Zmiana rozporządzenia - Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 stycznia 2023 r.
zmieniające rozporządzenie - Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2492) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2020 r. - Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego (Dz. U. poz. 1202 oraz z 2022 r. poz. 1492) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do zawiadomienia o terminie posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego Prezes Sądu załącza proponowany porządek posiedzenia oraz inne niezbędne materiały dotyczące posiedzenia.";

2)
w § 5:
a)
w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) wyraża zgodę w sprawie wydania zarządzeń, o których mowa w § 13 ust. 1 i § 14 ust. 1;",

b)
w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Zawiadomienie o terminie posiedzenia Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego Prezes Sądu przekazuje z odpowiednim wyprzedzeniem osobom uprawnionym do uczestniczenia w posiedzeniu.";

3)
w § 6:
a)
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) ogłasza imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów, wskazując liczbę uzyskanych przez nich zgłoszeń;",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Po ogłoszeniu imion i nazwisk zgłoszonych kandydatów sędziowie obecni na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażają niezwłocznie zgodę na kandydowanie ustnie, a nieobecni za pomocą środków porozumiewania się na odległość nie później niż w ciągu godziny od ogłoszenia imion i nazwisk zgłoszonych kandydatów. Nieobecnego sędziego o zgłoszeniu jego kandydatury niezwłocznie zawiadamia przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Brak zgody na kandydowanie we wskazanym terminie albo brak możliwości porozumienia się na odległość ze zgłoszonym kandydatem we wskazanym terminie są równoznaczne z odmową kandydowania.";

4)
w § 7:
a)
ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

"1. Kandydatów na członków Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego zgłaszają sędziowie Sądu, orzekający w Sądzie, na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zgłoszenie kandydata na członka Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego następuje ustnie, w sposób jawny, przez podanie przewodniczącemu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego imienia i nazwiska kandydata.

2. Po ogłoszeniu imion i nazwisk zgłoszonych kandydatów sędziowie obecni na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażają niezwłocznie zgodę na kandydowanie ustnie, a nieobecni za pomocą środków porozumiewania się na odległość nie później niż w ciągu godziny od ogłoszenia imion i nazwisk zgłoszonych kandydatów. Nieobecnego sędziego o zgłoszeniu jego kandydatury niezwłocznie zawiadamia przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Brak zgody na kandydowanie we wskazanym terminie albo brak możliwości porozumienia się na odległość ze zgłoszonym kandydatem we wskazanym terminie są równoznaczne z odmową kandydowania.

3. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego komisja skrutacyjna:

1) przygotowuje karty do głosowania;

2) odnotowuje oddanie głosu;

3) ustala wynik głosowania i podaje go do wiadomości Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego;

4) sporządza protokół głosowania.

4. Głosowanie tajne następuje przez zakreślenie kółkiem liczby porządkowej przy nazwisku na karcie do głosowania. Każdy sędzia uczestniczący w głosowaniu może oddać głos na nie większą liczbę kandydatów niż ustalony do wyboru skład liczbowy Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego.",

b)
uchyla się ust. 5 i 6,
c)
uchyla się ust. 8,
d)
uchyla się ust. 10,
e)
ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Głos jest nieważny, jeżeli głosujący oddał głos na więcej kandydatów niż ustalony do wyboru skład liczbowy Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie oddał głosu na żadnego kandydata lub użył do zakreślenia innego znaku graficznego niż wymieniony w ust. 4.",

f)
w ust. 12 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Przepisy ust. 1-4, 7, 9 i 11 stosuje się odpowiednio.";

5)
w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wydziały w Biurze Orzecznictwa oraz szczegółowy zakres ich właściwości określa zarządzenie Prezesa Sądu, wydane za zgodą Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego.";

6)
w § 15:
a)
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Biuro Orzecznictwa w zakresie swojej właściwości:",

b)
w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6-10 w brzmieniu:

"6) dostarcza materiały niezbędne dla prawidłowego udostępnienia orzeczeń w bazie, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 6, w zakresie określonym przez Prezesa Sądu;

