Dokumenty wydawane cudzoziemcom.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom

Na podstawie art. 285 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91) zarządza się, co następuje:
§  1.  [Przedmiot regulacji]
Rozporządzenie określa:
1)
wzór:
a)
karty pobytu,
b)
polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,
c)
polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca,
d)
tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,
e)
dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany",
f)
formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca lub dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany",
g)
zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca lub dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany",
h)
zaświadczenia o zwrocie karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca lub dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany",
i)
zaświadczenia potwierdzającego zatrzymanie karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca lub dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany";
2)
wzór formularza wniosku o:
a)
wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,
b)
wydanie lub wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca,
c)
wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,
d)
wydanie lub wymianę karty pobytu,
e)
wydanie lub wymianę dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany";
3)
liczbę fotografii dołączanych do wniosków, o których mowa w pkt 2, i szczegółowe wymogi techniczne dotyczące tych fotografii;
4)
sposób i tryb unieważniania karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca lub dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany";
5)
sposób pobierania odcisków linii papilarnych cudzoziemca w celu umieszczenia ich w karcie pobytu lub dokumencie "zgoda na pobyt tolerowany";
6)
sposób utrwalania danych umieszczanych w karcie pobytu lub dokumencie "zgoda na pobyt tolerowany" i przekazywania ich do spersonalizowania karty pobytu lub dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany".
§  2.  [Wzory formularzy]
1. 
Wzór karty pobytu jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Wzór polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. 
Wzór polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
4. 
Wzór tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
5. 
Wzór dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany" jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
6. 
Wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca lub dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany" jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
7. 
Wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca lub dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany" jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
8. 
Wzór zaświadczenia o zwrocie karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca lub dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany" jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
9. 
Wzór zaświadczenia potwierdzającego zatrzymanie karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca lub dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany" jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
10. 
Wzór formularza wniosku o:
1)
wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia;
2)
wydanie lub wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia;
3)
wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia;
4)
wydanie lub wymianę karty pobytu jest określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia;
5)
wydanie lub wymianę dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany" jest określony w załączniku nr 14 do rozporządzenia.
§  3.  [Fotografie dołączane do wniosków]
1. 
Do każdego z wniosków, o których mowa w § 1 pkt 2, dołącza się po dwie fotografie osób, których wniosek dotyczy.
2. 
Fotografie dołączane do wniosków, o których mowa w § 1 pkt 2, spełniają następujące wymagania:
1)
są nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
2)
mają wymiary 35 mm x 45 mm;
3)
zostały wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
4)
przedstawiają wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
5)
przedstawiają wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii.
§  4.  [Pobranie odcisków linii papilarnych]
1. 
Od cudzoziemca ubiegającego się o wydanie lub wymianę karty pobytu lub dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany" pobiera się odciski linii papilarnych palców wskazujących obu dłoni za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków linii papilarnych.
2. 
W przypadku gdy linie papilarne na palcach wskazujących są nieczytelne lub brak jest jednego z tych palców, odciski linii papilarnych pobiera się kolejno z pary palców środkowych, serdecznych albo pary kciuków.
3. 
W przypadku gdy cudzoziemiec ma tylko jedną dłoń lub nie ma pary palców odpowiadających sobie w obu dłoniach, pobiera się odcisk linii papilarnych palca wskazującego jednej dłoni. W przypadku gdy linie papilarne na palcu wskazującym są nieczytelne lub brak jest tego palca, odcisk linii papilarnych pobiera się w kolejności, o której mowa w ust. 2.
4. 
W przypadku gdy pobranie od cudzoziemca odcisków linii papilarnych jest fizycznie niemożliwe, odcisków tych nie pobiera się.
§  5.  [Utrwalenie danych w systemie teleinformatycznym]
1. 
Dane, które są umieszczane w karcie pobytu lub dokumencie "zgoda na pobyt tolerowany", utrwala się w systemie teleinformatycznym.
2. 
W przypadku gdy pobranie od cudzoziemca odcisków linii papilarnych było fizycznie niemożliwe informację o braku odcisków linii papilarnych, z podaniem przyczyny braku możliwości pobrania odcisków linii papilarnych, utrwala się w systemie teleinformatycznym.
3. 
Przekazanie danych i informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, do spersonalizowania karty pobytu lub dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany" następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§  6.  [Unieważnienie dokumentu]
Dokument unieważnia się poprzez wprowadzenie do rejestrów, o których mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. d-i oraz lit. m ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, informacji o dacie i przyczynie unieważnienia.
§  7.  [Oznaczenie unieważnionego dokumentu]
1. 
Unieważniony dokument, jeśli jest dostępny dla pracownika organu, który unieważnił ten dokument, oznacza się przez nacięcie dokumentu w połowie jego dłuższego boku na odcinku nie krótszym niż 3 cm.
2. 
Po oznaczeniu unieważniony dokument jest zwracany jego posiadaczowi lub członkowi najbliższej rodziny zgłaszającemu zgon posiadacza dokumentu, jeśli osoby te wyrażą wolę zachowania unieważnionego dokumentu.
§  8.  [Wejście w życie]
Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR KARTY POBYTU

