Dodatki o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 marca 2022 r.
w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

Na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064, 1728 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa warunki i tryb przyznawania funkcjonariuszowi Służby Więziennej, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego:
1)
za wysługę lat;
2)
za stopień;
3)
służbowego.
2. 
Kwotę dodatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się w stawkach miesięcznych i zaokrągla do pełnego złotego w górę, natomiast kwotę dodatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ustala się w stawkach miesięcznych i zaokrągla do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
§  2. 
1. 
Ustalenia wysokości dodatku za wysługę lat dokonuje się na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach osobowych funkcjonariusza, na dzień przyjęcia do służby, chyba że z przepisów odrębnych wynika inny termin zaliczenia okresów służby i pracy wykonywanej przed przyjęciem do służby.
2. 
Funkcjonariuszowi, na jego pisemny udokumentowany wniosek, ustala się wysokość dodatku za wysługę lat, uwzględniając okresy dotychczas nieuwzględnione lub nieudokumentowane.
3. 
Dokumentami potwierdzającymi wysługę lat są w szczególności:
1)
akt mianowania, o którym mowa w art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej;
2)
świadectwo służby;
3)
świadectwo pracy;
4)
wyciąg z książeczki wojskowej;
5)
zaświadczenie właściwego urzędu pracy o okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych;
6)
zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym;
7)
zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych określające w szczególności: datę rozpoczęcia i zakończenia studiów, programowy czas trwania nauki, datę uzyskania dyplomu.
4. 
Do ustalenia wysługi lat wlicza się w przypadku ukończenia studiów:
1)
w więcej niż jednej szkole wyższej lub na kilku kierunkach studiów - tylko jeden z tych okresów,
2)
przed terminem przewidzianym w programie nauczania - okres do uzyskania dyplomu ich ukończenia,
3)
I stopnia i kontynuowania nauki na uzupełniających studiach II stopnia - oba te okresy

- w wymiarze korzystniejszym dla funkcjonariusza.

5. 
Do ustalenia wysokości dodatku za wysługę lat, w razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy albo równoczesnego pozostawania w stosunku pracy i kontynuowania nauki w szkole wyższej, wlicza się zakończone okresy pracy lub nauki, w wymiarze korzystniejszym dla funkcjonariusza.
6. 
Ustalając lub zmieniając wysługę lat, określa się łączną wysługę lat uwzględnioną przy ustaleniu dodatku za wysługę lat, jego procentową wysokość oraz datę, z którą upłynie okres wysługi lat uprawniający do wzrostu tego dodatku.
7. 
Ustalenie wysokości dodatku za wysługę lat w kolejnych latach służby następuje z urzędu.
§  3. 
Wysokość dodatku za stopień ustaloną w stawkach miesięcznych określa załącznik do rozporządzenia.
§  4. 
1. 
Wysokość dodatku służbowego ustala się kwotowo. Kwota dodatku służbowego nie może przekroczyć 60% otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2. 
Funkcjonariuszom pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej wysokość dodatku służbowego w wysokości do 50% otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień ustala właściwy przełożony w sprawach osobowych.
3. 
Funkcjonariuszom pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej zgodę na ustalenie dodatku służbowego w wysokości przekraczającej 50% otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień wyraża Dyrektor Generalny Służby Więziennej.
4. 
Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej dodatek służbowy w wysokości przekraczającej 50% otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień ustala Minister Sprawiedliwości.
5. 
Wysokość dodatku służbowego, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2, nie może być niższa niż:
1)
100 zł miesięcznie - w okresie służby przygotowawczej;
2)
200 zł miesięcznie - w okresie służby stałej;
3)
400 zł miesięcznie - w okresie służby stałej po złożeniu egzaminu na pierwszy stopień podoficerski;
4)
500 zł miesięcznie - w okresie służby stałej po złożeniu egzaminu na pierwszy stopień chorążego;
5)
600 zł miesięcznie - w okresie służby stałej po złożeniu egzaminu na pierwszy stopień oficerski.
§  5. 
1. 
Przy ustalaniu wysokości dodatku służbowego uwzględnia się:
1)
na stanowiskach kierowniczych - prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych, rodzaj wykonywanych zadań i zakres ponoszonej odpowiedzialności, skuteczność w zarządzaniu posiadanymi środkami, terminowość i efektywność podejmowanych działań lub decyzji, umiejętność organizacji pracy, kierowania i sprawowania nadzoru, inicjatywę oraz zaangażowanie, a także posiadane kwalifikacje i umiejętności wykorzystywane na zajmowanym stanowisku;
2)
na pozostałych stanowiskach służbowych - prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych, w szczególności inicjatywę i samodzielność w realizacji zadań służbowych, terminowość i efektywność podejmowanych działań, posiadane kwalifikacje i umiejętności wykorzystywane na zajmowanym stanowisku, a także powierzenie nowych lub dodatkowych obowiązków służbowych lub wystąpienie innej istotnej zmiany warunków służby związanej ze zwiększeniem obowiązków, wymagającej zaangażowania funkcjonariusza w wykonywanie zadań służbowych.
2. 
W przypadku okresowego powierzenia nowych lub dodatkowych obowiązków służbowych lub wystąpienia okresowej, innej istotnej zmiany warunków służby wymagającej zwiększenia zaangażowania funkcjonariusza w wykonywanie zadań służbowych można ustalić dodatek służbowy na czas określony.
§  6. 
Dodatek służbowy:
1)
składa się z części ustalonej na podstawie § 5;
2)
może składać się z części ustalonej zgodnie z zasadami realizacji podwyżki uposażeń funkcjonariuszy od 1 stycznia 2022 r., której wysokość nie może przekroczyć kwoty 416 złotych.
§  7. 
1. 
Dodatek służbowy można obniżyć w razie zmiany lub ustania przesłanek, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2.
2. 
Dodatek służbowy obniża się w razie:
1)
nieprzydatności do służby, stwierdzonej w prawomocnej opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej, nieprzydatności na zajmowanym stanowisku albo niewywiązywania się przez funkcjonariusza z obowiązków służbowych stwierdzonego w okresie służby stałej w dwóch kolejnych opiniach służbowych, między którymi upłynęło co najmniej 6 miesięcy - o 30% otrzymywanego dodatku służbowego;
2)
prawomocnego ukarania funkcjonariusza, z uwzględnieniem ust. 3:
a)
karą dyscyplinarną nagany - o 10% otrzymywanego dodatku służbowego,
b)
karą dyscyplinarną ostrzeżenia o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku lub do służby w Służbie Więziennej - o 20% otrzymywanego dodatku służbowego,
c)
karą dyscyplinarną wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe, obniżenia stopnia albo wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe wraz z obniżeniem stopnia - o 30% otrzymywanego dodatku służbowego,
d)
karą dyscyplinarną wydalenia ze służby - o 50% otrzymywanego dodatku służbowego;
3)
skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z oskarżenia publicznego, lub umyślnie popełnione przestępstwo skarbowe albo orzeczenia prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego pozbawienia praw publicznych lub środka karnego zakazu wykonywania zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej - o 50% otrzymywanego dodatku służbowego.
3. 
Dodatek służbowy ulega obniżeniu:
1)
od najbliższego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły przesłanki uzasadniające obniżenie tego dodatku, o których mowa w ust. 2 pkt 1;
2)
od dnia uprawomocnienia się kar dyscyplinarnych, o których mowa w ust. 2 pkt 2;
3)
od dnia uprawomocnienia wyroku w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 3.
4. 
Ponowne ustalenie funkcjonariuszowi dodatku służbowego z uwzględnieniem przesłanek, o których mowa w § 4, następuje pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu zatarcia kary dyscyplinarnej, wydania pozytywnej opinii albo zmiany lub ustania przesłanek uzasadniających jego obniżenie.
§  8. 
Obniżenie dodatku służbowego, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2, następuje z części dodatku służbowego określonego w § 6 pkt 1.
§  9. 
W przypadku ustalenia wysokości dodatku za wysługę lat w trybie określonym w § 2 ust. 2 dodatek służbowy ulega odpowiedniemu obniżeniu z części określonej w § 6 pkt 2.
§  10. 
Funkcjonariuszowi, wobec którego w dniu 1 stycznia 2022 r. jest wykonywana kara dyscyplinarna, dodatek służbowy może zostać ustalony od dnia 1 stycznia 2022 r. na podstawie § 6 pkt 2.
§  11. 
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wysokości dodatków za wysługę lat, dodatków służbowych oraz dodatków za stopień funkcjonariuszy od dnia 1 stycznia 2022 r., z zastrzeżeniem § 8, który ma zastosowanie od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§  12. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIK

WYSOKOŚĆ DODATKU ZA STOPIEŃ

Lp. Nazwa stopnia Stawka miesięczna w zł
1 generał 2371
2 pułkownik 2160
3 podpułkownik 2002
4 major 1897
5 kapitan 1738
6 porucznik 1686
7 podporucznik 1633
8 starszy chorąży 1549
9 chorąży 1506
10 młodszy chorąży 1475
11 starszy sierżant sztabowy 1359
12 sierżant sztabowy 1306
13 starszy sierżant 1264
14 sierżant 1222
15 plutonowy 1200
16 starszy kapral 1179
17 kapral 1158
18 starszy szeregowy 1021
19 szeregowy 1000
1 Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2044), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025", o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025" oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2448).

Zmiany w prawie

Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
Już obowiązuje nowelizacja ułatwiająca uprawę konopi i maku

Od 7 maja br. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany w przepisach umożliwiają uprawę konopi innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków. Ustawa przenosi też obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z organów samorządu na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Grażyna J. Leśniak 07.05.2022
Wojsko zasponsoruje studia, w zamian na pięć lat w kamasze

Od soboty obowiązuje nowa ustawa o obronie Ojczyzny, która ma na celu m.in. zwiększenie liczebności polskiej armii. Realizacji tego planu służyć mają m.in. zwiększone wydatki na armię i szereg zachęt mających przyciągnąć do niej rekrutów. W tym tych z wyższym wykształceniem.

Monika Sewastianowicz 23.04.2022
Zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej z podpisem prezydenta

Podpisana przez prezydenta nowelizacja kodeksu spółek handlowych zmienia również zasady odliczania składki zdrowotnej. Chodzi m.in. o umożliwienie uwzględniania różnic remanentowych. Możliwe będzie więc rozliczenie zakupów z lat poprzednich. Dzięki temu przedsiębiorcy będą obliczać dochód dla celów składki zdrowotnej na zbliżonych zasadach jak w podatku dochodowym.

Krzysztof Koślicki 05.04.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.663

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Dodatki o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Data aktu: 15/03/2022
Data ogłoszenia: 23/03/2022
Data wejścia w życie: 24/03/2022