Kontrola realizacji zadań obronnych.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 stycznia 2023 r.
w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa:
1)
zakres prowadzenia przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego kontroli realizacji zadań obronnych wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne i przedsiębiorców, zwanej dalej "kontrolą";
2)
sposób prowadzenia kontroli.
2. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do działalności kontrolnej w dziale administracji rządowej obrona narodowa, w tym wSiłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2. 
Kontrolę prowadzi się w stosunku do:
1)
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
2)
urzędów obsługujących ministrów oraz urzędów centralnych organów administracji rządowej,
3)
urzędów wojewódzkich oraz urzędów stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów niezespolonej administracji rządowej,
4)
komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz powiatowych, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej,
5)
urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów miast na prawach powiatu i urzędów marszałkowskich,
6)
jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów, ministrów, wojewodów, centralne organy administracji rządowej, organy niezespolonej administracji rządowej, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz powiatowych, a także organy samorządu terytorialnego,
7)
jednostek organizacyjnych, dla których organ administracji rządowej lub organ samorządu terytorialnego jest organem założycielskim albo podmiotem tworzącym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.),
8)
przedsiębiorców realizujących zadania obronne

- zwanych dalej "podmiotami kontrolowanymi".

§  3. 
1. 
Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań obronnych w obszarach:
1)
tworzenia warunków organizacyjnych i technicznych planowania i wykonywania zadań obronnych;
2)
realizacji planowania operacyjnego i programowania obronnego;
3)
przygotowania systemu obronnego państwa umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
przygotowania do realizacji zadań wynikających ze współpracy cywilno-wojskowej;
5)
przygotowania do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza realizowanych na rzecz wojsk sojuszniczych;
6)
przygotowania do realizacji zadań w zakresie kierowania obroną państwa;
7)
przygotowania do realizacji zadań wynikających ze stanów gotowości obronnej państwa;
8)
planowania i realizacji przedsięwzięć gospodarczo-obronnych;
9)
planowania i organizowania świadczeń na rzecz obrony;
10)
uwzględniania potrzeb obronności w planach zagospodarowania przestrzennego;
11)
realizacji wyłączenia pracowników z obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na potrzeby organów administracji publicznej i innych jednostek organizacyjnych;
12)
realizacji zadań w zakresie przygotowania określonych jednostek do objęcia militaryzacją;
13)
przygotowania ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa;
14)
planowania i realizacji szkolenia obronnego;
15)
planowania i wykonywania kontroli realizacji zadań obronnych.
2. 
Organ zarządzający kontrolę, w ramach zakresu kontroli, o którym mowa w ust. 1, określa szczegółowy zakres kontroli w stosunku do podmiotu kontrolowanego.
§  4. 
1. 
Minister Obrony Narodowej, w imieniu Rady Ministrów, zarządza i prowadzi kontrole w stosunku do:
1)
ministrów - w kierowanych przez nich działach administracji rządowej;
2)
wojewodów - w zakresie kierowania sprawami obronności w województwie;
3)
jednostek organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów lub przez niego nadzorowanych, w tym także w stosunku do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2. 
Kontrole, o których mowa w ust. 1, mogą obejmować wszystkie lub wybrane obszary, określone w § 3 ust. 1, realizowane przez podmioty kontrolowane.
3. 
W czasie kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, obejmującej wszystkie obszary, określone w § 3 ust. 1, realizowane przez podmioty kontrolowane, organizuje się ćwiczenie kompleksowe, przeprowadzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
§  5. 
1. 
Ministrowie, centralne organy administracji rządowej, wojewodowie oraz organy samorządu terytorialnego zarządzają i prowadzą kontrole odpowiednio do zakresu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej.
2. 
Kontrole, o których mowa w ust. 1, obejmują wybrane obszary realizowane przez podmiot kontrolowany, określone w § 3 ust. 1.
3. 
Wojewodowie koordynują działalność organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania przez te organy kontroli.
§  6. 
1. 
Ministrowie, centralne organy administracji rządowej i wojewodowie przekazują Ministrowi Obrony Narodowej do dnia 30 listopada informację o wynikach kontroli przeprowadzonych przez nich w roku poprzednim, zawierającą w szczególności:
1)
zakres i termin prowadzonych kontroli;
2)
wyniki kontroli wraz z oceną;
3)
zalecenia i wnioski w zakresie dotyczącym kontroli.
2. 
Do informacji, o której mowa w ust. 1, dołącza się roczny plan kontroli przewidzianych na następny rok, o którym mowa w § 7 ust. 1.
§  7. 
1. 
Kontrole prowadzi się zgodnie z rocznym planem kontroli, który zatwierdza organ zarządzający te kontrole.
2. 
Minister Obrony Narodowej oraz organy, o których mowa w § 5 ust. 1, mogą zarządzić przeprowadzenie kontroli nieprzewidzianej w rocznym planie kontroli.
§  8. 
1. 
Kontrolę przeprowadza się według programu kontroli, który zatwierdza organ zarządzający kontrolę.
2. 
Program kontroli określa:
1)
podmioty kontrolowane;
2)
szczegółowy zakres i termin kontroli;
3)
organizację i harmonogram przeprowadzenia kontroli.
