Niezbędne elementy rocznego sprawozdania z działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz i rocznego sprawozdania z działalności Centrum Łukasiewicz.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 3 lutego 2023 r.
w sprawie niezbędnych elementów rocznego sprawozdania z działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz i rocznego sprawozdania z działalności Centrum Łukasiewicz

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Roczne sprawozdanie z działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz, zwanej dalej "Siecią", zawiera informację o stopniu realizacji rocznego planu działalności Centrum Łukasiewicz i rocznych planów działalności instytutów działających w ramach Sieci, zwanych dalej "instytutami Sieci", oraz informacje odnoszące się do roku, za który sprawozdanie jest sporządzane, o:
1)
działalności podstawowej Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci, w tym o:
a)
liczbie projektów badawczych realizowanych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, zwanej dalej "ustawą", w każdym z kierunków działalności Sieci wyznaczonych przez Radę Centrum Łukasiewicz na rok, za który sprawozdanie jest sporządzane, i w ramach przyporządkowanej do danego kierunku tematyki tych projektów, ze wskazaniem:
łącznej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację tych projektów,
wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację tych projektów, według źródeł ich finansowania,
procentowego udziału poszczególnych źródeł finansowania w łącznej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację tych projektów,
b)
działaniach podejmowanych w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy, lub know-how związanego z tymi wynikami, zwanej dalej "komercjalizacją", ze wskazaniem:
liczby zgłoszeń patentowych i uzyskanych patentów,
sposobu komercjalizacji (komercjalizacja bezpośrednia albo komercjalizacja pośrednia),
łącznej wysokości przychodów osiągniętych z komercjalizacji,
efektów wdrożenia wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki,
liczby umów zawartych w celu przeprowadzenia komercjalizacji,
c)
współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz komercjalizacji, ze wskazaniem:
liczby umów zawartych z podmiotami zagranicznymi, obowiązujących na dzień 31 grudnia roku, za który sprawozdanie jest sporządzane, kluczowych rezultatów i przychodów związanych z realizacją tych umów, z wyszczególnieniem umów zawartych w roku, za który sprawozdanie jest sporządzane,
innych działań podjętych w tym obszarze i ich rezultatów;
2)
działalności Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci, o której mowa w art. 4 ustawy;
3)
utworzonych spółkach kapitałowych oraz o liczbie i wartości objętych lub nabytych akcji lub udziałów w takich spółkach, ze wskazaniem:
a)
Centrum Łukasiewicz albo instytutu Sieci realizującego dane działanie,
b)
uzasadnienia danego działania oraz celu Sieci, który jest przez nie realizowany;
4)
zmianach w strukturze Sieci spowodowanych tworzeniem, łączeniem, podziałem, likwidacją lub upadłością instytutów Sieci, ze wskazaniem:
a)
uzasadnienia danego działania, w tym osiągniętych lub przewidywanych rezultatów,
b)
nazwy i siedziby oraz przedmiotu i zakresu działalności instytutu Sieci powstałego w wyniku utworzenia, połączenia albo podziału instytutów Sieci;
5)
czynnościach prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych dokonanych przez Centrum Łukasiewicz za zgodą Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i dokonanych przez poszczególne instytuty Sieci za zgodą Prezesa Centrum Łukasiewicz albo Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażoną w trybie, o którym mowa w art. 33 ustawy, ze wskazaniem:
a)
rodzaju czynności prawnej,
b)
wartości rynkowej przedmiotu czynności prawnej,
c)
powiązania czynności prawnej z rocznym planem działalności i celami Sieci;
6)
zakresie i formach współpracy ze środowiskiem:
a)
społeczno-gospodarczym, w szczególności z przedsiębiorcami,
b)
naukowym, w szczególności z uczelniami

- podejmowanej przez Centrum Łukasiewicz i przez poszczególne instytuty Sieci, w tym o zawartych umowach;

