Rozporządzenie delegowane 2021/1088 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do aktualizacji odniesień do wymogów ochrony środowiska

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/1088
z dnia 7 kwietnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do aktualizacji odniesień do wymogów ochrony środowiska
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 1 , w szczególności jego art. 19 ust. 1 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 7 kwietnia 2021 r. Komisja przyjęła rozporządzenie delegowane 2021/1087 2  aktualizujące odniesienia do postanowień konwencji chicagowskiej, które zawierają wymogi ochrony środowiska.

(2) Statki powietrzne inne niż bezzałogowe statki powietrzne oraz ich śmigła, części i wyposażenie nieinstalowane powinny spełniać te wymogi ochrony środowiska od dnia 1 stycznia 2021.

(3) Należy zaktualizować odniesienia do wymogów ochrony środowiska w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 748/2012 3 .

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 748/2012.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu opierają się na opinii nr 03/2020 wydanej przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) zgodnie z art. 76 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1139,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (UE) nr 748/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W drodze odstępstwa od ust. 1 organizacja produkująca może zwrócić się do właściwego organu o zwolnienie ze stosowania wymogów ochrony środowiska, o których mowa w art. 9 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2018/1139.";

2)
w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 7 kwietnia 2021 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 748/2012 wprowadza się następujące zmiany:
1)
pkt 21.A.130 lit. b) ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. dodatkowo, w przypadku wymogów ochrony środowiska:

(i) oświadczenie, że kompletny silnik spełnia stosowne wymagania w zakresie emisji spalin z silników, obowiązujące w dniu wyprodukowania silnika; oraz

(ii) oświadczenie, że kompletny samolot spełnia stosowne wymagania w zakresie emisji CO2, obowiązujące w dniu wydania jego pierwszego świadectwa zdatności do lotu.";

2)
w pkt 21.A.145 lit. b) zdanie wstępne i pkt 1 otrzymują brzmienie:

"b) w odniesieniu do wszystkich niezbędnych danych dotyczących zdatności do lotu i danych dotyczących ochrony środowiska:

1. organizacja produkująca otrzymuje takie dane od Agencji oraz od posiadacza certyfikatu typu, ograniczonego certyfikatu typu lub zatwierdzenia projektu lub od wnioskodawcy ubiegającego się o certyfikat typu, ograniczony certyfikat typu lub zatwierdzenie projektu, łącznie z wszelkimi wyłączeniami przyznanymi w odniesieniu do wymogów ochrony środowiska, celem ustalenia zgodności z mającymi zastosowanie danymi projektowymi;";

3)
pkt 21.A.147 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) Po wydaniu zatwierdzenia organizacji produkującej każda zmiana w tej zatwierdzonej organizacji produkującej, która jest istotna dla wykazania zgodności lub dla zdatności do lotu i właściwości w zakresie ochrony środowiska wyrobu, części lub akcesorium, podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ, co dotyczy szczególnie zmian w systemie jakości. Wniosek o zatwierdzenie przedkładany jest właściwemu organowi w formie pisemnej, a przed wprowadzeniem zmiany organizacja wykazuje wobec właściwego organu, że spełnia wymagania niniejszej podczęści.";

4)
pkt 21.A.801 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) Znakowanie wyrobów obejmuje następujące informacje:

1. nazwa producenta;

2. oznaczenie fabryczne wyrobu;

3. numer seryjny producenta;

4. znak »EXEMPT« w przypadku silnika, jeżeli właściwy organ przyznał zwolnienie z wymogów ochrony środowiska;

5. wszelkie inne informacje, które Agencja uzna za właściwe.";

5)
pkt 21.B.85 otrzymuje brzmienie:

"21.B.85 Określenie mających zastosowanie wymogów ochrony środowiska dla certyfikatu typu lub ograniczonego certyfikatu typu

a) Agencja określa obowiązujące wymogi ochrony środowiska w odniesieniu do certyfikatu typu lub ograniczonego certyfikatu typu dla statku powietrznego lub certyfikatu typu dla silnika oraz powiadamia o nich wnioskodawcę. Oznaczenie i powiadomienie zawierają:

1. mające zastosowanie wymogi w zakresie hałasu określone w:

(i) załączniku 16 do konwencji chicagowskiej, tom I część II rozdział 1, oraz:

A) dla poddźwiękowych samolotów odrzutowych - w rozdziałach 2, 3, 4 i 14;

B) dla samolotów z napędem śmigłowym - w rozdziałach 3, 4, 5, 6, 10 i 14;

C) dla śmigłowców - w rozdziałach 8 i 11;

D) dla samolotów naddźwiękowych - w rozdziale 12; oraz

E) dla pionowzlotów z pochylanymi wirnikami - w rozdziale 13.

(ii) w załączniku 16 do konwencji chicagowskiej, tom I:

A) dodatku 1 dla samolotów, do których stosuje się rozdziały 2 i 12 załącznika 16 do konwencji chicagowskiej, zastosowanie ma tom I część II;

B) dodatku 2 dla samolotów, do których zastosowanie mają rozdziały 3, 4, 5, 8, 13 i 14 załącznika 16 do konwencji chicagowskiej, zastosowanie ma tom I część II;

C) dodatku 3 dla samolotów, do których zastosowanie ma rozdział 6 załącznika 16 do konwencji chicagowskiej, zastosowanie ma tom I część II;

D) dodatku 4 dla samolotów, do których zastosowanie ma rozdział 11 załącznika 16 do konwencji chicagowskiej, zastosowanie ma tom I część II; oraz

E) dodatku 6 dla samolotów, do których zastosowanie ma rozdział 10 załącznika 16 do konwencji chicagowskiej, zastosowanie ma tom I część II;