Dokument w skali 1:1 3

AWERS

wzór

REWERS

wzór

Tekst NR DOKUMENTU oraz NR CAN nie jest tekstem stałym naniesionym trwale na blankiecie, a jedynie określa pole, w którym w trakcie personalizacji będzie nanoszony indywidualny dla danego dokumentu numer tego dokumentu oraz numer CAN.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR POLSKIEGO DOKUMENTU PODRÓŻY DLA CUDZOZIEMCA

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZÓR POLSKIEGO DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA

AWERS

1. Tło giloszowe;

2. Trzyliterowy kod Rzeczypospolitej Polskiej zintegrowany z tłem;

3. Nadrukowany farbą optycznie zmienną symbol biometrii;

4. Czarne napisy wykonane czcionką o różnej wielkości; w języku polskim: antykwa (czcionka prosta), w tłumaczeniu angielskim: kursywa (czcionka pochylona)*:

a) POLSKI DOKUMENT TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA/POLISH IDENTITY DOCUMENT OF A FOREIGNER,

b) NR DOKUMENTU,

c) NAZWISKO I IMIĘ (IMIONA)/SURNAME AND

FORENAME(S),

d) PŁEĆ/SEX,

e) DATA URODZENIA/DATE OF BIRTH,

f) DATA WYDANIA/DATE OF ISSUE,

g) DATA WAŻNOŚCI/DATE OF EXPIRY,

h) DOKUMENT NIE POTWIERDZA OBYWATELSTWA, NIE UPRAWNIA DO PRZEKRACZANIA GRANICY ANI NIE JEST DOKUMENTEM POTWIERDZAJĄCYM LEGALNY POBYT. THIS DOCUMENT DOES NOT CONFIRM NATIONALITY OR LEGAL RESIDENCE. IT DOES NOT ENTITLE TO CROSS THE BORDER.,

i) PODPIS POSIADACZA/SIGNATURE OF THE HOLDER,

j) NR CAN;

5. Pole do umieszczenia fotografii posiadacza polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca.

* Z wyjątkiem tłumaczenia angielskiego dla tytułu dokumentu w dolnej części awersu, w przypadku którego zastosowano czcionkę prostą.

wzór

REWERS

1. Tło giloszowe;

2. Czarne napisy wykonane czcionką o tej samej wielkości; w języku polskim: antykwa (czcionka prosta), w tłumaczeniu angielskim: kursywa (czcionka pochylona):

a) ORGAN WYDAJĄCY/ISSUING AUTHORITY,

b) MIEJSCE I KRAJ URODZENIA/PLACE AND COUNTRY

OF BIRTH,

c) ADRES ZAMELDOWANIA/ADDRESS OF

REGISTRATION,

d) KOLOR OCZU/COLOUR OF EYES,

e) WZROST/HEIGHT, f) IMIONA RODZICÓW/PARENTS’ FORENAMES.

