Środki i warunki techniczne służące do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 17 stycznia 2023 r.
w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego 2

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 837 i 1488) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa środki techniczne służące do przekazywania przez podmioty podlegające nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, zwane dalej "podmiotami nadzorowanymi", informacji w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych określonych w ustawach, o których mowa w art. 2 pkt 1-4a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, w przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz w bezpośrednio stosowanych aktach prawa Unii Europejskiej, zwanych dalej "informacjami", oraz techniczne warunki przekazywania informacji przy użyciu tych środków.
§  2. 
Informacje, z wyłączeniem informacji, o których mowa w § 7, przekazuje się za pomocą urządzeń teletransmisji danych w sposób zapewniający bezpieczeństwo teleinformatyczne i bezpieczeństwo przekazywanych informacji, z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji, zwanego dalej "ESPI", administrowanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
§  3. 
1. 
Informacja jest przekazywana przez sieć Internet, z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego HTTP oraz protokołu TLS zgodnie z aktualnymi standardami opracowanymi przez Internet Engineering Task Force (IETF), opublikowanymi w postaci Request For Comments (RFC), stosowanymi adekwatnie do potrzeb w zakresie bezpieczeństwa transmisji danych.
2. 
Przed przekazaniem informacja podlega kompresji GZIP według opisu zawartego w standardzie RFC 1952.
3. 
Czynności związane z przekazaniem informacji wykonują osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu nadzorowanego lub osoby będące upoważnionymi pracownikami podmiotu nadzorowanego, zwane dalej "operatorami". O udzieleniu upoważnienia podmiot nadzorowany zawiadamia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
4. 
Operator potwierdza posiadanie uprawnień do przekazywania informacji przez podanie swojego identyfikatora i hasła.
§  4. 
1. 
Informacja jest przekazywana na formularzu elektronicznym ESPI, właściwym dla określonego zdarzenia podlegającego obowiązkowi informacyjnemu, po uprzednim wpisaniu jej w odpowiednie pola formularza oraz załączeniu dokumentu elektronicznego, jeżeli jego przekazanie jest konieczne do prawidłowej realizacji obowiązku informacyjnego.
2. 
Dokumenty elektroniczne załączane do formularza elektronicznego ESPI mogą być sporządzane w następujących formatach:
1)
Rich Text Format (RTF);
2)
Adobe Portable Document Format (PDF), z wyłączeniem dokumentów elektronicznych szyfrowanych;
3)
Comma Separated Value (CSV) - w oparciu o plik wzorcowy udostępniony wraz ze specyfikacją techniczną na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, zwanej dalej "Komisją";
4)
Extensible Markup Language (XML);
5)
Extensible HyperText Markup Language (XHTML), w tym z zastosowaniem specyfikacji Inline Extensible Business Reporting Language (Inline XBRL).
3. 
Dokumenty elektroniczne załączane do formularza elektronicznego ESPI mogą podlegać kompresji.
§  5. 
1. 
W przypadku awarii ESPI lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie informacji przy zastosowaniu tego systemu informacje przekazuje się na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57) zawierającym jedną informację i zapewniającym jej przekazanie w całości lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 3 pkt 4 tej ustawy. Przepisy § 4 ust. 2 i 3 stosuje się.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do informacji dołącza się opis zawierający:
1)
pełną nazwę podmiotu nadzorowanego zgodną z identyfikacją w ESPI;
2)
określenie rodzaju przekazywanej informacji oraz nazw dokumentów elektronicznych wchodzących w jej skład;
3)
nazwę (symbol, typ) formularza;
4)
nazwę kancelarii systemu, do której powinna zostać przekazana informacja;
5)
imię i nazwisko oraz podpis operatora.
3. 
Przekazanie informacji na informatycznym nośniku danych następuje:
1)
bezpośrednio przez pracownika podmiotu nadzorowanego;
2)
za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995);
3)
przez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej.
4. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, przekazanie następuje za potwierdzeniem odbioru.
5. 
Informacje przekazywane za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w ust. 3 pkt 3, są nadawane wyłącznie przesyłką rejestrowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. Przesyłka powinna być opatrzona klauzulą "Informacje poufne".
6. 
W przypadku gdy informacje przekazane na informatycznym nośniku danych zawierają błędy, przekazanie informacji poprawionych następuje niezwłocznie po ujawnieniu błędów, przy wykorzystaniu takiego samego informatycznego nośnika danych, jak nośnik, na którym przekazano informacje zawierające błędy, niezależnie od tego, czy awaria ESPI została usunięta, czy nie.
7. 
Niezwłocznie po usunięciu awarii ESPI lub ustaniu zdarzeń, o których mowa w ust. 1, informacje przekazane na informatycznym nośniku danych przekazuje się za pośrednictwem ESPI.
§  6. 
1. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że przesyłka zawierająca informatyczny nośnik danych jest uszkodzona lub informacji zamieszczonej na tym nośniku nie można odczytać, lub że informacja została przekazana z naruszeniem § 5, podmiot nadzorowany, na żądanie Komisji, przekazuje te informacje ponownie. Ponowne przekazanie informacji następuje niezwłocznie po otrzymaniu żądania Komisji.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot nadzorowany przekazuje informacje w oddzielnej przesyłce opatrzonej klauzulą "Przesyłka powtórna".
§  7. 
1. 
Przekazanie informacji o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, z późn. zm. 3 ), przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 25 i 26 tego rozporządzenia, następuje za pomocą systemu teleinformatycznego umożliwiającego składanie powiadomień, do którego dostęp zapewnia Komisja na swojej stronie internetowej.
2. 
W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie informacji za pośrednictwem tego systemu przekazanie informacji, o których mowa w ust. 1, następuje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Komisję na jej stronie internetowej.
3. 
Niezwłocznie po usunięciu awarii systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, lub ustaniu zdarzeń, o których mowa w ust. 2, przekazanie informacji, o których mowa w ust. 1, następuje również za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1.
§  8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2023 r. 4
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).
2 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu:

1) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 271 z 30.10.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 277 z 02.08.2021, str. 11 oraz Dz. Urz. UE L 272 z 20.10.2022, str. 54);

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 175 z 30.06.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 287 z 21.10.2016, str. 320, Dz. Urz. UE L 254 z 10.10.2018, str. 19, Dz. Urz. UE L 320 z 11.12.2019, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 283 z 03.11.2022, str. 15);

3) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L 88 z 05.04.2016, str. 19).

3 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 175 z 30.06.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 287 z 21.10.2016, str. 320, Dz. Urz. UE L 254 z 10.10.2018, str. 19, Dz. Urz. UE L 320 z 11.12.2019, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 283 z 03.11.2022, str. 15.
4 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2195), które traci moc z dniem 30 stycznia 2023 r. zgodnie z art. 92 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. poz. 1488, 2180 i 2640).

Zmiany w prawie

Transakcje dotyczące gazu, energii i uprawnień do emisji CO2 od kwietnia z odwrotnym obciążeniem VAT

Polska wprowadza czasowe odwrotne obciążenie podatkiem gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Nowe regulacje obowiązują od 1 kwietnia 2023 roku do 28 lutego 2025 roku. W założeniu ma to zwiększyć konkurencyjność polskiego systemu giełdowego.

Krzysztof Koślicki 01.04.2023
Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.184

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Środki i warunki techniczne służące do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Data aktu: 17/01/2023
Data ogłoszenia: 26/01/2023
Data wejścia w życie: 30/01/2023