Zmiana rozporządzenia w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 stycznia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

Na podstawie art. 29 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 i 1728) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości (Dz. U. poz. 1013, z 2017 r. poz. 843 i 2370 oraz z 2020 r. poz. 352 i 1818) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po § 2b dodaje się § 2c w brzmieniu:

"§ 2c. Z dniem 1 lutego 2022 r. tworzy się Rejonową Wojskową Komisję Lekarską w Poznaniu, zwaną dalej "wojskową komisją lekarską".";

2)
w § 3 wyrazy "w § 2 pkt 2-4, § 2a i § 2b" zastępuje się wyrazami "w § 2 pkt 2-4, § 2a-2c";
3)
w § 4:
a)
ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Terytorialny zasięg działania Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy obejmuje obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

5. Terytorialny zasięg działania Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Ełku obejmuje w województwie warmińsko-mazurskim obszar powiatów: bartoszyckiego, ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, iławskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nowomiejskiego, oleckiego, olsztyńskiego, ostródzkiego, piskiego, szczycieńskiego i węgorzewskiego oraz miasto na prawach powiatu Olsztyn oraz w województwie podlaskim obszar powiatów: augustowskiego, białostockiego, bielskiego, grajewskiego, hajnowskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, monieckiego, sejneńskiego, sokólskiego, suwalskiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego oraz miast na prawach powiatu: Białegostoku, Łomży i Suwałk.",

b)
ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Terytorialny zasięg działania Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie obejmuje w województwie mazowieckim obszar powiatów: białobrzeskiego, garwolińskiego, grodziskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, łosickiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, przysuskiego, radomskiego, siedleckiego, sokołowskiego, szydłowieckiego, warszawskiego zachodniego, węgrowskiego, wołomińskiego, zwoleńskiego i żyrardowskiego, miast na prawach powiatu Radomia i Siedlec oraz miasta stołecznego Warszawy, w województwie podlaskim obszar powiatu siemiatyckiego oraz w województwie lubelskim obszar powiatów: bialskiego, łukowskiego i radzyńskiego oraz miasta na prawach powiatu Biała Podlaska.",

c)
ust. 14 otrzymuje brzmienie:

"14. Terytorialny zasięg działania Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Legionowie obejmuje w województwie warmińsko-mazurskim obszar powiatów: działdowskiego i nidzickiego, oraz w województwie mazowieckim obszar powiatów: ciechanowskiego, gostynińskiego, legionowskiego, makowskiego, mławskiego, nowodworskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, pułtuskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, wyszkowskiego i żuromińskiego oraz miast na prawach powiatu Ostrołęki i Płocka.",

d)
dodaje się ust. 15 w brzmieniu:

"15. Terytorialny zasięg działania Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Poznaniu obejmuje obszar województwa wielkopolskiego.";

4)
w § 10 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do właściwości rejonowych wojskowych komisji lekarskich, o których mowa w § 2 pkt 4 i § 2b i 2c, stosownie do ich właściwości miejscowej, należy orzekanie o:";

5)
w § 11:
a)
w ust. 1 w pkt 1-3 wyrazy "w § 2 pkt 2-4, § 2a i § 2b" zastępuje się wyrazami "w § 2 pkt 2-4 i § 2a-2c",
b)
w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "w § 2 pkt 2-4, § 2a i § 2b" zastępuje się wyrazami "w § 2 pkt 2-4 i § 2a-2c".
§  2. 
Sprawy wszczęte i niezakończone przez wojskowe komisje lekarskie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia rozpatrują właściwe wojskowe komisje lekarskie na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Lekarze rodzinni zbadają szybko chorych na Covid, dla innych mogą nie mieć czasu

Od dziś w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej będzie dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo będą mieć osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 25.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek to legislacyjny bubel

W przyszłym tygodniu rozpocznie się wypłacanie różnic w płacach nieprawidłowo zaniżonych po wejściu w życie reformy podatkowej - zapewnia rzecznik rządu Piotr Müller. Księgowe w prywatnych firmach mówią, że to niemożliwe, doradcy podatkowi ostrzegają, że rozporządzenie to bubel prawny, a jego realizacja grozi ogromnymi dopłatami podatku w 2023 roku.

Krzysztof Sobczak 08.01.2022
Wójt i radny działający w organach OSP nie straci stanowiska

Od 1 stycznia 2022 roku samorządowcy, zarówno z gminy, powiatu i województwa, mogą zasiadać w organach ochotniczych straży pożarnych, które prowadzą działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego, bez utraty stanowiska lub mandatu. Taki przepis znalazł się w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych. Budzi on jednak zastrzeżenia niektórych prawników.

Robert Horbaczewski 05.01.2022
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.94

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości.
Data aktu: 10/01/2022
Data ogłoszenia: 14/01/2022
Data wejścia w życie: 29/01/2022