wzór

LISTA JAWNYCH ZABEZPIECZEŃ DOKUMENTU:

1. Kinegram® – transparentny element dyfrakcyjny.

2. Grawerowanie laserowe – technika personalizacji.

3. Grawerowanie wypukłe – numer CAN, numer i data ważności dokumentu.

4. Mikrotekst negatywowy – wkomponowany w tło o zmiennej wielkości liter.

5. Mikrotekst pozytywowy – o zmiennej wysokości liter, wkomponowany w tło.

6. Tłoczenie powierzchni karty – wyczuwalne na powierzchni karty wypukłe i wklęsłe elementy, zawierają mikroteksty; karta zawiera tłoczenia błyszczące i matowe.

7. MLI – element optycznie zmienny, pod odpowiednim kątem prezentuje personalizowane laserowo zdjęcie i rok wydania dokumentu.

8. OVI® – element nadrukowany farbą optycznie zmienną, przedstawia logotyp ICAO (dokument elektroniczny z chipem), pod kątem widoczna zmiana koloru z zielonego na fioletowy, wykazuje również fluorescencję w UV.

9. Tła giloszowe – linie tworzące tło dokumentu wydrukowane w technice irysowej.

10. Element aktywny w UV – druk irysowy niewidoczny w świetle dziennym, a widoczny w UV.

11. Druk reliefowy – wkomponowany w tło.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR TYMCZASOWEGO POLSKIEGO DOKUMENTU PODRÓŻY DLA CUDZOZIEMCA

ZAŁĄCZNIK Nr  5 

WZÓR DOKUMENTU "ZGODA NA POBYT TOLEROWANY"

AWERS

1. Tło giloszowe;

2. Trzyliterowy kod Rzeczypospolitej Polskiej zintegrowany z tłem;

3. Nadrukowany farbą optycznie zmienną symbol biometrii;

4. Czarne napisy wykonane czcionką o różnej wielkości; w języku polskim antykwa (czcionka prosta), w tłumaczeniu angielskim kursywa (czcionka pochylona)*:

a) ZGODA NA POBYT TOLEROWANY/PERMIT FOR

TOLERATED STAY,

b) NR DOKUMENTU,

c) NAZWISKO I IMIĘ (IMIONA)/SURNAME AND

FORENAME(S),

d) PŁEĆ/SEX,

e) OBYWATELSTWO/NATIONALITY,

f) DATA URODZENIA/DATE OF BIRTH,

g) DATA WYDANIA/DATE OF ISSUE,

h) DATA WAŻNOŚCI/DATE OF EXPIRY,

i) DOKUMENT NIE POTWIERDZA OBYWATELSTWA

ANI NIE UPRAWNIA DO PRZEKRACZANIA GRANICY. THIS DOCUMENT DOES NOT CONFIRM NATIONALITY OR ENTITLE TO CROSS THE BORDER.,

j) PODPIS POSIADACZA/SIGNATURE OF THE HOLDER,

k) NR CAN;

5. Pole do umieszczenia fotografii posiadacza dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany".

* Z wyjątkiem tłumaczenia angielskiego dla tytułu dokumentu w dolnej części awersu, w przypadku którego zastosowano czcionkę prostą.

wzór

REWERS

1. Tło giloszowe;

2. Czarne napisy wykonane czcionką o tej samej wielkości; w języku polskim: antykwa (czcionka prosta), w tłumaczeniu angielskim: kursywa (czcionka pochylona):

a) ORGAN WYDAJĄCY/ISSUING AUTHORITY,

b) MIEJSCE I KRAJ URODZENIA/PLACE AND COUNTRY

OF BIRTH,

c) ADRES ZAMELDOWANIA/ADDRESS OF REGISTRATION,

d) NUMER EWIDENCYJNY PESEL/PERSONAL NUMBER

(PESEL),

e) WZROST/HEIGHT,

f) KOLOR OCZU/COLOUR OF EYES,

g) IMIONA RODZICÓW/PARENTS’ FORENAMES.

wzór

LISTA JAWNYCH ZABEZPIECZQEŃ DOKUMENTU:

1. Kinegram® – transparentny element dyfrakcyjny.

2. Grawerowanie laserowe – technika personalizacji.

3. Grawerowanie wypukłe – numer CAN, numer i data ważności dokumentu.

4. Mikrotekst negatywowy – wkomponowany w tło o zmiennej wielkości liter.

5. Mikrotekst pozytywowy – o zmiennej wysokości liter, wkomponowany w tło.

6. Tłoczenie powierzchni karty – wyczuwalne na powierzchni karty wypukłe i wklęsłe elementy, zawierają mikroteksty; karta zawiera tłoczenia błyszczące i matowe.

