Zmiana rozporządzenia w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 31 stycznia 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdówSił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych

Na podstawie art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie rejestracji pojazdówSił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 300) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5:
a)
w ust. 2:
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) oświadczenie Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej potwierdzające, że rejestrowany pojazd będzie używany do wykonywania czynności ochronnych, operacyjno-rozpoznawczych lub kontroli ruchu drogowego przy użyciu pojazdów nieoznakowanych - w przypadku rejestracji pojazdu Żandarmerii Wojskowej pod numerem rejestracyjnym z wyróżnikiem województwa i powiatu;",

w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) oświadczenie Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni potwierdzające, że pojazd będzie używany do wykonywania operacji obrony cyberprzestrzeni - w przypadku rejestracji pojazdu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni pod numerem rejestracyjnym z wyróżnikiem województwa i powiatu.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Osoby składające oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6-9, podają swoje imię (imiona) i nazwisko, posiadany stopień wojskowy lub stopień służbowy oraz zajmowane stanowisko służbowe.";

2)
w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pojazdy obcych sił zbrojnych lub Żandarmerii Wojskowej używane do wykonywania czynności ochronnych, operacyjno-rozpoznawczych lub kontroli ruchu drogowego przy użyciu pojazdów nieoznakowanych, pojazdy Wojsk Specjalnych używane do wykonywania operacji specjalnych, pojazdy jednostki, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, używane do wykonywania zadań związanych z ochroną obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz zapewnieniem ich funkcjonowania oraz pojazdy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni używane do wykonywania operacji obrony cyberprzestrzeni rejestruje się pod numerem rejestracyjnym z wyróżnikiem służby lub wyróżnikiem województwa i powiatu.";

3)
w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zmiana przeznaczenia pojazdu Żandarmerii Wojskowej używanego do wykonywania czynności ochronnych, operacyjno-rozpoznawczych lub kontroli ruchu drogowego przy użyciu pojazdów nieoznakowanych, pojazdu Wojsk Specjalnych używanego do wykonywania operacji specjalnych, pojazdu jednostki, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, używanego do wykonywania zadań związanych z ochroną obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz zapewnieniem ich funkcjonowania oraz pojazdu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni używanego do wykonania operacji obrony cyberprzestrzeni powoduje konieczność jego ponownej rejestracji pod numerem rejestracyjnym z wyróżnikiem służby.".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1002, 1768, 1783, 2589, 2600 i 2642.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.245

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych.
Data aktu: 31/01/2023
Data ogłoszenia: 07/02/2023
Data wejścia w życie: 08/02/2023