7) wydaje zbiór urzędowy orzeczeń sądów administracyjnych;

8) analizuje przepisy prawa europejskiego, które mają zastosowanie w sprawach sądowoadministracyjnych;

9) gromadzi i analizuje orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie objętym właściwością sądów administracyjnych;

10) udostępnia przepisy prawa europejskiego i orzecznictwo sądów w tych sprawach sędziom sądów administracyjnych.";

7)
uchyla się § 16 i § 17;
8)
§ 21 otrzymuje brzmienie:

"§ 21. Prezes Sądu może tworzyć w Sądzie zespoły, w tym zespoły międzystrukturalne, do wykonywania określonych przez niego zadań, którymi kierują kierownicy zespołów.";

9)
w § 24:
a)
dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b)
w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przeprowadza losowania składów orzekających oraz losowania spraw;",

c)
dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

"2. Przewodniczący wydziału orzeczniczego, ustalając terminy i składy orzekające posiedzeń jawnych i niejawnych, wyznacza do każdego składu orzekającego dodatkowo jednego sędziego zastępcę. W przypadku konieczności dokonania zmiany w składzie orzekającym sędzia zastępca wchodzi do składu orzekającego.

3. W sprawach, o których mowa w § 29, przepisu ust. 2 nie stosuje się.";

10)
w § 25:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku zmiany w przydziale sędziów do wydziału Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje spośród spraw, w których wyznaczony został sędzia sprawozdawca, sprawy, które przewodniczący wydziału przydziela w drodze losowania innym sędziom.",

b)
uchyla się ust. 4 i 5;
11)
po § 25 dodaje się § 25a w brzmieniu:

"§ 25a. 1. Sprawy rozpatrywane w składach trzyosobowych przewodniczący wydziału przydziela sędziom w drodze losowania, w ramach symboli spraw należących do właściwości wydziału orzeczniczego, w którym orzekają, z uwzględnieniem specjalizacji orzeczniczej sędziów.

2. Losowanie spraw przeprowadza się nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Prezesa Izby planu posiedzeń na podstawie § 23 pkt 3.

3. Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że jednakowe kartki z odrębnie wypisanymi sygnaturami spraw umieszcza się w nieprzezroczystym pojemniku, z którego przewodniczący wydziału albo sędzia pełniący jego obowiązki kolejno losuje niezbędną liczbę spraw dla danego sędziego. Czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym, przewodniczący wydziału albo sędzia pełniący jego obowiązki przeprowadza z udziałem kierownika sekretariatu wydziału orzeczniczego lub jego zastępcy.

4. Pula spraw wyznaczonych do losowania dla sędziów w wydziałach orzeczniczych w miesiącu, którego dotyczy zatwierdzony przez Prezesa Izby na podstawie § 23 pkt 3 plan posiedzeń, obejmuje sprawy z uwzględnieniem kolejności ich wpływu, w tym odrębnie sprawy rozpoznawane na posiedzeniach niejawnych na podstawie art. 182 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329, 655, 1457 i 1855) lub przepisów szczególnych, a także odrębnie sprawy podlegające rozpoznaniu poza kolejnością wpływu na podstawie § 26 ust. 2 pkt 1-3, 6-13 lub ust. 5.

5. Z puli spraw, spośród której dokonuje się losowania dla danego sędziego wyłącza się sprawy, w których podlega on wyłączeniu na podstawie art. 18 § 1 lub art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sprawy, w których skład orzekający został wyznaczony na podstawie § 29.

6. W przypadku wpływu spraw rozpoznawanych na mocy przepisów szczególnych w terminach krótszych niż umożliwiają to przewidziane terminy losowania przeprowadza się losowanie uzupełniające, stosując odpowiednio ust. 1-5.