3. 
Organ zarządzający kontrolę powiadamia podmiot kontrolowany o planowanej kontroli i jej zakresie co najmniej 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia.
4. 
W przypadku kontroli, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, obejmujących wszystkie obszary określone w § 3 ust. 1, organ zarządzający kontrolę powiadamia podmiot kontrolowany o planowanej kontroli i jej zakresie co najmniej 60 dni przed dniem jej rozpoczęcia.
§  9. 
1. 
Organ zarządzający kontrolę wyznacza osoby do udziału w pracach zespołu prowadzącego kontrolę oraz jego przewodniczącego.
2. 
Organ zarządzający kontrolę może zapraszać do udziału w pracach zespołu prowadzącego kontrolę przedstawicieli administracji publicznej.
§  10. 
1. 
Osoba wyznaczona do udziału w pracach zespołu prowadzącego kontrolę podlega wyłączeniu z udziału w kontroli z urzędu, jeżeli kontrola mogłaby dotyczyć praw lub obowiązków jego lub osoby mu bliskiej, oraz z udziału w kontroli, której przedmiot stanowią zadania należące wcześniej do jego obowiązków jako pracownika, przez rok od zakończenia ich wykonywania.
2. 
Osoba wyznaczona do udziału w pracach zespołu prowadzącego kontrolę podlega wyłączeniu z udziału w kontroli na wniosek, jeżeli zaistnieją uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
3. 
Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych osoba wyznaczona do udziału w pracach zespołu prowadzącego kontrolę składa pisemne oświadczenie o istnieniu okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z udziału w kontroli.
4. 
O wyłączeniu z udziału w kontroli rozstrzyga organ zarządzający kontrolę.
§  11. 
1. 
Czynności kontrolne przeprowadza się na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia wydanego przez organ zarządzający kontrolę, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość.
2. 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera:
1)
oznaczenie organu wydającego upoważnienie oraz numer i datę wystawienia;
2)
podstawę prawną podjęcia kontroli;
3)
imię i nazwisko upoważnionej osoby biorącej udział w pracach zespołu prowadzącego kontrolę;
4)
nazwę podmiotu kontrolowanego;
5)
zakres kontroli;
6)
okres ważności upoważnienia;
7)
podpis wydającego upoważnienie.
§  12. 
Organ zarządzający kontrolę planuje w swoim budżecie środki na przeprowadzenie kontroli, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
§  13. 
Czynności kontrolne prowadzi się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w podmiocie kontrolowanym.
§  14. 
Osoba wyznaczona do udziału w pracach zespołu prowadzącego kontrolę w trakcie przeprowadzania kontroli ma prawo do:
1)
wglądu do dokumentów, pobierania za pokwitowaniem oraz zabezpieczania dokumentów związanych z zakresem kontroli;
2)
sporządzania, a w razie potrzeby żądania sporządzenia niezbędnych do kontroli kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień lub obliczeń;
3)
prowadzenia oględzin w obecności pracownika podmiotu kontrolowanego.
§  15. 
Kierownik podmiotu kontrolowanego jest obowiązany do zapewnienia warunków niezbędnych do prowadzenia kontroli, w tym niezwłocznego przedstawienia, na żądanie osób prowadzących czynności kontrolne, materiałów i dokumentów oraz udzielania ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach objętych kontrolą.
§  16. 
1. 
Wyniki kontroli ujmuje się w wystąpieniu pokontrolnym, które zawiera w szczególności:
1)
nazwę organu zarządzającego kontrolę;
2)
datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
3)
określenie podmiotu kontrolowanego;
4)
zakres kontroli;
5)
opis stanu faktycznego realizowanych zadań obronnych wraz z oceną;
6)
wskazanie ujawnionych nieprawidłowości;
7)
wnioski lub zalecenia pokontrolne;
8)
terminy przekazania informacji o stanie realizacji zaleceń;
9)
podpis przewodniczącego.
2. 
Wystąpienie pokontrolne, po zatwierdzeniu przez organ zarządzający kontrolę, przewodniczący zespołu prowadzącego kontrolę przesyła kierownikowi podmiotu kontrolowanego.
3. 
Kierownik podmiotu kontrolowanego może zgłosić przewodniczącemu zespołu prowadzącego kontrolę umotywowane pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
4. 
Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 3, podlegają rozpatrzeniu przez organ, który zarządził kontrolę. Wniesienie zastrzeżeń do treści wystąpienia pokontrolnego nie wstrzymuje realizacji wniosków lub zaleceń pokontrolnych.
5. 
W przypadku uwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń przewodniczący zespołu prowadzącego kontrolę ponownie przesyła zmienione, stosownie do uznanych zastrzeżeń, i zatwierdzone przez organ zarządzający kontrolę wystąpienie pokontrolne kierownikowi podmiotu kontrolowanego.
6. 
W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń przewodniczący zespołu prowadzącego kontrolę przekazuje stanowisko w tym zakresie kierownikowi podmiotu kontrolowanego.
7. 
Kopię wystąpienia pokontrolnego dotyczącego kontroli, o której mowa w:
1)
§ 4 ust. 1, przesyła się Prezesowi Rady Ministrów;
2)
§ 5, przesyła się do organów nadrzędnych podmiotów kontrolowanych.
§  17. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. poz. 151 oraz z 2008 r. poz. 669), które zgodnie z art. 821 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Transakcje dotyczące gazu, energii i uprawnień do emisji CO2 od kwietnia z odwrotnym obciążeniem VAT

Polska wprowadza czasowe odwrotne obciążenie podatkiem gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Nowe regulacje obowiązują od 1 kwietnia 2023 roku do 28 lutego 2025 roku. W założeniu ma to zwiększyć konkurencyjność polskiego systemu giełdowego.

Krzysztof Koślicki 01.04.2023
Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023