Udzielanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na przedsięwzięcia związane z pracą zdalną.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 30 stycznia 2023 r.
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na przedsięwzięcia związane z pracą zdalną

Na podstawie art. 6b ust. 10c ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 i 2185) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej "Agencją", pomocy finansowej ostatecznym odbiorcom wsparcia (operatorom) w ramach inwestycji A4.4.1. Inwestycje związane z doposażeniem pracowników/przedsiębiorstw do pracy zdalnej, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności, na realizację przedsięwzięć na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, zwanych dalej "MŚP", i ich pracowników w zakresie doposażenia do pracy zdalnej.
2. 
Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, nie mogą być realizowane na rzecz MŚP będących osobami fizycznymi, które nie zatrudniają pracowników.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ostatecznym odbiorcy wsparcia (operatorze) - oznacza to podmiot w rozumieniu art. 14la pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225);
2)
przedsięwzięciu - oznacza to przedsięwzięcie w rozumieniu art. 14la pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
§  3. 
Ostatecznymi odbiorcami wsparcia (operatorami) mogą być podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 1 pkt 1-3 i 6-9 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanej dalej "ustawą o PARP", z wyłączeniem pracowników przedsiębiorców.
§  4. 
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej "wsparciem".
§  5. 
1. 
Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia zalicza się wydatki na:
1)
pokrycie kosztów usług doradczych lub szkoleniowych;
2)
zakup wartości niematerialnych i prawnych, które umożliwiają pracę zdalną, w tym wydatki umożliwiające pracę zdalną osobom z niepełnosprawnościami;
3)
pokrycie kosztów poniesionych przez ostatecznego odbiorcę wsparcia (operatora) związanych z realizacją przedsięwzięcia.
2. 
Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia nie zalicza się wydatków poniesionych przed dniem rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia.
3. 
Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, stanowią dla ostatecznego odbiorcy wsparcia (operatora) pomoc finansową niebędącą pomocą publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 47).
§  6. 
1. 
Uczestnikami usług doradczych lub szkoleniowych mogą być osoby fizyczne będące MŚP lub pracownicy MŚP, którzy zostali delegowani do udziału w usługach, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2.
2. 
Usługi doradcze lub szkoleniowe mogą być świadczone przez podmioty wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy o PARP. W przypadku gdy żaden z podmiotów wpisanych do rejestru nie świadczy usług szkoleniowych w zakresie wymaganym przez MŚP, usługi szkoleniowe mogą być świadczone przez podmioty wybrane zgodnie z zasadami określonymi w art. 6c ustawy o PARP.
3. 
Ostateczny odbiorca wsparcia (operator) zapewnia równy dostęp do usług doradczych i szkoleniowych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2.
§  7. 
1. 
Koszty usług doradczych i szkoleniowych oraz wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, stanowią dla MŚP pomoc de minimis.
2. 
Pomoc de minimis jest udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013".
3. 
Pomoc de minimis nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.
4. 
Pomoc de minimis może być udzielana pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis lub pomocą de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - kwoty 100 000 euro dla jednego przedsiębiorcy.
5. 
Do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis przez jednego przedsiębiorcę rozumie się jedno przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.
6. 
Pomoc de minimis nie może być udzielona na szkolenia, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów prawa krajowego.
7. 
Pomoc de minimis może być udzielona, jeżeli spełnia warunki kumulacji pomocy, o których mowa w art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.
8. 
Pomoc de minimis może być udzielona do końca sześciomiesięcznego okresu następującego po upływie okresu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.
9. 
Pomoc de minimis jest udzielana na podstawie umowy, która określa szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania tej pomocy.
10. 
Zaświadczenie o pomocy de minimis udzielanej MŚP w ramach przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 1, wydaje ostateczny odbiorca wsparcia (operator).
§  8. 
Intensywność pomocy de minimis dla MŚP nie może przekroczyć 100% wydatków, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2.
§  9. 
1. 
Agencja udziela pomocy finansowej w trybie konkursowym, zgodnie z art. 14lza-14lzf ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
2. 
Agencja określa rodzaje wydatków kwalifikowalnych w ramach katalogu, o którym mowa w § 5 ust. 1, w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu rozwojowego, o którym mowa w art. 14lzb ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
§  10. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).

Zmiany w prawie

Transakcje dotyczące gazu, energii i uprawnień do emisji CO2 od kwietnia z odwrotnym obciążeniem VAT

Polska wprowadza czasowe odwrotne obciążenie podatkiem gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Nowe regulacje obowiązują od 1 kwietnia 2023 roku do 28 lutego 2025 roku. W założeniu ma to zwiększyć konkurencyjność polskiego systemu giełdowego.

Krzysztof Koślicki 01.04.2023
Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.260

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Udzielanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na przedsięwzięcia związane z pracą zdalną.
Data aktu: 30/01/2023
Data ogłoszenia: 08/02/2023
Data wejścia w życie: 23/02/2023