7. Sprawy rozpatrywane w składach jednoosobowych na posiedzeniu niejawnym przydzielane są sędziom zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1-6.";

12)
w § 26:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Przewodniczący wydziału w zarządzeniu o wyznaczeniu posiedzenia jawnego albo niejawnego w składzie trzech sędziów wskazuje skład orzekający, w tym przewodniczącego składu orzekającego, zwanego dalej "przewodniczącym" oraz sędziego sprawozdawcę i przydziela, zgodnie ze szczegółowymi zasadami przydziału spraw poszczególnym sędziom, o których mowa w § 25 ust. 1, i planem posiedzeń zatwierdzonym przez Prezesa Izby na podstawie § 23 pkt 3, wylosowane zgodnie z § 25a sprawy dla danego sędziego. W przypadku stwierdzenia podstawy do zwiększenia wymiaru spraw, zgodnie ze szczegółowymi zasadami przydziału spraw poszczególnym sędziom, o których mowa w § 25 ust. 1, przewodniczący przydziela także członkom składu orzekającego sprawy, w których odroczono posiedzenie, sprawy zawieszone przez sędziego tego składu orzekającego lub sprawy, w których Sąd skierował sprawę z posiedzenia niejawnego na rozprawę, oraz sprawy pozostające ze sobą w związku, które nie były objęte losowaniem.

2. Poza kolejnością wpływu rozpoznawane są sprawy:

1) podlegające rozpoznaniu poza kolejnością na podstawie przepisów szczególnych;

2) ze skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania oraz ze skarg na niewykonanie wyroku;

3) rozpatrywane przez Sąd po uprzednim przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu lub sprawy, w których Sąd orzekał wcześniej na podstawie art. 188 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi albo wojewódzki sąd administracyjny uchylił zaskarżoną decyzję lub inny akt;

4) pozostające w związku ze sprawą przydzieloną w drodze losowania;

5) w których odroczono posiedzenie lub zawieszono postępowanie albo w których Sąd skierował sprawę z posiedzenia niejawnego na rozprawę;

6) o udzielenie cudzoziemcowi ochrony i zobowiązanie cudzoziemca do powrotu;

7) dotyczące świadczeń z zakresu pomocy społecznej, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów oraz usług opiekuńczych;

8) dotyczące statusu bezrobotnego i zasiłku dla bezrobotnych;

9) dotyczące świadczeń w drodze wyjątku;

10) dotyczące zwolnienia ze służby i wypowiedzenia stosunku służbowego;

11) dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej udzielanej poza granicami kraju oraz refundacji leków, kosztów leczenia i badań diagnostycznych;

12) dotyczące potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób bezdomnych;

13) dotyczące blokady rachunku, o których mowa w dziale IIIB rozdziale 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 180).",

b)
uchyla się ust. 3,
c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przewodniczący wydziału w zarządzeniu o wyznaczeniu posiedzenia niejawnego w składzie jednego sędziego wskazuje sędziego sprawozdawcę i przydziela wylosowane na podstawie § 25a sprawy, zgodnie z ustalonym planem posiedzeń.";

13)
§ 28 otrzymuje brzmienie:

"§ 28. Jeżeli z powodu przyczyn losowych albo przeszkód prawnych konieczna jest zmiana składu orzekającego, przewodniczący wydziału, po zatwierdzeniu przez Prezesa Izby, wskazuje, z uwzględnieniem § 24 ust. 2 oraz zgodnie ze szczegółowymi zasadami przydziału spraw poszczególnym sędziom, o których mowa w § 25 ust. 1, innego sędziego.";

14)
w § 41 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy rozprawa odbywa się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.";

15)
w § 50 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadku protokołu podpisanego w postaci elektronicznej skreślenia i poprawki w protokole oraz wzmianka o dokonanych poprawkach i uzupełnieniu protokołu mają postać dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.";

16)
w § 68 skreśla się wyrazy "(Dz. U. z 2019 r. poz. 2325)".
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Transakcje dotyczące gazu, energii i uprawnień do emisji CO2 od kwietnia z odwrotnym obciążeniem VAT

Polska wprowadza czasowe odwrotne obciążenie podatkiem gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Nowe regulacje obowiązują od 1 kwietnia 2023 roku do 28 lutego 2025 roku. W założeniu ma to zwiększyć konkurencyjność polskiego systemu giełdowego.

Krzysztof Koślicki 01.04.2023
Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023