Rejestr Hipercholesterolemii Rodzinnej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie Rejestru Hipercholesterolemii Rodzinnej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666 i 1292) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
podmiot prowadzący Rejestr Hipercholesterolemii Rodzinnej, zwany dalej "rejestrem", oraz sposób jego prowadzenia;
2)
usługodawców i podmiot prowadzący rejestry publiczne oraz rejestry medyczne obowiązane do przekazywania danych do rejestru oraz sposób i termin przekazywania przez nich danych do rejestru;
3)
zakres i rodzaj danych przetwarzanych w rejestrze spośród danych określonych w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanej dalej "ustawą";
4)
rodzaje identyfikatorów przetwarzanych w rejestrze spośród identyfikatorów określonych w art. 17c ust. 2-5 ustawy.
§  2. 
Podmiotem prowadzącym rejestr jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku.
§  3. 
Rejestr jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
§  4. 
W rejestrze przetwarza się dane i identyfikatory obejmujące:
1)
dane osobowe dotyczące usługobiorcy:
a)
imię (imiona) i nazwisko,
b)
nazwisko rodowe,
c)
imiona i nazwiska rodowe oraz numery PESEL rodziców,
d)
płeć,
e)
obywatelstwo,
f)
wykształcenie,
g)
numer PESEL,
h)
datę urodzenia,
i)
w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, albo niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 235 z 09.09.2015, str. 1, z późn. zm.),
j)
adres miejsca zamieszkania lub adres do korespondencji,
k)
adres miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dana osoba nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania,
l)
adres poczty elektronicznej lub numer telefonu kontaktowego,
m)
informację o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
n)
numery identyfikacyjne i numery ewidencyjne nadawane usługobiorcom przez płatników lub usługodawców,
o)
datę zgonu,
p)
przyczynę zgonu;
2)
jednostkowe dane medyczne dotyczące usługobiorcy obejmujące:
a)
jego stan zdrowia w chwili postawienia diagnozy:
status według wybranej i obowiązującej w rejestrze klasyfikacji choroby podstawowej,
czynniki prognostyczne,
indeks prognostyczny,
choroby współistniejące,
b)
datę, rodzaj i wynik wykonanych badań diagnostycznych oraz nazwy technologii medycznych,
c)
datę i rodzaj leczenia:
datę i rodzaj wdrożonej terapii,
nazwę produktu leczniczego, wyrobu medycznego, procedury medycznej lub schematu leczenia,
datę zakończenia wdrożonej terapii,
odpowiedź na leczenie,
datę progresji,
przyczynę zakończenia leczenia,
d)
monitorowanie stanu zdrowia usługobiorcy:
datę ostatniego kontaktu z usługobiorcą,
aktualny stan zdrowia,
wyjściową przyczynę zgonu lub symbol wyjściowej przyczyny zgonu według wybranej i obowiązującej w rejestrze klasyfikacji,
e)
informacje o przeżywalności usługobiorcy,
f)
datę przyjęcia i dokonania wypisu od usługodawcy,
g)
tryb przyjęcia i wypisu od usługodawcy,
h)
nazwę i adres usługodawcy, od którego usługobiorca został przyjęty, lub nazwy komórki organizacyjnej, jeżeli przyjęcie miało miejsce u tego samego usługodawcy,
i)
liczbę dni hospitalizacji,
j)
datę przyjęcia i datę wypisu z oddziału szpitalnego usługodawcy, w którym realizowano świadczenie opieki zdrowotnej,
k)
miejsce lub podmiot, do którego usługobiorca został przekazany,
l)
czynniki ryzyka zachorowania, w tym dane usługobiorców dotyczące istniejących między nimi linii i stopni pokrewieństwa w odniesieniu do tego z tych usługobiorców, którego dane zostały wprowadzone do rejestru najwcześniej,
m)
produkty lecznicze stosowane przed przyjęciem do szpitala,
n)
produkty lecznicze stosowane w trakcie hospitalizacji,
o)
produkty lecznicze zlecone przy wypisie oraz określenie dalszych planów i zaleceń po wypisie obejmujących diagnostykę, leczenie i rehabilitację,
p)
numer w księdze głównej przyjęć i wypisów, pod którym dokonano wpisu o przyjęciu usługobiorcy, któremu udzielono świadczenia, rok dokonania wpisu i numer księgi głównej,
q)
informacje o efektach klinicznych i jakościowych terapii;
3)
identyfikator usługodawcy, o którym mowa w art. 17c ust. 3 pkt 1 ustawy;
4)
identyfikator miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 17c ust. 4 pkt 1 ustawy;
5)
identyfikator pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy, który:
a)
wprowadził dane do rejestru,
b)
wykonał dane świadczenie opieki zdrowotnej.
§  5. 
Dane i identyfikatory, o których mowa w § 4, są przekazywane do rejestru przez:
1)
usługodawcę realizującego świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu diagnostyki i leczenia hipercholesterolemii rodzinnej w zakresie, o którym mowa w § 4, za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługodawca wykazał dane świadczenie do rozliczenia;
2)
Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. d, g-i, o oraz p (w przypadku zgonów szpitalnych), pkt 2 lit. f oraz g oraz pkt 3 i 4, do systemu, o którym mowa w pkt 1, w terminie do 120 dni po przekazaniu danych przez usługodawcę.
§  5a. 
Dane i identyfikatory, o których mowa w § 4, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, zostaną przekazane do rejestru przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
§  6. 
Tworzy się Rejestr Hipercholesterolemii Rodzinnej.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U.2021.932).

Zmiany w prawie

Lekarze rodzinni zbadają szybko chorych na Covid, dla innych mogą nie mieć czasu

Od dziś w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej będzie dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo będą mieć osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 25.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek to legislacyjny bubel

W przyszłym tygodniu rozpocznie się wypłacanie różnic w płacach nieprawidłowo zaniżonych po wejściu w życie reformy podatkowej - zapewnia rzecznik rządu Piotr Müller. Księgowe w prywatnych firmach mówią, że to niemożliwe, doradcy podatkowi ostrzegają, że rozporządzenie to bubel prawny, a jego realizacja grozi ogromnymi dopłatami podatku w 2023 roku.

Krzysztof Sobczak 08.01.2022
Wójt i radny działający w organach OSP nie straci stanowiska

Od 1 stycznia 2022 roku samorządowcy, zarówno z gminy, powiatu i województwa, mogą zasiadać w organach ochotniczych straży pożarnych, które prowadzą działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego, bez utraty stanowiska lub mandatu. Taki przepis znalazł się w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych. Budzi on jednak zastrzeżenia niektórych prawników.

Robert Horbaczewski 05.01.2022