Zmiana obszaru wolnego obszaru celnego w Mszczonowie w województwie mazowieckim.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 23 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Mszczonowie w województwie mazowieckim

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2073) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Określa się w załączniku do rozporządzenia granice i obszar wolnego obszaru celnego w Mszczonowie w województwie mazowieckim, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Mszczonowie w województwie mazowieckim (Dz. U. poz. 721 oraz z 2003 r. poz. 876).
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZAR WOLNEGO OBSZARU CELNEGO W MSZCZONOWIE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

Opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego jest przedstawiony na mapie. Dokument zawierający opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego wraz z mapą jest przechowywany u zarządzającego wolnym obszarem celnym oraz w postaci kopii we właściwej miejscowo izbie administracji skarbowej nadzorującej wolny obszar celny i w Ministerstwie Finansów.

Granice wolnego obszaru celnego zlokalizowanego w Mszczonowie w województwie mazowieckim są wyznaczone przez następujące punkty graniczne:

1)
poczynając od punktu A, zlokalizowanego w rogu ogrodzenia przy bramie nr 3, granica biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu B oddalonego od punktu A o 178 m; w odległości 166 m od punktu A znajduje się brama nr 4;
2)
od punktu B granica biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu C oddalonego od punktu B o 61 m;
3)
w punkcie C granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu D oddalonego od punktu C o 82 m;
4)
w punkcie D granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu E oddalonego od punktu D o 92 m;
5)
w punkcie E granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu F oddalonego od punktu E o 32 m;
6)
w punkcie F granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu G oddalonego od punktu F o 210 m;
7)
w odległości 3,3 m od punktu F, na odcinku 29 m granicę stanowi północna ściana budynku;
8)
w odległości 117 m od punktu F, na odcinku 25 m granicę stanowi północna ściana budynku;
9)
w odległości 164 m od punktu F znajduje się brama nr 1, następnie w odległości 205 m od punktu F znajduje się brama nr 2A;
10)
w punkcie G granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu H oddalonego od punktu G o 80 m;
11)
w punkcie H granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu I oddalonego od punktu H o 27 m; w odległości 0,5 m od punktu H znajduje się brama nr 2B;
12)
w odległości 16,5 m od punktu H, na odcinku 10,5 m granicę stanowi południowa ściana budynku, którego narożnik oznaczony jest jako punkt I;
13)
w punkcie I granica załamuje się w kierunku południowym i przebiega na długości 10 m wzdłuż bramy nr 3 do punktu A.

Całkowita powierzchnia wolnego obszaru celnego wynosi 2,54 ha.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

Zmiany w prawie

Transakcje dotyczące gazu, energii i uprawnień do emisji CO2 od kwietnia z odwrotnym obciążeniem VAT

Polska wprowadza czasowe odwrotne obciążenie podatkiem gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Nowe regulacje obowiązują od 1 kwietnia 2023 roku do 28 lutego 2025 roku. W założeniu ma to zwiększyć konkurencyjność polskiego systemu giełdowego.

Krzysztof Koślicki 01.04.2023
Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023