2. mające zastosowanie wymogi w zakresie emisji związane z zapobieganiem zamierzonemu upustowi paliwa, określone w załączniku 16 do konwencji chicagowskiej, tom II część II rozdziały 1 i 2;

3. mające zastosowanie wymogi w zakresie emisji z silnika dymu, gazów i cząstek stałych, określone w:

(i) załączniku 16 do konwencji chicagowskiej, tom II część III rozdział 1, oraz:

A) w odniesieniu do emisji dymu i gazów z silników turboodrzutowych i turbowentylatorowych przeznaczonych do napędzania tylko przy prędkościach poddźwiękowych - w rozdziale 2;

B) w odniesieniu do emisji dymu i gazów z silników turboodrzutowych i turbowentylatorowych przeznaczonych do napędzania przy prędkościach naddźwiękowych - w rozdziale 3; oraz

C) w odniesieniu do emisji cząstek stałych z silników turboodrzutowych i turbowentylatorowych przeznaczonych do napędzania tylko przy prędkościach poddźwiękowych - w rozdziale 4;

(ii) załączniku 16 do konwencji chicagowskiej, tom II:

A) dodatek 1 w odniesieniu do pomiaru wskaźnika ciśnienia odniesienia;

B) dodatek 2 w odniesieniu do oceny emisji dymu;

C) dodatek 3 w odniesieniu do oprzyrządowania i technik pomiarowych dla emisji gazu;

D) dodatek 4 w odniesieniu do specyfikacji dotyczących paliwa wykorzystywanego w badaniach emisji z silników turbinowych statków powietrznych;

E) dodatek 5 w odniesieniu do oprzyrządowania i technik pomiarowych dla emisji gazu z dopalania silników turbinowych;

F) dodatek 6 w odniesieniu do procedury zgodności dla emisji gazów, dymu i cząstek stałych; oraz

G) dodatek 7 w odniesieniu do oprzyrządowania i technik pomiarowych nielotnych cząstek stałych;

4. stosowne wymogi dotyczące emisji CO2 z samolotów określone w:

(i) załączniku 16 do konwencji chicagowskiej, tom III część II rozdział 1, oraz:

A) dla poddźwiękowych samolotów odrzutowych - w rozdziale 2; oraz

B) dla poddźwiękowych samolotów z napędem śmigłowym - w rozdziale 2;

(ii) załączniku 16 do konwencji chicagowskiej tom III dodatki 1 i 2, dla samolotów, do których zastosowanie ma rozdział 2 załącznika 16 do konwencji chicagowskiej, zastosowanie ma tom III część II;

5. w przypadku silników mające zastosowanie wymogi określone w załączniku 16 do konwencji chicagowskiej, tom II, część IV i dodatek 8 dotyczące oceny nielotnych cząstek stałych do celów inwentaryzacji i modelowania.

b) (zarezerwowany).".

1 Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji 2021/1087 z dnia 7 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 w odniesieniu do aktualizacji odniesień do postanowień konwencji chicagowskiej (zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).
3 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (Dz.U. L 224 z 21.8.2012, s. 1).

Zmiany w prawie

Nowelizacja doprecyzowuje przepisy o dostarczaniu przez ZUS pism w postaci elektronicznej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która m.in. doprecyzowuje przepisy dotyczące dostarczania przez ZUS pism w postaci elektronicznej. Ma ona na celu uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów, aby proces wydawania elektronicznych decyzji, postanowień i innych pism z ZUS był szybszy i bardziej skuteczny.

Krzysztof Sobczak 24.11.2022
W przyszłym roku kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe wzrosną dwa razy

Ponad 33 miliony złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie natomiast 349 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia 2023 roku wyniesie ono 3490 złotych. Od lipca z kolei kary wzrosną jeszcze bardziej.

Krzysztof Koślicki 18.11.2022
Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku

Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca 2022 roku. Korzystne zasady mają jednak być utrzymane dłużej. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w czwartek projekt rozporządzenia, które utrzyma zwolnienia z podatku przez kolejne dwa lata.

Krzysztof Koślicki 18.11.2022
O udziale we wspólnocie gruntowej decyduje faktyczne korzystanie

Wspólnoty gruntowe są gruntami wspólnymi dla danej wsi, w których poszczególni rolnicy mieli udziały zależne od powierzchni posiadanych gospodarstw - są reliktem stosunków własnościowych powstałych w XIX w. na terenach byłych zaborów rosyjskiego i austriackiego w wyniku likwidacji pańszczyzny. Ich status reguluje ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Monika Sewastianowicz 17.11.2022
Psy ratownicze będą mogły trenować w lasach

Psy ratownicze będą mogły legalnie ćwiczyć w lasach, będą też mogły biegać po lasach, podobnie jak i psy myśliwskie. Takie prawo nadaje im podpisana właśnie przez prezydenta nowelizacja ustawy o lasach i kodeksie wykroczeń, przewidująca umożliwienie udziału psów w treningach poprzez wyłączenie z ogólnej zasady dotyczącej zakazu puszczania psa luzem w lesie.

Krzysztof Sobczak 10.11.2022
Prawa nabyte można stracić również w trakcie roku podatkowego

Polski Ład ograniczył możliwość amortyzacji nieruchomości tylko do końca tego roku. Problem mają podatnicy, których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Utracą oni prawa nabyte w trakcie trwania ich roku podatkowego. Eksperci radzą drogę sądową i mają nadzieję, że orzecznictwo sądów administracyjnych uwzględni argumenty podatników.

Wiesława Moczydłowska 31.10.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.UE.L.2021.236.3

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Rozporządzenie delegowane 2021/1088 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do aktualizacji odniesień do wymogów ochrony środowiska
Data aktu: 07/04/2021
Data ogłoszenia: 05/07/2021
Data wejścia w życie: 25/07/2021