Zmiana rozporządzenia w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 25 kwietnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów

Na podstawie art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 oraz z 2021 r. poz. 1598 i 2106) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (Dz. U. poz. 2396) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w rozdziale 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. 1. Na pisemny wniosek kandydata na biegłego rewidenta będącego osobą niepełnosprawną, złożony w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 2, Komisja dostosowuje warunki przeprowadzenia egzaminu do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności kandydata lub wydłuża o połowę czas trwania:

1) poszczególnych egzaminów z wiedzy, z tym że nie dłużej niż do 360 minut,

2) części pisemnej egzaminu dyplomowego, z tym że nie dłużej niż do 270 minut,

3) części pisemnej egzaminu z prawa gospodarczego, z tym że nie dłużej niż do 360 minut,

4) części ustnej egzaminu dyplomowego, z tym że nie dłużej niż do 45 minut,

5) części ustnej egzaminu z prawa gospodarczego, z tym że nie dłużej niż do 45 minut

- z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych i warunków technicznych obowiązujących w trakcie egzaminu oraz konieczności zachowania ustalonego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558) kandydata na biegłego rewidenta w okresie przeprowadzania egzaminu;

2) zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza, pod którego opieką znajduje się kandydat na biegłego rewidenta, stwierdzające, w jakich warunkach - z uwagi na rodzaj niepełnosprawności kandydata - powinien być przeprowadzony egzamin;

3) oświadczenie kandydata na biegłego rewidenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2, w zakresie niezbędnym do realizacji celów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym.

3. W przypadku przedłożenia niekompletnych dokumentów, o których mowa w ust. 2, Komisja wzywa kandydata na biegłego rewidenta do uzupełnienia dokumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

4. Wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej, o którym mowa w ust. 1, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2, kandydat na biegłego rewidenta składa do Komisji co najmniej na 45 dni przed dniem egzaminu, którego wniosek dotyczy.

5. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej dołącza się dokumenty, o których mowa w ust. 2:

1) sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;

2) stanowiące odwzorowania cyfrowe dokumentów sporządzonych w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osoby potwierdzającej zgodność odwzorowania cyfrowego z odpowiednim dokumentem w postaci papierowej.";

2)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Komisja zawiadamia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kandydata na biegłego rewidenta o zakwalifikowaniu go do egzaminu, podając:

1) termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu;

2) zasady dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi - w przypadku gdy zawiadomienie dotyczy egzaminu z wiedzy lub egzaminu z prawa gospodarczego;

3) informację o sposobie dostosowania warunków przeprowadzenia egzaminu do potrzeb kandydata, w tym o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu na sprzęcie komputerowym zapewnionym przez Komisję, lub o możliwości przeprowadzenia egzaminu przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, dostosowanego do rodzaju niepełnosprawności kandydata, oraz o takim sposobie użycia tego sprzętu w trakcie egzaminu, który uniemożliwia przekazywanie lub odbiór informacji - w przypadku, o którym mowa w § 3a ust. 1.";

3)
po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. 1. W przypadku gdy kandydat na biegłego rewidenta ma trudności z odręcznym rozwiązywaniem pracy egzaminacyjnej stwierdzone w zaświadczeniu, o którym mowa w § 3a ust. 2 pkt 2, może zdawać egzamin z wiedzy, część pisemną egzaminu dyplomowego lub część pisemną egzaminu z prawa gospodarczego:

1) przy użyciu sprzętu komputerowego zapewnionego przez Komisję;

2) przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb kandydata wynikających z rodzaju jego niepełnosprawności -na wniosek złożony wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 3a ust. 1.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, kandydat na biegłego rewidenta do wniosku, o którym mowa w § 3a ust. 1, dołącza pisemne oświadczenie o akceptacji warunków dotyczących użycia własnego sprzętu komputerowego, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia, o których mowa w ust. 3. Niezłożenie oświadczenia oznacza wybór odręcznego sposobu rozwiązywania pracy egzaminacyjnej.

3. Kandydat na biegłego rewidenta, który zdaje egzamin przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, ponosi ryzyko braku możliwości rozwiązywania pracy egzaminacyjnej wynikające z użycia tego sprzętu komputerowego oraz zainstalowanego na nim oprogramowania.";

4)
w § 7 w ust. 5 po wyrazach "przenoszenia danych" dodaje się wyrazy ", z zastrzeżeniem § 6a ust. 1";
5)
w § 14 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Część ustna egzaminu z prawa gospodarczego trwa nie dłużej niż 30 minut.".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.991

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów.
Data aktu: 25/04/2022
Data ogłoszenia: 11/05/2022
Data wejścia w życie: 26/05/2022