Podmioty, na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 stycznia 2023 r.
w sprawie podmiotów, na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne

Na podstawie art. 151 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa:
1)
tryb wyznaczania przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta podmiotów, na rzecz których nieletni mogą wykonywać prace społeczne;
2)
czynności podmiotów, o których mowa w pkt 1, w zakresie wykonywania prac społecznych, w tym dotyczące organizowania miejsc pracy i przydziału pracy oraz kontroli nieletnich.
2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
osobie wyznaczonej - rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez podmiot, odpowiedzialną za organizowanie prac społecznych i kontrolowanie ich przebiegu;
2)
podmiocie - rozumie się przez to podmiot, który został wyznaczony przez właściwy organ gminy i na rzecz którego nieletni mogą wykonywać prace społeczne;
3)
właściwym organie gminy - rozumie się przez to właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
§  2. 
1. 
Prezes sądu rejonowego sporządza corocznie, nie później niż do dnia 15 października, opinię dotyczącą potrzeb sądu rejonowego w zakresie wykonywania prac społecznych przez nieletnich oraz przesyła ją niezwłocznie właściwemu organowi gminy.
2. 
Opinia określa w szczególności:
1)
przewidywaną na kolejny rok kalendarzowy liczbę nieletnich zobowiązanych do wykonania prac społecznych;
2)
przewidywaną na kolejny rok kalendarzowy niezbędną liczbę godzin prac społecznych w przeliczeniu na jednego nieletniego;
3)
wymagania dotyczące rodzaju prac społecznych i miejsca ich wykonywania, wynikające z konieczności zapewnienia prawidłowego wykonywania tych prac przy uwzględnieniu wieku nieletnich, ich możliwości psychofizycznych oraz potrzeb edukacyjnych.
§  3. 
1. 
Właściwy organ gminy wyznacza podmioty, uwzględniając opinię prezesa sądu rejonowego, o której mowa w § 2.
2. 
Informację o podmiotach właściwy organ gminy w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii prezesa sądu rejonowego przekazuje:
1)
właściwemu prezesowi sądu rejonowego;
2)
właściwemu kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej.

W tym samym terminie właściwy organ gminy przedstawia radzie gminy informację o podmiotach oraz opinię prezesa sądu rejonowego.

3. 
Informacja o podmiotach zawiera w szczególności:
1)
nazwę i adres podmiotu;
2)
miejsce i rodzaj prac społecznych;
3)
liczbę nieletnich, którzy mogliby wykonywać prace społeczne;
4)
dane osoby wyznaczonej.
4. 
Informację, o której mowa w ust. 3, właściwy organ gminy przesyła bezpośrednio właściwemu kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej i właściwemu prezesowi sądu rejonowego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.
§  4. 
1. 
Podmiot poucza nieletniego o obowiązku sumiennego wykonywania pracy oraz konieczności przestrzegania porządku i dyscypliny ustalonych w miejscu wykonywania tej pracy.
2. 
Podczas przydziału pracy uwzględnia się wiek nieletniego, jego stan zdrowia i możliwości psychofizyczne oraz jeśli to możliwe - posiadane kwalifikacje.
3. 
Podmiot:
1)
informuje nieletniego o sposobie wykonywania przydzielonej pracy;
2)
zapoznaje nieletniego z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi w zakresie odpowiednim do wykonywanej pracy;
3)
zapewnia nieletniemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy, środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze - przewidziane na danym stanowisku pracy.
§  5. 
Wyznaczona osoba ustala na okres co najmniej miesiąca harmonogram wykonywania prac społecznych przez nieletnich, który określa czas, miejsce i rodzaj pracy. Odpis harmonogramu przekazuje się zawodowemu kuratorowi sądowemu.
§  6. 
Podmiot prowadzi ewidencję prac społecznych wykonywanych przez nieletnich, w szczególności dotyczącą zbiorczego wymiaru godzin przepracowanych przez nieletnich oraz zbiorczego wymiaru godzin określonych w orzeczeniach. Informacje z ewidencji przekazuje się zawodowemu kuratorowi sądowemu w terminach przez niego wyznaczonych.
§  7. 
1. 
Prezes sądu rejonowego pierwszą opinię, która dotyczy potrzeb sądu rejonowego w zakresie wykonywania prac społecznych przez nieletnich, na rok 2023 przedstawi do dnia 15 lutego 2023 r.
2. 
Właściwy organ gminy wyznaczy pierwsze podmioty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania opinii, o której mowa w ust. 1.
§  8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Transakcje dotyczące gazu, energii i uprawnień do emisji CO2 od kwietnia z odwrotnym obciążeniem VAT

Polska wprowadza czasowe odwrotne obciążenie podatkiem gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Nowe regulacje obowiązują od 1 kwietnia 2023 roku do 28 lutego 2025 roku. W założeniu ma to zwiększyć konkurencyjność polskiego systemu giełdowego.

Krzysztof Koślicki 01.04.2023
Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023