Dotacja budżetowa przeznaczona na finansowanie rent wyrównawczych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 1
z dnia 5 stycznia 2022 r.
w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie rent wyrównawczych

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1821 oraz z 2021 r. poz. 2071) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki i tryb przyznawania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie rent wyrównawczych, zwanej dalej "dotacją";
2)
tryb rozliczania dotacji;
3)
szczegółowe warunki powodujące czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji.
§  2. 
1. 
Dotację przyznaje się na wniosek przedsiębiorstwa górniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, zwanego dalej "przedsiębiorstwem", ubiegającego się o dotację.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
oznaczenie przedsiębiorstwa;
2)
liczbę osób uprawnionych do otrzymania renty wyrównawczej;
3)
wysokość środków koniecznych do sfinansowania rent wyrównawczych.
§  3. 
1. 
Dotacja przyznana przez ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin jest przekazywana w transzach, na rachunek bankowy specjalnie wyodrębniony przez przedsiębiorstwo w tym celu.
2. 
Podstawę do przekazania transzy dotacji stanowi przedłożenie przez przedsiębiorstwo:
1)
wniosku o wypłacenie transzy dotacji, który zawiera informacje o:
a)
liczbie osób uprawnionych do otrzymania renty wyrównawczej,
b)
wysokości środków koniecznych do sfinansowania rent wyrównawczych;
2)
rozliczenia, o którym mowa w § 4 ust. 2, zwanego dalej "rozliczeniem miesięcznym".
3. 
Obowiązek przedłożenia rozliczenia miesięcznego nie dotyczy transzy dotacji wnioskowanej po raz pierwszy i drugi.
§  4. 
1. 
Przedsiębiorstwo, które otrzymało dotację, składa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki złożami kopalin, w terminach określonych w § 5, rozliczenia miesięczne i rozliczenie roczne z wykorzystania dotacji.
2. 
Rozliczenie miesięczne zawiera:
1)
rozliczenie kwot wypłaconych na finansowanie rent wyrównawczych za dany miesiąc i narastająco;
2)
informację o liczbie osób, którym wypłacono renty wyrównawcze.
3. 
Rozliczenie roczne zawiera informacje, o których mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.
§  5. 
1. 
Rozliczenia miesięczne i rozliczenie roczne z wykorzystania dotacji są składane w terminach:
1)
do 15. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni - rozliczenie miesięczne za miesiące od stycznia do listopada rozliczanego roku;
2)
do dnia 15 stycznia roku następującego po rozliczanym roku - rozliczenie miesięczne za grudzień;
3)
do dnia 5 lutego roku następującego po rozliczanym roku - rozliczenie roczne.
2. 
Jeżeli termin złożenia rozliczenia przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa pierwszego dnia roboczego po terminie, o którym mowa w ust. 1.
§  6. 
Dotacja udzielona z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlega zwrotowi w terminie 5 dni po zakończeniu roku.
§  7. 
Czasowe wstrzymanie dotacji następuje w przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie przedłoży ministrowi właściwemu do spraw gospodarki złożami kopalin rozliczenia miesięcznego, w wyznaczonym terminie i trwa do czasu jego przedłożenia.
§  8. 
Do dotacji wypłaconej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej - gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 943).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz rent wyrównawczych (Dz. U. poz. 931), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2071).

Zmiany w prawie

Lekarze rodzinni zbadają szybko chorych na Covid, dla innych mogą nie mieć czasu

Od dziś w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej będzie dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo będą mieć osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 25.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek to legislacyjny bubel

W przyszłym tygodniu rozpocznie się wypłacanie różnic w płacach nieprawidłowo zaniżonych po wejściu w życie reformy podatkowej - zapewnia rzecznik rządu Piotr Müller. Księgowe w prywatnych firmach mówią, że to niemożliwe, doradcy podatkowi ostrzegają, że rozporządzenie to bubel prawny, a jego realizacja grozi ogromnymi dopłatami podatku w 2023 roku.

Krzysztof Sobczak 08.01.2022
Wójt i radny działający w organach OSP nie straci stanowiska

Od 1 stycznia 2022 roku samorządowcy, zarówno z gminy, powiatu i województwa, mogą zasiadać w organach ochotniczych straży pożarnych, które prowadzą działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego, bez utraty stanowiska lub mandatu. Taki przepis znalazł się w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych. Budzi on jednak zastrzeżenia niektórych prawników.

Robert Horbaczewski 05.01.2022