Sposób obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 14 listopada 2022 r.
w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji 2

Na podstawie art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm. 3 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa sposób:
1)
obliczania wartości wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji;
2)
obliczania wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia;
3)
oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji.
§  2. 
1. 
Wskaźnik średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy, zwanych dalej "miastem i aglomeracją", oraz krajowy wskaźnik średniego narażenia oblicza się na podstawie pomiarów stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 na obszarach tła miejskiego, na podstawie danych z jednego stanowiska pomiarowego, z wyjątkiem aglomeracji warszawskiej i górnośląskiej, dla których wyznacza się po dwa stanowiska pomiarowe.
2. 
Sposób obliczania wartości wskaźnika średniego narażenia dla miasta i aglomeracji jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3. 
Sposób obliczania wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
1. 
Oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji dokonuje się dla kraju, miasta i aglomeracji.
2. 
Oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji są wykonywane corocznie.
§  4. 
1. 
Do oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji na poziomie kraju stosuje się trzyletnią średnią kroczącą krajowego wskaźnika średniego narażenia, obliczaną z trzech lat poprzedzających rok wykonania oceny.
2. 
Oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji na poziomie kraju dokonuje się przez porównanie wartości trzyletniej średniej kroczącej, o której mowa w ust. 1, z pułapem stężenia ekspozycji.
3. 
Do oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji w mieście i aglomeracji stosuje się trzyletnią średnią kroczącą wskaźnika średniego narażenia właściwego dla danego miasta i aglomeracji, obliczaną z trzech lat poprzedzających rok wykonania oceny.
4. 
Oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji w mieście i aglomeracji dokonuje się osobno dla każdego miasta i aglomeracji przez porównanie wartości trzyletniej średniej kroczącej, o której mowa w ust. 3, z pułapem stężenia ekspozycji.
§  5. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji (Dz. U. poz. 1029).
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI WSKAŹNIKA ŚREDNIEGO NARAŻENIA DLA MIASTA I AGLOMERACJI

1. Dla roku 2022 oraz lat następnych wskaźnik średniego narażenia dla miasta i aglomeracji oblicza się jako trzyletnią średnią kroczącą ze średnich rocznych stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 z lat R, R - 1, R - 2 według wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

WMR- wskaźnik średniego narażenia dla miasta i aglomeracji dla roku R;

$aiR-2, SaiR-1, $aiR - średnie roczne stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 (wartość średnia arytmetyczna) na i-tym stanowisku pomiarowym odpowiednio w roku R - 2, R - 1 i R;

nR-2, nR-1, nR- liczba stanowisk pomiarowych, z których wyniki pomiarów uwzględniono w obliczeniu wskaźnika średniego narażenia dla miasta lub aglomeracji odpowiednio w roku R - 2, R - 1, R;

R - rok, dla którego obliczany jest wskaźnik średniego narażenia dla miasta i aglomeracji.

2. Wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta i aglomeracji oblicza się

ze zweryfikowanych rocznych serii pomiarowych pyłu zawieszonego PM2,5.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI KRAJOWEGO WSKAŹNIKA ŚREDNIEGO NARAŻENIA

Dla roku 2022 oraz lat następnych krajowy wskaźnik średniego narażenia oblicza się jako średnią arytmetyczną ze średnich rocznych stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 w roku R - 2, R - 1 i w roku R dla stanowisk pomiarowych tła miejskiego dla miasta i aglomeracji. Wartość krajowego wskaźnika średniego narażenia dla roku 2022 oraz lat następnych oblicza się według wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

WKR - krajowy wskaźnik średniego narażenia dla roku R;

SaiR-2, SaiR-i, $aiR - średnie roczne stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 na i-tym stanowisku pomiarowym odpowiednio w roku R - 2, R - 1 i R;

pR-2,Pr-i, Pr - liczba stanowisk pomiarowych, z których wyniki pomiarów uwzględniono w obliczeniu krajowego wskaźnika średniego narażenia odpowiednio w roku R - 2, R - 1 i R;

R - rok, dla którego obliczany jest krajowy wskaźnik średniego narażenia.

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 226 z 29.08.2015, str. 4).
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2127 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127 i 2375.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.2430

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji.
Data aktu: 14/11/2022
Data ogłoszenia: 25/11/2022
Data wejścia w życie: 10/12/2022