Zwolnienia wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 20 sierpnia 2010 r.
w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1542, 1598 i 1723) zarządza się, co następuje:
§  1.  [Przedmiot regulacji]
Rozporządzenie określa zwolnienia z obowiązku oznaczania niektórych wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, okres, na jaki zwolnienie jest wprowadzane, oraz warunki i tryb stosowania zwolnień w odniesieniu do niektórych grup wyrobów akcyzowych.
§  2.  [Zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów wymienionych w załączniku]
Zwalnia się do dnia 31 grudnia 2024 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju, inne niż określone w art. 118 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wyroby akcyzowe wymienione w załączniku do rozporządzenia, z wyjątkiem cygar i cygaretek, które zwalnia się z obowiązku oznaczania znakami akcyzy do dnia 19 maja 2024 r.
§  2a. 
(uchylony).
§  2b.  [Zwolnienie cygar i cygaretek z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy]
Zwalnia się do dnia 20 maja 2026 r. z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy cygara i cygaretki wprowadzone do sprzedaży przed dniem 20 maja 2024 r.
§  3.  [Zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów przeznaczonych do zużycia na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze]
1. 
Zwalnia się do dnia 31 grudnia 2024 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyroby akcyzowe wyprodukowane poza terytorium kraju, przeznaczone do zużycia na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze, zwanych dalej "imprezami", jeżeli łącznie spełniają następujące warunki:
1)
organizator imprezy lub wystawca otrzymał je bezpłatnie;
2)
zostaną przeznaczone wyłącznie do bezpłatnego rozdania publiczności podczas imprezy;
3)
będą zużyte wyłącznie w celu reklamy i będą miały niską wartość jednostkową;
4)
pod względem ich całkowitej wartości i liczby będą odpowiadać charakterowi imprezy, liczbie odwiedzających i wielkości udziału wystawcy;
5)
nie zostaną wprowadzone do sprzedaży.
2. 
Organizator imprezy składa pisemne zawiadomienie o rodzaju i liczbie wyrobów akcyzowych sprowadzanych na imprezy właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, w terminie co najmniej 14 dni przed sprowadzeniem tych wyrobów.
§  3a.  [Zwolnienie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy]
Zwalnia się do dnia 28 lutego 2019 r. z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie importowane, nabyte wewnątrzwspólnotowo lub wyprodukowane na terytorium kraju od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
§  3b.  [Zwolnienie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy]
Zwalnia się do dnia 30 kwietnia 2021 r. z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał do dnia 31 grudnia 2020 r.
§  3c.  [Zwolnienie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy]
Zwalnia się do dnia 31 grudnia 2020 r. z obowiązku oznaczania podatkowymi znakami akcyzy płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał po dniu 30 czerwca 2020 r.
§  4.  [Wejście w życie]
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r. 2

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ IMPORTOWANYCH, NABYTYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW AKCYZOWYCH ZWOLNIONYCH Z OBOWIĄZKU OZNACZANIA ZNAKAMI AKCYZY

Poz. Kod CN Nazwa wyrobu (grupy wyrobów)
1 2203 00 Piwo otrzymywane ze słodu
2 ex 2206 00 Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr, perry i miód pitny, sake); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone - wyłącznie napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych oraz cydr i perry o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 5,0 % objętości
3 2207 20 00 Alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone
4 2710 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe
5 2711 Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe
6 3403 Preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty, w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających jako składnik zasadniczy 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych
7 bez względu na kod CN Wyroby o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % objętości, niebędące wyrobami oznaczonymi kodami CN: 2204, 2205, 2206 00, 2207 10 00, 2208
8 bez względu na kod CN Cygara i cygaretki
Objaśnienie:

ex - dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania.

1 Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. poz. 219), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1013).

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku 8-10 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 18.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024