7)
stopniu realizacji 4-letnich i 10-letnich strategii działalności Sieci w ujęciu rocznym oraz narastająco od początku okresu realizacji strategii wraz z miernikami realizacji;
8)
wysokości środków finansowych przeznaczonych na działalność Sieci, według kategorii przychodów, o których mowa w art. 58 i art. 64 ustawy;
9)
stopniu realizacji rocznego planu finansowego Centrum Łukasiewicz i rocznych planów finansowych instytutów Sieci;
10)
liczbie pracowników pionu badawczego i pionu wsparcia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz o wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia, według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który sprawozdanie jest sporządzane, a także w porównaniu z rokiem poprzednim, w Centrum Łukasiewicz i w poszczególnych instytutach Sieci.
§  2. 
Roczne sprawozdanie z działalności Centrum Łukasiewicz zawiera informację o stopniu realizacji rocznego planu działalności Centrum Łukasiewicz oraz informacje odnoszące się do roku, za który sprawozdanie jest sporządzane, o:
1)
liczbie projektów badawczych realizowanych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy, w każdym z kierunków działalności Sieci wyznaczonych przez Radę Centrum Łukasiewicz na rok, za który sprawozdanie jest sporządzane, i w ramach przyporządkowanej do danego kierunku tematyki tych projektów, ze wskazaniem:
a)
łącznej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację tych projektów,
b)
wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację tych projektów, według źródeł ich finansowania,
c)
procentowego udziału poszczególnych źródeł finansowania w łącznej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację tych projektów;
2)
działaniach podejmowanych na rzecz zapewnienia mechanizmów współpracy podmiotów tworzących Sieć;
3)
wysokości środków finansowych zapewnionych na realizację celów Sieci, według kategorii przychodów, o których mowa w art. 58 ustawy;
4)
działaniach podejmowanych w zakresie komercjalizacji, ze wskazaniem:
a)
liczby zgłoszeń patentowych i uzyskanych patentów,
b)
sposobu komercjalizacji (komercjalizacja bezpośrednia albo komercjalizacja pośrednia),
c)
łącznej wysokości przychodów osiągniętych z komercjalizacji,
d)
efektów wdrożenia wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki,
e)
liczby umów zawartych w celu przeprowadzenia komercjalizacji;
5)
działaniach podejmowanych na rzecz współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz komercjalizacji;
6)
stopniu realizacji rocznego planu finansowego Centrum Łukasiewicz;
7)
zakresie i formach współpracy ze środowiskiem:
a)
społeczno-gospodarczym, w szczególności z przedsiębiorcami,
b)
naukowym, w szczególności z uczelniami

- w tym o zawartych umowach;

8)
realizacji przez:
a)
Prezesa Centrum Łukasiewicz zadań w zakresie:
nadzoru nad działalnością instytutów Sieci, o którym mowa w art. 36 ustawy,
ewaluacji działalności instytutów Sieci, jeżeli była prowadzona w roku, za który sprawozdanie jest sporządzane, ze wskazaniem jej wyniku,
b)
Radę Centrum Łukasiewicz zadań, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy, ze wskazaniem:
wyznaczonych kierunków działalności Sieci oraz tematyki projektów badawczych realizowanych przez Centrum Łukasiewicz i instytuty Sieci w ramach poszczególnych kierunków,
zatwierdzonych albo zaopiniowanych dokumentów, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,
podjętych uchwał w sprawie połączenia, podziału lub likwidacji instytutów Sieci,
wyrażonych zgód na utworzenie przez Centrum Łukasiewicz spółek kapitałowych oraz objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w takich spółkach,
c)
Kolegium Doradców zadań, o których mowa w art. 17 ustawy, ze wskazaniem:
przedstawionych propozycji obszarów priorytetowych działalności Sieci,
liczby opinii, o których mowa w art. 17 pkt 2 ustawy,
liczby stanowisk przygotowanych na potrzeby realizacji celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy,
liczby opinii dotyczących projektów regulaminów, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy;
9)
liczbie pracowników pionu badawczego i pionu wsparcia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz o wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia, według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który sprawozdanie jest sporządzane, a także w porównaniu z rokiem poprzednim.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.251

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Niezbędne elementy rocznego sprawozdania z działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz i rocznego sprawozdania z działalności Centrum Łukasiewicz.
Data aktu: 03/02/2023
Data ogłoszenia: 07/02/2023
Data wejścia w życie: 22/02/2023