Udzielanie pomocy publicznej na inwestycje wspierające efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 1
z dnia 15 listopada 2023 r.
w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje wspierające efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Na podstawie art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 i 1273) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej stanowiącej pomoc inwestycyjną:
1)
umożliwiającą poprawę efektywności energetycznej innej niż w budynkach,
2)
umożliwiającą osiągnięcie efektywności energetycznej w budynkach,
3)
na propagowanie energii z odnawialnych źródeł energii, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji

- ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji B1.2.1 "Efektywność energetyczna i OZE w przedsiębiorstwach - inwestycje o największym potencjale redukcji gazów cieplarnianych" objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwanej dalej "pomocą", a także podmiot udzielający tej pomocy.

§  2. 
Pomoc jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 651/2014", i stanowi pomoc publiczną, o której mowa w art. 38, art. 38a i art. 41 tego rozporządzenia.
§  3. 
1. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a-d, ust. 4 lit. c oraz ust. 5 i 6 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, nie udziela się w przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 2 zdanie pierwsze, ust. 2a i 2b rozporządzenia nr 651/2014.
3. 
Pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, nie udziela się w przypadku, o którym mowa w art. 38a ust. 2, 4 i 10 rozporządzenia nr 651/2014.
§  4. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
efektywności energetycznej - oznacza to efektywność energetyczną w rozumieniu art. 2 pkt 103 rozporządzenia nr 651/2014;
2)
intensywności pomocy - oznacza to intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;
3)
przedsiębiorcy - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.
§  5. 
Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.
§  6. 
Podmiotem udzielającym pomocy jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej "podmiotem udzielającym pomocy".
§  7. 
Pomoc jest udzielana w formie pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 651/2014, udzielanych na warunkach określonych w tym przepisie.
§  8. 
1. 
Pomoc jest udzielana dużemu przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 651/2014, na ograniczenie konsumpcji energii końcowej oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych poprzez zwiększanie efektywności energetycznej procesów przemysłowo-produkcyjnych przedsiębiorstw, obniżenie emisyjności przedsiębiorstw przemysłowych, w tym przedsiębiorstw sektora energetycznego, wzrost udziału niskoemisyjnych źródeł wytwarzania energii w przedsiębiorstwach poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii oraz niskoemisyjne i wydajne wykorzystanie wytworzonej energii.
2. 
Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1, może zostać udzielona na warunkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.
3. 
Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 2, jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 38a ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.
4. 
Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 2, może zostać udzielona na warunkach, o których mowa w art. 38a ust. 3 lub 7-9 rozporządzenia nr 651/2014.
5. 
Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 3, jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 1a-5 rozporządzenia nr 651/2014.
§  9. 
1. 
Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014, z uwzględnieniem odstępstwa, o którym mowa w art. 38 ust. 8 tego rozporządzenia.
2. 
Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 2, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38a ust. 5 i ust. 7 akapit drugi rozporządzenia nr 651/2014.
3. 
Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 3, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 41 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.
§  10. 
1. 
Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, określa się zgodnie z art. 38 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, określa się zgodnie z art. 38a ust. 11 rozporządzenia nr 651/2014, z uwzględnieniem odstępstw, o których mowa w art. 38a ust. 12 i 13 tego rozporządzenia.
3. 
Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 3, określa się zgodnie z art. 41 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.
4. 
Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1 i 2, można zwiększyć również o:
1)
5 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola;
2)
15 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw: kujawsko--pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego oraz regionu mazowieckiego regionalnego.
5. 
Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, można zwiększyć również zgodnie z art. 38a ust. 16 rozporządzenia nr 651/2014.
6. 
W przypadku pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, jeżeli koszty kwalifikowane zostały określone na podstawie art. 38 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014, maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, oraz jej zwiększenie, o którym mowa w ust. 4, zmniejsza się o 50%.
§  11. 
Do obliczenia intensywności pomocy i kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1 zdanie pierwsze, drugie i trzecie oraz ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.
§  12. 
Pomoc podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.
§  13. 
W przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. s i sc rozporządzenia nr 651/2014, pomoc stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po zatwierdzeniu jej przez Komisję Europejską.
§  14. 
Pomoc może być udzielona, jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy, zwany dalej "wnioskiem", zgodnie z art. 6 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.
§  15. 
1. 
Podmiot udzielający pomocy podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ten podmiot, ogłoszenie o planowanym naborze wniosków.
2. 
W ogłoszeniupodajesiętreśćregulaminuwyboruprzedsięwzięćdoobjęciawsparciemz planu rozwojowego, zwanego dalej "regulaminem".
3. 
Przedsiębiorca składa wniosek do podmiotu udzielającego pomocy w terminie wskazanym w regulaminie.
4. 
Wniosek zawiera:
1)
informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;
2)
inne informacje, wskazane w regulaminie, niezbędne do dokonania oceny wniosku, niestanowiące danych osobowych.
5. 
Do wniosku przedsiębiorca załącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702).
6. 
Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomoc może być udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego.
§  16. 
Pomoc jest udzielana do dnia 30 czerwca 2026 r.
§  17. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej - aktywa państwowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 1263).

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.2515

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Udzielanie pomocy publicznej na inwestycje wspierające efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
Data aktu: 15/11/2023
Data ogłoszenia: 20/11/2023
Data wejścia w życie: 21/11/2023