) Należy zaktualizować odniesienia do wymogów ochrony środowiska w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 748/2012 3 .

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 748/2012.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu opierają się na opinii nr 03/2020 wydanej przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) zgodnie z art. 76 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1139,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (UE) nr 748/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W drodze odstępstwa od ust. 1 organizacja produkująca może zwrócić się do właściwego organu o zwolnienie ze stosowania wymogów ochrony środowiska, o których mowa w art. 9 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2018/1139.";

2)
w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 7 kwietnia 2021 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 748/2012 wprowadza się następujące zmiany:
1)
pkt 21.A.130 lit. b) ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. dodatkowo, w przypadku wymogów ochrony środowiska:

(i) oświadczenie, że kompletny silnik spełnia stosowne wymagania w zakresie emisji spalin z silników, obowiązujące w dniu wyprodukowania silnika; oraz

(ii) oświadczenie, że kompletny samolot spełnia stosowne wymagania w zakresie emisji CO2, obowiązujące w dniu wydania jego pierwszego świadectwa zdatności do lotu.";

2)
w pkt 21.A.145 lit. b) zdanie wstępne i pkt 1 otrzymują brzmienie:

"b) w odniesieniu do wszystkich niezbędnych danych dotyczących zdatności do lotu i danych dotyczących ochrony środowiska:

1. organizacja produkująca otrzymuje takie dane od Agencji oraz od posiadacza certyfikatu typu, ograniczonego certyfikatu typu lub zatwierdzenia projektu lub od wnioskodawcy ubiegającego się o certyfikat typu, ograniczony certyfikat typu lub zatwierdzenie projektu, łącznie z wszelkimi wyłączeniami przyznanymi w odniesieniu do wymogów ochrony środowiska, celem ustalenia zgodności z mającymi zastosowanie danymi projektowymi;";

3)
pkt 21.A.147 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) Po wydaniu zatwierdzenia organizacji produkującej każda zmiana w tej zatwierdzonej organizacji produkującej, która jest istotna dla wykazania zgodności lub dla zdatności do lotu i właściwości w zakresie ochrony środowiska wyrobu, części lub akcesorium, podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ, co dotyczy szczególnie zmian w systemie jakości. Wniosek o zatwierdzenie przedkładany jest właściwemu organowi w formie pisemnej, a przed wprowadzeniem zmiany organizacja wykazuje wobec właściwego organu, że spełnia wymagania niniejszej podczęści.";

4)
pkt 21.A.801 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) Znakowanie wyrobów obejmuje następujące informacje:

1. nazwa producenta;

2. oznaczenie fabryczne wyrobu;

3. numer seryjny producenta;

4. znak »EXEMPT« w przypadku silnika, jeżeli właściwy organ przyznał zwolnienie z wymogów ochrony środowiska;

5. wszelkie inne informacje, które Agencja uzna za właściwe.";

5)
pkt 21.B.85 otrzymuje brzmienie:

"21.B.85 Określenie mających zastosowanie wymogów ochrony środowiska dla certyfikatu typu lub ograniczonego certyfikatu typu

a) Agencja określa obowiązujące wymogi ochrony środowiska w odniesieniu do certyfikatu typu lub ograniczonego certyfikatu typu dla statku powietrznego lub certyfikatu typu dla silnika oraz powiadamia o nich wnioskodawcę. Oznaczenie i powiadomienie zawierają:

1. mające zastosowanie wymogi w zakresie hałasu określone w:

(i) załączniku 16 do konwencji chicagowskiej, tom I część II rozdział 1, oraz:

A) dla poddźwiękowych samolotów odrzutowych - w rozdziałach 2, 3, 4 i 14;

B) dla samolotów z napędem śmigłowym - w rozdziałach 3, 4, 5, 6, 10 i 14;

C) dla śmigłowców - w rozdziałach 8 i 11;

D) dla samolotów naddźwiękowych - w rozdziale 12; oraz

E) dla pionowzlotów z pochylanymi wirnikami - w rozdziale 13.

(ii) w załączniku 16 do konwencji chicagowskiej, tom I:

A) dodatku 1 dla samolotów, do których stosuje się rozdziały 2 i 12 załącznika 16 do konwencji chicagowskiej, zastosowanie ma tom I część II;

B) dodatku 2 dla samolotów, do których zastosowanie mają rozdziały 3, 4, 5, 8, 13 i 14 załącznika 16 do konwencji chicagowskiej, zastosowanie ma tom I część II;

C) dodatku 3 dla samolotów, do których zastosowanie ma rozdział 6 załącznika 16 do konwencji chicagowskiej, zastosowanie ma tom I część II;

D) dodatku 4 dla samolotów, do których zastosowanie ma rozdział 11 załącznika 16 do konwencji chicagowskiej, zastosowanie ma tom I część II; oraz

E) dodatku 6 dla samolotów, do których zastosowanie ma rozdział 10 załącznika 16 do konwencji chicagowskiej, zastosowanie ma tom I część II;

