Zmiana rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 31 grudnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych 2

Na podstawie art. 96 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648 i 2151) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. poz. 257) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tytule rozporządzenia określenie przedmiotu rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych";

2)
w § 2:
a)
w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) osady te zostały poddane obróbce z zastosowaniem co najmniej jednego z wymienionych procesów:

a) beztlenowego, jeżeli w jego wyniku zawartość substancji organicznej w tych osadach zostanie zredukowana o co najmniej 38% lub był prowadzony w temperaturze powyżej 34°C przez co najmniej 12 dni,

b) tlenowego, jeżeli był prowadzony przez co najmniej 25 dni, przy czym do tego okresu wlicza się czas, w jakim zachodziły procesy w części tlenowej reaktora biologicznego,

c) tlenowego, jeżeli był prowadzony przez co najmniej 10 dni w temperaturze powyżej 40°C,

d) chemicznego, z wykorzystaniem wapna w dawce co najmniej 0,25 kg wapna na 1 kg s.m. osadów ściekowych,

e) humifikacji, przez leżakowanie osadu co najmniej 90 dni lub suszenie powodujące dezaktywację biologiczną przy wilgotności osadu poniżej 30%.",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Warunkiem stosowania komunalnych osadów ściekowych jest wykonywanie przez ich wytwórcę badań, o których mowa w § 5 i § 6, w akredytowanym laboratorium w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344) lub w laboratorium posiadającym certyfikat systemu zarządzania jakością obejmujący procedurę badania komunalnych osadów ściekowych.";

3)
w § 4 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Warunkiem stosowania komunalnych osadów ściekowych w postaci mazistej i ziemistej jest ich równomierne rozprowadzenie na powierzchni gruntu i wymieszanie z glebą.

4. Czynności, o których mowa w ust. 2 i 3, wykonuje się nie później niż następnego dnia po przetransportowaniu komunalnych osadów ściekowych na nieruchomość gruntową, na której mają być stosowane.";

4)
w § 5 w ust. 2:
a)
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Badania metodami referencyjnymi komunalnych osadów ściekowych przeznaczonych do stosowania przeprowadza się z częstotliwością zależną od obciążenia oczyszczalni ścieków, wyrażonego równoważną liczbą mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 88), nie rzadziej niż:",

b)
pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) raz na sześć miesięcy - przy równoważnej liczbie mieszkańców do 2000;

2) raz na trzy miesiące - przy równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 do 10 000;

3) raz na dwa miesiące - przy równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 10 000 do 100 000;",

c)
dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) raz na miesiąc - przy równoważnej liczbie mieszkańców ponad 100 000.";

5)
załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Próbki partii komunalnych osadów ściekowych pobrane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być badane zgodnie z przepisami dotychczasowymi, a wyniki badań tych próbek zachowują ważność przez okres roku od dnia ich pobrania.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 48 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 i 3 oraz pkt 4 lit. a, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

METODY REFERENCYJNE BADAŃ KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Lp. Wskaźnik Metoda
1 2 3
1 Wartość pH oznaczenie elektrometryczne w roztworze wodnym
2 Sucha pozostałość i zawartość wody suszenie w temperaturze 105°C, ważenie
3 Strata przy prażeniu suchej masy osadu (zawartość związków organicznych w suchej masie osadu) prażenie w temperaturze 550°C, ważenie (metoda wagowa, zawartość związków organicznych wylicza się z ubytku na wadze po wyprażeniu w temperaturze 550°C, substancja organiczna stanowi różnicę masy przed prażeniem i po prażeniu)
4 Zawartość azotu ogólnego mineralizacja w środowisku kwaśnym z dodatkiem katalizatora (metoda Kjeldahla)
5 Zawartość azotu amonowego destylacja amoniaku lub ekstrakcja roztworem chlorku potasu i oznaczenie metodą miareczkową lub spektrofotometryczną
6 Zawartość fosforu ogólnego mineralizacja do fosforu (V) i oznaczanie spektrofotometryczne lub optyczna spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES), lub spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)
7 Zawartość wapnia i magnezu mineralizacja mieszaniną kwasów i oznaczanie metodą miareczkową lub spektrometrią atomową, lub optyczna spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES), lub spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)
8 Zawartość metali ciężkich: ołowiu, kadmu, rtęci, niklu, cynku, miedzi i chromu spektrometria absorpcji atomowej po mineralizacji w wodzie królewskiej lub stężonych kwasach, przy czym błąd oznaczenia nie może przekraczać 10% odpowiedniej wartości dopuszczalnej, lub optyczna spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES), lub spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS), lub spektrometria absorbcji atomowej z techniką amalgamacji (dotyczy tylko rtęci)
9 Obecność bakterii prowadzenie hodowli na podłożach namnażalnych i różnicująco-
chorobotwórczych z rodzaju Salmonella -selektywnych oraz potwierdzenie wyników badaniem biochemicznym
10 Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., izolacja żywych jaj z reprezentatywnej próbki osadów przez wstrząsanie lub mieszanie, płukanie z zastosowaniem wirowania oraz flotację w roztworze flotacyjnym o gęstości nie mniejszej niż 1,2 g/cm3, inkubację wyizolowanych jaj przez minimum 14 dni
Toxocara sp. w temperaturze 26°C-28°C, a następnie wykonanie badania mikroskopowego i oceny żywotności jaj
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 7 września 2021 r., pod numerem 2021/585/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

Zmiany w prawie

Lekarze rodzinni zbadają szybko chorych na Covid, dla innych mogą nie mieć czasu

Od dziś w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej będzie dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo będą mieć osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 25.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek to legislacyjny bubel

W przyszłym tygodniu rozpocznie się wypłacanie różnic w płacach nieprawidłowo zaniżonych po wejściu w życie reformy podatkowej - zapewnia rzecznik rządu Piotr Müller. Księgowe w prywatnych firmach mówią, że to niemożliwe, doradcy podatkowi ostrzegają, że rozporządzenie to bubel prawny, a jego realizacja grozi ogromnymi dopłatami podatku w 2023 roku.

Krzysztof Sobczak 08.01.2022
Wójt i radny działający w organach OSP nie straci stanowiska

Od 1 stycznia 2022 roku samorządowcy, zarówno z gminy, powiatu i województwa, mogą zasiadać w organach ochotniczych straży pożarnych, które prowadzą działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego, bez utraty stanowiska lub mandatu. Taki przepis znalazł się w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych. Budzi on jednak zastrzeżenia niektórych prawników.

Robert Horbaczewski 05.01.2022