Szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 6 marca 2020 r.
w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta 2

Na podstawie art. 33n ust. 19 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
formy szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, zwanej dalej "ustawą", i jego ramowy program;
2)
zakres tematyczny szkolenia, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 2 ustawy;
3)
wzór certyfikatu, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 1 ustawy;
4)
wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 2 ustawy.
§  2. 
Określa się następujące formy szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 1 ustawy:
1)
szkolenie stacjonarne - w ramach którego przekazywanie wiedzy odbywa się przy bezpośrednim udziale kadry dydaktycznej oraz uczestników szkolenia, w tym samym czasie i w tym samym miejscu;
2)
szkolenie na odległość - w ramach którego przekazywanie wiedzy odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwiających:
a)
stosowanie metod i technik kształcenia na odległość,
b)
wykorzystanie materiałów dydaktycznych opracowanych w postaci elektronicznej oraz kontaktowanie się uczestnika szkolenia z osobami prowadzącymi szkolenie,
c)
weryfikację uczestnika szkolenia i dostępu do poszczególnych bloków tematycznych szkolenia oraz kontrolę jego aktywności,
d)
sprawdzenie wiedzy po zakończeniu każdego bloku tematycznego szkolenia oraz wgląd do wyników takiego sprawdzenia.
§  2a. 
1. 
Egzamin wewnętrzny w ramach szkoleń prowadzonych w formach, o których mowa w § 2, jest przeprowadzany w formie stacjonarnej, polegającej na udzielaniu w czasie 60 minut odpowiedzi na pytania zawarte w teście obejmującym od 30 do 40 pytań z zakresu tematycznego tego szkolenia.
2. 
W uzasadnionych przypadkach, związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, egzamin wewnętrzny może zostać przeprowadzony na odległość, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających jednoczesny udział zdającego i egzaminatorów, i polega na:
1)
udzielaniu w czasie 60 minut odpowiedzi na pytania zawarte w teście obejmującym od 30 do 40 pytań z zakresu tematycznego tego szkolenia albo
2)
udzielaniu odpowiedzi na 10 pytań z zakresu tematycznego szkolenia, kierowanych do uczestnika tego szkolenia przez egzaminatorów.
§  3. 
Ramowy program szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 1 ustawy, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  4. 
1. 
Zakres tematyczny szkolenia, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 2 ustawy, obejmuje wybrane bloki tematyczne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Zakres tematyczny szkolenia, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 2 ustawy, dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne lub nadzorujących ich wykonywanie obejmuje wybrane bloki tematyczne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, z uwzględnieniem specyfiki:
1)
metod i technik wykonywania zdjęć wewnątrzustnych,
2)
metod i technik wykonywania zdjęć zewnątrzustnych,
3)
obrazowania badań RTG w stomatologii,
4)
elementów radiologii stomatologicznej,
5)
testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych,
6)
medycznych procedur radiologicznych (wzorcowych i szczegółowych),
7)
teleradiologii,
8)
radiologii twarzowo-szczękowej,
9)
stomatologicznej anatomii radiologicznej CT (CBCT)

- w zakresie związanym z ochroną radiologiczną pacjenta.

§  5. 
Wzór certyfikatu, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 1 ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  6. 
Wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 2 ustawy, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 3 . 4

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA W DZIEDZINIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA

Lp. Bloki tematyczne1) LR2) LMN2) LRZ2) LIX2) LST2) FT-12)

FT-2

FT-3

PMN2) LRT2)
Tryb3) Lg4) Tryb3) Lg4) Tryb3) Lg4) Tryb3) Lg4) Tryb3) Lg4) Tryb3) Lg4) Tryb3) Lg4) Tryb3) Lg4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Podstawy wytwarzania promieniowania jonizującego i jego detekcji O 1 N 1 O 2 N 1 N 1 N 1 O 1 N 2
2 Wielkości i jednostki radiologiczne stosowane w danej dziedzinie O 1 O 2 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 2
3 Fizyczne właściwości i kontrola parametrów urządzeń radiologicznych stosowanych w danej dziedzinie O 2 O 2 O 2 O 2 O 1 O 2 N 1 O 2
4 Oddziaływanie promieniowania jonizującego na człowieka O 2 O 2 O 2 O 1 O 1 O 2 O 1 O 2
5 Dawka skuteczna i ekwiwalentna a ryzyko radiacyjne, w tym związane z ekspozycją płodu O 2 O 2 O 2 O 1 O 1 O 2 O 1 O

-------

N

1

-------

1

6 Ogólne założenia ochrony radiologicznej O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1
7 Specyficzne dla danej dziedziny aspekty ochrony radiologicznej pacjenta (w tym dzieci i młodzieży) i personelu O 3 O 3 O 3 O 2 O 1 O 3 O 2 O 3
8 Dawki otrzymywane przez pacjenta w efekcie stosowania właściwych dla danej dziedziny procedur radiologicznych. Zasady optymalizacji O 2 O 2 O 1 O 1 O 1 O 2 N 1 O 2
9 Program zapewnienia jakości O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1
10 Ustawodawstwo krajowe i europejskie, zalecenia międzynarodowe O 2 O 2 O 2 O 2 O 1 O 2 O 1 O 2
Razem O/(O+N)4) 17 17/18 17 12/13 9/10 16/17 9/11 16/19
1) W blokach tematycznych uwzględnia się zastosowanie nowych technik oraz procedur radiologicznych w zakresie związanym z ochroną radiologiczną pacjenta oraz wytyczne określone w przewodniku Komisji Europejskiej "Radiation Protection 116 Guidelines on Education and Training in Radiation Protection for Medical Exposures" dla wszystkich bloków tematycznych określonych w kolumnie "Tryb" jako O i N.

2) Specjalności: LR - lekarze radiolodzy; LMN - lekarze wykonujący procedury z zakresu medycyny nuklearnej lub nadzorujący wykonywanie takich procedur; LRZ - lekarze wykonujący procedury z zakresu radiologii zabiegowej lub nadzorujący wykonywanie takich procedur; LIX - lekarze wykonujący inne medyczne procedury radiologiczne z wykorzystaniem promieniowania jonizującego lub nadzorujący wykonywanie takich procedur; LST - lekarze dentyści wykonujący medyczne procedury radiologiczne lub nadzorujący wykonywanie takich procedur, FT - fizycy medyczni, technicy elektroradiologii oraz inny personel medyczny wykonujący procedury radiologiczne - FT-1 rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej, FT-2 radioterapii, FT-3 medycyny nuklearnej; PMN - pielęgniarki uczestniczące w procedurach z zakresu medycyny nuklearnej; LRT - lekarze wykonujący procedury z zakresu radioterapii lub nadzorujący wykonywanie takich procedur.

3) Tryb: O - zajęcia obowiązkowe; N - zajęcia nieobowiązkowe.

4) Lg: wymiar czasu (45 min).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

CERTYFIKAT NR .............../...............

(rok)

UKOŃCZENIA SZKOLENIA ORAZ ZDANIA EGZAMINU

w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE NR .............../..............

(rok)

UKOŃCZENIA SZKOLENIA

wzór

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającą dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dz. Urz. UE L 13 z 17.01.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2016, str. 69, Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, str. 128 oraz Dz. Urz. UE L 324 z 13.12.2019, str. 80).
3 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 10 marca 2020 r.
4 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 884), które w zakresie regulacji niniejszego rozporządzenia utraciło moc z dniem 23 września 2019 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1593 oraz z 2020 r. poz. 284).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.851 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta.
Data aktu: 06/03/2020
Data ogłoszenia: 20/04/2022
Data wejścia w życie: 11/03/2020