2. mające zastosowanie wymogi w zakresie emisji związane z zapobieganiem zamierzonemu upustowi paliwa, określone w załączniku 16 do konwencji chicagowskiej, tom II część II rozdziały 1 i 2;

3. mające zastosowanie wymogi w zakresie emisji z silnika dymu, gazów i cząstek stałych, określone w:

(i) załączniku 16 do konwencji chicagowskiej, tom II część III rozdział 1, oraz:

A) w odniesieniu do emisji dymu i gazów z silników turboodrzutowych i turbowentylatorowych przeznaczonych do napędzania tylko przy prędkościach poddźwiękowych - w rozdziale 2;

B) w odniesieniu do emisji dymu i gazów z silników turboodrzutowych i turbowentylatorowych przeznaczonych do napędzania przy prędkościach naddźwiękowych - w rozdziale 3; oraz

C) w odniesieniu do emisji cząstek stałych z silników turboodrzutowych i turbowentylatorowych przeznaczonych do napędzania tylko przy prędkościach poddźwiękowych - w rozdziale 4;

(ii) załączniku 16 do konwencji chicagowskiej, tom II:

A) dodatek 1 w odniesieniu do pomiaru wskaźnika ciśnienia odniesienia;

B) dodatek 2 w odniesieniu do oceny emisji dymu;

C) dodatek 3 w odniesieniu do oprzyrządowania i technik pomiarowych dla emisji gazu;

D) dodatek 4 w odniesieniu do specyfikacji dotyczących paliwa wykorzystywanego w badaniach emisji z silników turbinowych statków powietrznych;

E) dodatek 5 w odniesieniu do oprzyrządowania i technik pomiarowych dla emisji gazu z dopalania silników turbinowych;

F) dodatek 6 w odniesieniu do procedury zgodności dla emisji gazów, dymu i cząstek stałych; oraz

G) dodatek 7 w odniesieniu do oprzyrządowania i technik pomiarowych nielotnych cząstek stałych;

4. stosowne wymogi dotyczące emisji CO2 z samolotów określone w:

(i) załączniku 16 do konwencji chicagowskiej, tom III część II rozdział 1, oraz:

A) dla poddźwiękowych samolotów odrzutowych - w rozdziale 2; oraz

B) dla poddźwiękowych samolotów z napędem śmigłowym - w rozdziale 2;

(ii) załączniku 16 do konwencji chicagowskiej tom III dodatki 1 i 2, dla samolotów, do których zastosowanie ma rozdział 2 załącznika 16 do konwencji chicagowskiej, zastosowanie ma tom III część II;

5. w przypadku silników mające zastosowanie wymogi określone w załączniku 16 do konwencji chicagowskiej, tom II, część IV i dodatek 8 dotyczące oceny nielotnych cząstek stałych do celów inwentaryzacji i modelowania.

b) (zarezerwowany).".

1 Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji 2021/1087 z dnia 7 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 w odniesieniu do aktualizacji odniesień do postanowień konwencji chicagowskiej (zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).
3 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (Dz.U. L 224 z 21.8.2012, s. 1).

Zmiany w prawie

Nowe zasady przeprowadzania kontroli w pomocy społecznej

Dziś (piątek, 21 czerwca) weszły w życie nowe przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli w pomocy społecznej. Dotyczą m.in. rozszerzenia nadzoru nad realizacją zaleceń pokontrolnych i objęcia procedurą kontrolną mieszkań treningowych i wspomaganych.

Robert Horbaczewski 21.06.2024
Nowelizacja kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych wejdzie w życie pod koniec czerwca

W dniu 14 czerwca opublikowana została nowelizacja kodeksu pracy dotycząca ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów.

Grażyna J. Leśniak 17.06.2024
Bez polskiego prawa jazdy obcokrajowiec nie zostanie taksówkarzem

​Od 17 czerwca wszyscy kierowcy, którzy pracują w Polsce w charakterze taksówkarzy lub świadczą usługi odpłatnego przewozu osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Zapewne nie wszystkim kierowcom z zagranicy uda się to prawo jazdy zdobyć, więc liczba obcokrajowców świadczących usługi przewozu osób może spaść.

Regina Skibińska 15.06.2024
Od 1 grudnia wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 9 maja 2024 roku przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku. Niewpłacone składki będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada, a pierwsi przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać w grudniu.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Ustawa powołująca program "Aktywny Rodzic" już w Dzienniku Ustaw

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" została opublikowana 12 czerwca. Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. O wyborze świadczenia zdecydują sami rodzice, choć pierwsze dwa nie będą dla wszystkich. Wnioski będzie można składać od 1 października.

Agnieszka Matłacz 13.06.2024
Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Według Muchy często powodem takiej decyzji było przekonanie rodziców lub opiekunów, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.

Krzysztof Koślicki 12.06.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.UE.L.2021.236.3

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Rozporządzenie delegowane 2021/1088 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do aktualizacji odniesień do wymogów ochrony środowiska
Data aktu: 07/04/2021
Data ogłoszenia: 05/07/2021
Data wejścia w życie: 25/07/2021