Podstawowe wymagania dotyczące terenów kontrolowanych i nadzorowanych.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lutego 2007 r.
w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych 1

Na podstawie art. 25 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa podstawowe wymagania dotyczące terenów kontrolowanych i nadzorowanych, w tym w szczególności:
1)
sposób oznakowania tych terenów, z uwzględnieniem wzorów znaków ostrzegawczych dla oznakowania granic terenu kontrolowanego i nadzorowanego;
2)
warunki dostępu i opuszczania tych terenów dla pracowników i innych osób;
3)
warunki, jakie muszą być spełnione dla wykonywania pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy na tych terenach, w szczególności odnośnie do zakresu programu pomiarów i wymagań, jakie muszą spełniać osoby wykonujące pomiary.
§  2. 
1. 
Określa się następujące podstawowe wymagania dotyczące terenów kontrolowanych:
1)
granice terenu kontrolowanego oznacza się znakami ostrzegawczymi, których wzór zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz tablicami informacyjnymi podającymi rodzaj źródła promieniowania jonizującego, w tym rodzaj substancji promieniotwórczej, oraz związane z nimi zagrożenie;
2)
znaki ostrzegawcze i tablice informacyjne, o których mowa w pkt 1, umieszcza się przy wejściu na teren kontrolowany; w przypadku wytyczenia tego terenu poza pomieszczeniem zamkniętym umieszcza się je w odstępach nie większych niż 10 m;
3)
dostęp do terenu kontrolowanego, ograniczony przez zastosowanie środków technicznych, w szczególności drzwi, bram lub widocznych blokad, mają:
a)
pracownicy zatrudnieni na tym terenie,
b)
pacjenci poddawani zabiegom diagnostycznym lub terapeutycznym oraz ich opiekunowie,
c)
za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej lub upoważnionej przez niego osoby - inne przeszkolone osoby wyposażone w dawkomierze osobiste umożliwiające bezpośrednie określenie dawki od narażenia zewnętrznego otrzymanej w czasie przebywania na tym terenie,
d)
pracownicy organu, który wydał zezwolenie w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na tym terenie, upoważnieni do prowadzenia kontroli;
4)
osoby, o których mowa w pkt 3 lit. a i lit. c, mają dostęp do terenu kontrolowanego i jego opuszczania na podstawie przepustek, kart wstępu lub identyfikatorów;
4a)
osoby, o których mowa w pkt 3 lit. a i c, oraz opiekunowie pacjentów, o których mowa w pkt 3 lit. b, mają dostęp do terenu kontrolowanego, jeżeli udzielono im informacji o zasadach zachowania się na tym terenie;
5)
prace na terenie kontrolowanym prowadzi się zgodnie z instrukcjami pracy odpowiednimi do zagrożenia związanego z występującymi źródłami promieniowania jonizującego oraz wykonywanymi czynnościami, a pracowników wykonujących te prace wyposaża się w środki ochrony indywidualnej odpowiednie do występującego zagrożenia.
2. 
Jeżeli na terenie kontrolowanym występuje możliwość rozprzestrzeniania się skażeń promieniotwórczych, poza wymaganiami, o których mowa w ust. 1, zapewnia się:
1)
przy wejściu - możliwość zmiany odzieży osobistej na odzież roboczą oraz pomiar skażeń osobistych, wnoszonego sprzętu i innych przedmiotów;
2)
przy wyjściu - pojemniki na skażoną odzież, pomiar skażeń osobistych, wynoszonego sprzętu i innych przedmiotów oraz środki i urządzenia do usuwania tych skażeń, zależne od prowadzonych prac, a także zmianę odzieży skażonej na nieskażoną;
3)
na obszarze przylegającym do terenu kontrolowanego - kontrolę dozymetryczną obejmującą obszar określony na podstawie wyników pomiarów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, chyba że wyniki tych pomiarów wskazują na brak możliwości rozprzestrzeniania się skażeń promieniotwórczych poza teren kontrolowany.
§  3. 
1. 
Określa się następujące podstawowe wymagania dotyczące terenów nadzorowanych:
1)
granice terenu nadzorowanego oznacza się znakami ostrzegawczymi, których wzór zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia;
2)
granice terenu nadzorowanego można oznaczyć tablicami informacyjnymi podającymi rodzaj źródła promieniowania jonizującego, w tym rodzaj substancji promieniotwórczej, oraz związane z nimi zagrożenie;
3)
znaki ostrzegawcze, o których mowa w pkt 1, a w przypadku skorzystania z możliwości, o której mowa w pkt 2, także tablice informacyjne, umieszcza się przy wejściu na teren nadzorowany; w przypadku wytyczenia tego terenu poza pomieszczeniem zamkniętym umieszcza się je w odstępach nie większych niż 10 m;
4)
dostęp do terenu nadzorowanego i jego opuszczanie przez osoby inne niż pracownicy zatrudnieni na tym terenie podlega rejestracji.
2. 
Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem czynności wykonywanych na terenie nadzorowanym, poza wymaganiami, o których mowa w ust. 1, opracowuje się instrukcje pracy odpowiednie do zagrożenia związanego z występującymi źródłami i wykonywanymi czynnościami.
§  4. 
1. 
Określa się następujące warunki wykonywania pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy na terenach kontrolowanych i nadzorowanych:
1)
ustalenie miejsca, czasu i częstotliwości przeprowadzania pomiarów;
2)
ustalenie rodzajów wykonywanych pomiarów;
3)
wskazanie metod, przyrządów oraz procedur pomiarowych.
2. 
Zakres programu pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy, o których mowa w ust. 1, obejmuje:
1)
pomiar mocy dawki oraz określenie rodzaju i energii promieniowania;
2)
pomiar i identyfikację skażeń promieniotwórczych powierzchni i powietrza, wskazując na ich rodzaj oraz stan fizyczny i chemiczny - w przypadku możliwości rozprzestrzeniania się skażeń promieniotwórczych.
3. 
Pomiary, o których mowa w ust. 1, umożliwiają:
1)
ciągłą ocenę warunków pracy, w tym ocenę narażenia pracowników i innych osób znajdujących się na terenach kontrolowanych albo nadzorowanych;
2)
kontrolę przestrzegania limitów użytkowych dawek określonych w zezwoleniu na prowadzenie działalności na tych terenach;
3)
weryfikację granic terenu kontrolowanego i nadzorowanego;
4)
ocenę narażenia osób znajdujących się poza tymi terenami, spowodowanego prowadzoną działalnością, w tym w wyniku usuwania substancji promieniotwórczych z tych terenów.
§  5. 
Pomiary dozymetryczne w środowisku pracy mogą wykonywać osoby:
1)
posiadające uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej;
2)
przeszkolone przez inspektora ochrony radiologicznej w zakresie wykonywania pomiarów.
§  6. 
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych (Dz. U. poz. 1161).
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

ZNAK OSTRZEGAWCZY DO OZNAKOWANIA GRANIC TERENU KONTROLOWANEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

ZNAK OSTRZEGAWCZY DO OZNAKOWANIA GRANIC TERENU NADZOROWANEGO

1 Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego (Dz. Urz. WE L 159 z 29.06.1996, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 291).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.722 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Podstawowe wymagania dotyczące terenów kontrolowanych i nadzorowanych.
Data aktu: 20/02/2007
Data ogłoszenia: 04/04/2022
Data wejścia w życie: 07/08/2007