Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 26 stycznia 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół

Na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 185 i 1370) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. poz. 1770) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia liczbę "10" zastępuje się liczbą "24";
2)
w § 9 w ust. 3 w pkt 2 wyrazy "27 stycznia" zastępuje się wyrazami "10 lutego";
3)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Porcje owoców i warzyw są udostępniane dzieciom w dwóch okresach udostępniania obejmujących po:

1) 8, 9, 10, 11, 12, 13 albo 14 wybranych tygodni w przypadku udostępniania owoców i warzyw w każdym z okresów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a rozporządzenia;

2) 7, 8, 9, 10, 11 albo 12 wybranych tygodni w przypadku udostępniania owoców i warzyw w każdym z okresów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b rozporządzenia.",

b)
w ust. 2:
w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz "semestrze" zastępuje się wyrazami "okresie udostępniania",
w pkt 2:
––
we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz "semestrze" zastępuje się wyrazami "okresie udostępniania",
––
w lit. a liczbę "10" zastępuje się liczbą "7",
––
w lit. b liczbę "4" zastępuje się liczbą "3",
––
w lit. d liczbę "3" zastępuje się liczbą "2",
––
w lit. f liczbę "4" zastępuje się liczbą "2",
––
w lit. g liczbę "5" zastępuje się liczbą "3";
4)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Porcje mleka są udostępniane dzieciom w dwóch okresach udostępniania obejmujących po:

1) 8, 9, 10, 11, 12, 13 albo 14 wybranych tygodni w przypadku udostępniania mleka w każdym z okresów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a rozporządzenia;

2) 7, 8, 9 albo 10 wybranych tygodni w przypadku udostępniania mleka w każdym z okresów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b rozporządzenia.",

b)
w ust. 2:
w pkt 1 wyraz "semestrze" zastępuje się wyrazami "okresie udostępniania",
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w drugim okresie udostępniania:

a) 16 porcji obejmujących mleko białe - 1 opakowanie jednostkowe zawierające co najmniej 0,25 l,

b) 1 porcja obejmująca jogurt naturalny - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 150 g,

c) 3 porcje obejmujące kefir naturalny - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 150 g.".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

Zmiany w prawie

Transakcje dotyczące gazu, energii i uprawnień do emisji CO2 od kwietnia z odwrotnym obciążeniem VAT

Polska wprowadza czasowe odwrotne obciążenie podatkiem gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Nowe regulacje obowiązują od 1 kwietnia 2023 roku do 28 lutego 2025 roku. W założeniu ma to zwiększyć konkurencyjność polskiego systemu giełdowego.

Krzysztof Koślicki 01.04.2023
Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.182

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół.
Data aktu: 26/01/2023
Data ogłoszenia: 26/01/2023
Data wejścia w życie: 27/01/2023