Otrzymywanie wyżywienia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 76 ust. 10 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723 i 1860) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje norm wyżywienia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", oraz ich wartość pieniężną;
2)
średnie wartości energetyczne i odżywcze produktów żywnościowych objętych poszczególnymi normami;
3)
przypadki przyznawania poszczególnych norm wyżywienia;
4)
przypadki, w których normy wyżywienia mogą zostać uzupełnione, oraz wartość pieniężną uzupełnienia;
5)
wartości świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wymiar jego podwyższania, a także jednostkę organizacyjną Straży Granicznej właściwą do jego wypłacania i termin jego wypłaty.
§  2. 
Ustala się następujące rodzaje norm wyżywienia:
1)
zasadnicze:
a)
szkolną, zwaną dalej "normą SZ", która składa się z trzech posiłków odpowiadających procentowej wartości pieniężnej normy wyżywienia w następujących proporcjach:
śniadanie - 25%,
obiad - 50%,
kolacja-25%,
b)
lotniczą, zwaną dalej "normą LOT", składającą się z trzech posiłków odpowiadających procentowej wartości pieniężnej normy wyżywienia w następujących proporcjach:
śniadanie - 25%,
obiad - 50%,
kolacja-25%;
2)
dodatkowe:
a)
uzupełniającą, zwaną dalej "normą DU",
b)
szczególną, zwaną dalej "normą DS".
§  3. 
1. 
Średnia wartość energetyczna produktów żywnościowych objętych poszczególnymi normami wyżywienia wynosi:
1)
normą SZ - co najmniej 2600 kcal;
2)
normą LOT - co najmniej 3177 kcal;
3)
normą DU - co najmniej 1011 kcal;
4)
normą DS - co najmniej 577 kcal.
2. 
Średnia wartość odżywcza norm wyżywienia, wyrażona procentowo, wynosi:
1)
białko - 10-15%;
2)
tłuszcze - poniżej 30%;
3)
węglowodany - 50-65%.
§  4. 
Wartość pieniężna norm wyżywienia wynosi:
1)
za normę SZ - 25 zł;
2)
za normę LOT - 30 zł;
3)
za normę DU - 7 zł;
4)
za normę DS - 4 zł;
5)
za normę SZ uzupełnioną o 7 zł - 32 zł;
6)
za normę SZ uzupełnioną o 5 zł - 30 zł;
7)
za normę SZ uzupełnioną o 4 zł - 29 zł.
§  5. 
Norma SZ w naturze przysługuje funkcjonariuszowi, który:
1)
na podstawie decyzji kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej przebywa i jest zakwaterowany na terenie działania podległej mu jednostki lub przebywa na terenie działania tej jednostki z zakazem opuszczania miejsca służby trwającego ponad 12 godzin;
2)
pełni służbę kandydacką;
3)
uczestniczy jako słuchacz w kursach, szkoleniach, warsztatach, odprawach, naradach, konferencjach lub przedsięwzięciach o takim charakterze w ośrodkach szkolenia lub jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej oraz na praktykach w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej i komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej - połączonych z zakwaterowaniem za czas faktycznego przebywania w miejscu zakwaterowania;
4)
bierze udział w działaniach, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej "ustawą";
5)
pełni całodobowo służbę, z wyłączeniem funkcjonariusza pełniącego tę służbę etatowo;
6)
wchodzi w skład etatowych załóg jednostek pływających Straży Granicznej - w dniach pełnienia służby;
7)
został skierowany do wykonywania zadań służbowych na jednostki pływające Straży Granicznej na czas powyżej 8 godzin;
8)
został skierowany do wykonywania czynności służbowych poza miejscem stałego pełnienia służby w warunkach, w których przysługuje dieta na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia, jeżeli ta dieta nie została wypłacona;
9)
bierze udział w uroczystym posiłku organizowanym w punkcie żywienia Straży Granicznej, w szczególności po zakończonym szkoleniu kwalifikowanym;
10)
jest żywiony w punkcie żywienia Straży Granicznej, według normy, o której mowa w art. 76 ust. 8 ustawy, która przysługuje największej grupie funkcjonariuszy uprawnionych do wyżywienia w tym punkcie żywienia Straży Granicznej, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 11 pkt 3.
§  6. 
Norma LOT w naturze przysługuje funkcjonariuszowi, który wykonuje loty i pełni służbę w składzie personelu latającego lub pozostaje w gotowości do pełnienia dyżurów lotniczych, z wyłączeniem przypadku zawieszenia w lotach.
§  7. 
Norma DU w naturze przysługuje funkcjonariuszowi, który wchodzi w skład lotniczego personelu technicznego, za czas pełnienia służby.
§  8. 
1. 