7. MLI – element optycznie zmienny, pod odpowiednim kątem prezentuje personalizowane laserowo zdjęcie i rok wydania dokumentu.

8. OVI® – element nadrukowany farbą optycznie zmienną, przedstawia logotyp ICAO (dokument elektroniczny z chipem), pod kątem widoczna zmiana koloru z zielonego na fioletowy, wykazuje również fluorescencję w UV.

9. Tła giloszowe – linie tworzące tło dokumentu wydrukowane w technice irysowej.

10. Element aktywny w UV – druk irysowy niewidoczny w świetle dziennym, a widoczny w UV.

11. Druk reliefowy – wkomponowany w tło.

Dokument ma formę karty formatu ID1 o wymiarach 53,98 × 85,60 mm, wykonanej z poliwęglanu. Tekst NR DOKUMENTU oraz NR CAN nie jest tekstem stałym, naniesionym trwale na blankiecie, a jedynie określa pole, w którym w trakcie personalizacji będzie nanoszony indywidualny dla danego dokumentu numer tego dokumentu oraz numer CAN.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA KARTY POBYTU, POLSKIEGO DOKUMENTU PODRÓŻY DLA CUDZOZIEMCA, POLSKIEGO DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA LUB DOKUMENTU "ZGODA NA POBYT TOLEROWANY"

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UTRACIE LUB USZKODZENIU KARTY POBYTU, POLSKIEGO DOKUMENTU PODRÓŻY DLA CUDZOZIEMCA, POLSKIEGO DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA LUB DOKUMENTU "ZGODA NA POBYT TOLEROWANY"

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O ZWROCIE KARTY POBYTU, POLSKIEGO DOKUMENTU PODRÓŻY DLA CUDZOZIEMCA LUB DOKUMENTU "ZGODA NA POBYT TOLEROWANY"

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO ZATRZYMANIE KARTY POBYTU, POLSKIEGO DOKUMENTU PODRÓŻY DLA CUDZOZIEMCA, POLSKIEGO DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA, TYMCZASOWEGO POLSKIEGO DOKUMENTU PODRÓŻY DLA CUDZOZIEMCA LUB DOKUMENTU "ZGODA NA POBYT TOLEROWANY"

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYDANIE LUB WYMIANĘ POLSKIEGO DOKUMENTU PODRÓŻY DLA CUDZOZIEMCA

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYDANIE LUB WYMIANĘ POLSKIEGO DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYDANIE TYMCZASOWEGO POLSKIEGO DOKUMENTU PODRÓŻY DLA CUDZOZIEMCA

ZAŁĄCZNIK Nr  13

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYDANIE LUB WYMIANĘ KARTY POBYTU

ZAŁĄCZNIK Nr  14

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYDANIE LUB WYMIANĘ DOKUMENTU "ZGODA NA POBYT TOLEROWANY"

1 Obecnie działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie wzorów karty pobytu i dokumentów w sprawach cudzoziemców, formularzy wniosków o ich wydanie lub wymianę oraz fotografii dołączanych do wniosku (Dz. U. Nr 150, poz. 1461, z 2004 r. Nr 88, poz. 843, z 2009 r. Nr 145, poz. 1185 oraz z 2011 r. Nr 103, poz. 602), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 520 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463).
3 Z tolerancją do 4 mm.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.436 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Dokumenty wydawane cudzoziemcom.
Data aktu: 29/04/2014
Data ogłoszenia: 22/02/2022
Data wejścia w życie: 10/05/2014