Udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w zakresie programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027".

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 17 listopada 2023 r.
w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w zakresie programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027"

Na podstawie art. 34a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2023 r. poz. 926 i 1114) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki oraz tryb udzielania pomocy publicznej w formie gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanej dalej "pomocą", w ramach rządowego programu poręczeniowo-gwarancyjnego, o którym mowa w art. 34a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, w zakresie programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027".
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć:
1)
mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji";
2)
małą spółkę o średniej kapitalizacji w rozumieniu art. 2 pkt 103e rozporządzenia Komisji;
3)
spółkę o średniej kapitalizacji w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 - Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (Dz. Urz. UE L 169 z 01.07.2015, str. 1, z późn. zm.).
§  3. 
1. 
Pomoc jest udzielana przedsiębiorcy w formie gwarancji spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie:
1)
innowacyjnych inwestycji;
2)
inwestycji służących transformacji cyfrowej;
3)
inwestycji w celu zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.
2. 
Pomoc jest udzielana jako regionalna pomoc inwestycyjna zgodnie z art. 14 rozporządzenia Komisji, w szczególności w przypadku podmiotów, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3 - po spełnieniu warunków określonych dla dużych przedsiębiorstw w art. 14 ust. 3 i ust. 6-8 rozporządzenia Komisji, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 pkt 2.
3. 
W przypadku podmiotów, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3, pomoc może być udzielona po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską metody obliczania ekwiwalentu dotacji brutto zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. c (ii) rozporządzenia Komisji.
4. 
Pomoc jest udzielana na obszarach kraju wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702).
5. 
Pomoc nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 2, ust. 3 lit. a-d, ust. 4 lit. c i ust. 5, art. 4 ust. 1 lit. a i art. 13 rozporządzenia Komisji.
6. 
Pomoc nie może być udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.
7. 
Pomoc podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną i pomocą de minimis udzieloną danemu przedsiębiorcy zgodnie z art. 8 rozporządzenia Komisji.
8. 
Wartość pomocy, intensywność pomocy oraz maksymalną intensywność pomocy określa się zgodnie z art. 14 ust. 12-15 w związku z art. 7 ust. 1-3 rozporządzenia Komisji.
§  4. 
Ekwiwalent dotacji brutto, o którym mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia Komisji, oblicza się:
1)
w przypadku podmiotów, o których mowa w § 2 pkt 1:
a)
w sposób określony w § 4 pkt 9 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanejw różnych formach (Dz. U. z 2018 r. poz. 461), zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach", pod warunkiem zatwierdzenia przez Komisję Europejską metody obliczania ekwiwalentu dotacji brutto zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. c (ii) rozporządzenia Komisji albo
b)
w sposób określony w § 4 pkt 9 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach;
2)
w przypadku podmiotów, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3 - w sposób określony w § 4 pkt 9 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3.
§  5. 
1. 
Pomoc jest udzielana na:
1)
inwestycję początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia Komisji - w przypadku podmiotów, o których mowa w § 2 pkt 1;
2)
inwestycję początkową, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 2 pkt 51 rozporządzenia Komisji - w przypadku podmiotów, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3.
2. 
Do kosztów kwalifikowalnych odpowiednio inwestycji początkowej lub inwestycji początkowej, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą, finansowanych kredytem objętym gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego zalicza się koszty:
1)
nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
2)
nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;
3)
nabycia robót i materiałów budowlanych;
4)
nabycia oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych, w tym w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają warunki określone w art. 14 ust. 8 rozporządzenia Komisji.
3. 
Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie może przekroczyć 10% sumy kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 2.
§  6. 
1. 
Gwarancja obejmuje nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu.
2. 
Gwarancja może obejmować kredyty wchodzące w skład portfela kredytów stanowiącego zbiór pojedynczych kredytów, dla którego łączną kwotę limitu gwarancji udzielanych na określony czas oraz przeznaczenie tych kredytów określa umowa zawarta między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a bankiem udzielającym kredytu.
§  7. 
1. 
Pomoc wywołuje efekt zachęty, co oznacza, że jest udzielana przedsiębiorcy pod warunkiem złożenia do banku udzielającego kredytu wniosku o udzielenie gwarancji przed rozpoczęciem prac nad projektem.
2. 
Wniosek o udzielenie gwarancji zawiera:
1)
informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. poz. 312 i 1704, z 2016 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 1338);
2)
opis projektu, w tym wskazanie dnia jego rozpoczęcia i zakończenia oraz lokalizacji;
3)
wskazanie kosztów kwalifikowalnych projektu;
4)
wskazanie kwoty pomocy finansowej potrzebnej do realizacji projektu;
5)
inne informacje wskazane przez bank udzielający kredytu, niezbędne do dokonania oceny wniosku, niestanowiące danych osobowych.
3. 
Wraz z wnioskiem o udzielenie gwarancji przedsiębiorca składa do banku udzielającego kredytu oświadczenie zgodnie z art. 14 ust. 16 rozporządzenia Komisji.
§  8. 
Dniem udzielenia pomocy jest dzień udzielenia gwarancji.
§  9. 
Zabezpieczenie udzielonej gwarancji stanowi weksel własny in blanco wystawiony przez przedsiębiorcę na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego.
§  10. 
Przedsiębiorca zobowiązuje się do utrzymania inwestycji finansowanej kredytem objętym gwarancją na zasadach określonych w art. 14 ust. 5 rozporządzenia Komisji.
§  11. 
Gwarancja może być udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze w związku z art. 59 rozporządzenia Komisji.
§  12. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2023 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.2504

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w zakresie programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027".
Data aktu: 17/11/2023
Data ogłoszenia: 20/11/2023
Data wejścia w życie: 20/11/2023