Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 14 listopada 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (Dz. U. poz. 2607) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
uchyla się pkt 1,
b)
po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

"1a) pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach, 1b) pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach,”,

c)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) pomocy na badania i usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska i kwestii energetycznych”;

2)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a, c i d, ust. 4 lit. c oraz ust. 5 i 6 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomocy, o której mowa w § 1:

1) pkt 1a, nie udziela się w przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 zdanie pierwsze oraz ust. 2a i 2b rozporządzenia nr 651/2014;

2) pkt 1b, nie udziela się w przypadkach, o których mowa w art. 38a ust. 2, 4 i 10 rozporządzenia nr 651/2014;

3) pkt 2, nie udziela się w przypadkach, o których mowa w art. 39 ust. 10 i 13 rozporządzenia nr 651/2014;

4) pkt 3, nie udziela się w przypadku, o którym mowa w art. 49 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.";

3)
w § 5 w ust. 1 i 2 wyrazy "pkt 1 i 3" zastępuje się wyrazami "pkt 1a, 1b i 3";
4)
w § 6:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1b, jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 38a ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.",

b)
w ust. 2:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 2, jest udzielana, jeżeli:",

w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) podmiot wdrażający instrument finansowy w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia nr 2021/1060 opracował mechanizm zapewniający zwrot kwoty, o którym mowa w art. 39 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.";

5)
w § 7:
a)
uchyla się pkt 1,
b)
po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

"1a) inwestycje umożliwiające przedsiębiorcom poprawę efektywności energetycznej innej niż w budynkach zgodnie z art. 38 rozporządzenia nr 651/2014;

1b) inwestycje umożliwiające przedsiębiorcom osiągnięcie efektywności energetycznej w budynkach zgodnie z art. 38a rozporządzenia nr 651/2014;",

c)
pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) inwestycje na projekty wspierające efektywność energetyczną w budynkach zgodnie z art. 39 rozporządzenia nr 651/2014;

3) badania i usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska i kwestii energetycznych bezpośrednio związane z inwestycjami, o których mowa w pkt 1a-2, zgodnie z art. 49 rozporządzenia nr 651/2014.";

6)
po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. 1. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1a, jest udzielana również na warunkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1b, jest udzielana również na warunkach, o których mowa w art. 38a ust. 3 lub 7-9 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 2, jest udzielana również na warunkach, o których mowa w art. 39 ust. 2a, 11 lub 12 rozporządzenia nr 651/2014.";

7)
w § 8 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1a, 1b i 3, jest udzielana:";

8)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Pomoc, o której mowa w § 1:

1) pkt 1a, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38 ust. 3 albo 8 rozporządzenia nr 651/2014;

2) pkt 1b, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38a ust. 5 lub 7 rozporządzenia nr 651/2014;

3) pkt 2, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 39 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014;

4) pkt 3, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 49 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014, zgodnie z art. 49 ust. 2a tego rozporządzenia.";

9)
w § 10:
a)
ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1a, określa się zgodnie z art. 38 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1a, można zwiększyć w przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1a, można zwiększyć również o:

1) 5 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola;

2) 15 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw: kujawsko--pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.",

b)
dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1a, można określić również zgodnie z art. 38 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

5. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1a, określoną zgodnie z ust. 1-3 pomniejsza się o 50% w przypadku kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.";

10)
po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

"§ 10a. 1. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1b, określa się zgodnie z art. 38a ust. 11-13 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1b, można zwiększyć w przypadkach, o których mowa w art. 38a ust. 14 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1b, można zwiększyć również o:

1) 5 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola;

2) 15 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw: kujawsko--pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.

4. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1b, można zwiększyć również w przypadkach, o których mowa w art. 38a ust. 16 rozporządzenia nr 651/2014.";

11)
§ 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. Pomoc, o której mowa w § 1:

1) pkt 1a, pkt 1b, z wyjątkiem pomocy inwestycyjnej na połączone usprawnienia efektywności energetycznej i środowiskowej budynków, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. sc rozporządzenia nr 651/2014, udzielanej zgodnie z art. 38a ust. 7 tego rozporządzenia - w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. s tego rozporządzenia,

2) pkt 1b i 2 w zakresie pomocy inwestycyjnej na połączone usprawnienia efektywności energetycznej i środowiskowej budynków, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. sc rozporządzenia nr 651/2014, udzielanej zgodnie z warunkami określonymi odpowiednio w art. 38a ust. 7 oraz art. 39 ust. 2a tego rozporządzenia - w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. sc tego rozporządzenia,

3) pkt 2, z wyjątkiem pomocy inwestycyjnej na połączone usprawnienia efektywności energetycznej i środowiskowej budynków, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. sc rozporządzenia nr 651/2014, udzielanej zgodnie z warunkami określonymi w art. 39 ust. 2a tego rozporządzenia - w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. se tego rozporządzenia,

4) pkt 3 - w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. s rozporządzenia nr 651/2014

- stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po zatwierdzeniu tej pomocy przez Komisję Europejską.".

§  2. 
1. 
Do umów albo porozumień zawartych oraz decyzji o dofinansowaniu projektu podjętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie których udzielono pomocy, o której mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. 
Do umów albo porozumień zawieranych oraz decyzji o dofinansowaniu projektu podejmowanych po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie wniosków o udzielenie pomocy, o której mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, złożonych w postępowaniach wszczętych przed tym dniem, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
3. 
Wnioski, o których mowa w ust. 2, wymagające uzupełnienia lub poprawy w zakresie wynikającym z przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem uzupełnia się lub poprawia na wezwanie podmiotu udzielającego pomocy, o której mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w terminie wyznaczonym przez ten podmiot, nie krótszym niż 14 dni od dnia przekazania wezwania.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948).

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.2508

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027.
Data aktu: 14/11/2023
Data ogłoszenia: 20/11/2023
Data wejścia w życie: 21/11/2023