Norma DS w naturze przysługuje funkcjonariuszowi, który bierze udział w akcjach przywracania porządku publicznego lub wykonuje czynności służbowe na rzecz innych formacji resortu spraw wewnętrznych w zasięgu terytorialnym oddziału Straży Granicznej właściwym dla miejsca pełnienia służby, w warunkach szczególnych, powodujących konieczność pełnienia służby połączonej ze znacznym wysiłkiem przez okres powyżej 10 godzin.
2. 
Norma DS nie przysługuje funkcjonariuszowi, który korzysta w tym czasie z całodziennego wyżywienia według normy SZ lub normy LOT.
§  9. 
Norma, o której mowa w § 4 pkt 5, przysługuje w naturze funkcjonariuszowi, który:
1)
bierze udział w zawodach sportowych oraz przebywa na obozach kondycyjnych i zgrupowaniach szkoleniowych przed tymi zawodami;
2)
wykonuje czynności pod wodą w charakterze płetwonurka;
3)
uczestniczy w obozach i zgrupowaniach połączonych z dużym wysiłkiem fizycznym, jeśli obozy i zgrupowania dotyczą zabezpieczenia fizycznego czynności operacyjnorozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych.
§  10. 
Norma, o której mowa w § 4 pkt 6, przysługuje w naturze funkcjonariuszowi, który:
1)
należy do pododdziału odwodowego i bierze bezpośredni udział w trwających ponad 8 godzin działaniach granicznych mających na celu zapewnienie porządku w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego lub w strefie nadgranicznej;
2)
jest zaokrętowany na jednostce pływającej Straży Granicznej:
a)
w czasie pobytu na wodach śródlądowych oraz na polskich obszarach morskich, z wyłączeniem wód portów,
b)
w dniach pełnienia dyżurów w porcie.
§  11. 
Norma, o której mowa w § 4 pkt 7, przysługuje w naturze funkcjonariuszowi, który:
1)
jest słuchaczem ośrodka szkolenia Straży Granicznej, w czasie zajęć terenowych wymagających zwiększonego wysiłku fizycznego w związku z praktycznym szkoleniem psów patrolowo-obronnych i tropiących;
2)
bierze udział w działaniach, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 3 ustawy;
3)
uczestniczy w kursach, szkoleniach, warsztatach, odprawach, naradach, konferencjach lub przedsięwzięciach o takim charakterze trwających w sposób ciągły powyżej 8 godzin w jednostkach organizacyjnych i ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, w których znajdują się punkty żywienia Straży Granicznej, z wyłączeniem słuchaczy Wyższej Szkoły Straży Granicznej i słuchaczy ośrodków szkolenia Straży Granicznej;
4)
bierze udział w działaniach granicznych oraz akcjach przywracania porządku publicznego lub wykonuje inne czynności służbowe na rzecz innych formacji resortu spraw wewnętrznych poza miejscem stałego pełnienia służby trwających w sposób ciągły powyżej 8 godzin;
5)
jest funkcjonariuszem w służbie kandydackiej i bierze udział w działaniach, o których mowa w pkt 4 lub w art. 76 ust. 2 pkt 3 ustawy.
§  12. 
1. 
Wartość świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie w naturze jest równa wartości pieniężnej norm wyżywienia, o której mowa w § 4.
2. 
Funkcjonariuszowi, który w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 marca pełni przez co najmniej 4 godziny dziennie służbę na wolnym powietrzu, przysługuje świadczenie pieniężne w kwocie 15 zł.
§  13. 
Wartość świadczenia pieniężnego podwyższa się:
1)
za normę SZ - o kwotę 25 zł w przypadku, o którym mowa w art. 76 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy;
2)
za normę LOT - o kwotę 30 zł w przypadku, o którym mowa w art. 76 ust. 7 pkt 3 ustawy.
§  14. 
1. 
Świadczenie pieniężne wypłaca jednostka organizacyjna Straży Granicznej właściwa do zapewnienia funkcjonariuszowi wyżywienia w naturze lub właściwa ze względu na miejsce pełnienia służby przez uprawnionego funkcjonariusza.
2. 
Wypłata świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie następuje raz w miesiącu z dołu, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym zaistniała okoliczność wypłaty świadczenia pieniężnego.
§  15. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. 2
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia oraz norm tego wyżywienia (Dz. U. poz. 783, z 2010 r. poz. 1011 oraz z 2019 r. poz. 2552) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego w zamian za wyżywienie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 775 oraz z 2019 r. poz. 2564), które tracą moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1610).

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.2512 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Otrzymywanie wyżywienia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Data aktu: 24/09/2020
Data ogłoszenia: 20/11/2023
Data wejścia w życie: 01/10/2020