Ostrzeżenia, prognozy, komunikaty, biuletyny i roczniki państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej

Na podstawie art. 387 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
podmioty, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty, biuletyny lub roczniki;
2)
sposób i częstotliwość opracowywania oraz przekazywania ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów lub roczników;
3)
sposób uzyskiwania potwierdzenia przekazania ostrzeżeń;
4)
charakterystykę stanu meteorologicznego, hydrologicznego oraz hydrogeologicznego.
§  2. 
1. 
Ostrzeżenia przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze, ostrzeżenia przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w strefach zasilania lub poboru wód podziemnych, prognozy meteorologiczne, hydrologiczne, zmian wielkości zasobów wód podziemnych, w tym dostępnych zasobów wód podziemnych oraz stanu wód podziemnych, a także ich zagrożeń (prognozy hydrogeologiczne), komunikaty meteorologiczne, hydrologiczne, hydrogeologiczne, biuletyny i roczniki przekazuje się:
1)
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
Prezesowi Rady Ministrów;
5)
ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
6)
ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej;
7)
ministrowi właściwemu do spraw łączności;
8)
ministrowi właściwemu do spraw transportu;
9)
Ministrowi Obrony Narodowej;
10)
Ministrowi Sprawiedliwości;
11)
ministrowi właściwemu do spraw pracy;
12)
ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego;
13)
ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa;
14)
ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi;
15)
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
16)
ministrowi właściwemu do spraw środowiska;
17)
ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej;
18)
ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
19)
ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania;
20)
ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego 2  ;
21)
ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej;
22)
ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji;
23)
ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych;
24)
ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej;
25)
ministrowi właściwemu do spraw energii;
26)
ministrowi właściwemu do spraw gospodarki złożami kopalin;
27)
ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa;
28)
Prezesowi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
29)
Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
30)
Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej;
31)
Szefowi Obrony Cywilnej Kraju 3  ;
32)
Szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego;
33)
Komendantowi Służby Ochrony Państwa;
34)
Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska;
35)
Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu;
36)
Komendantowi Głównemu Policji;
37)
Komendantowi Głównemu Straży Granicznej;
38)
Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego;
39)
Głównemu Geodecie Kraju;
40)
Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
41)
Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki;
42)
Prezesowi PKP Polskich Linii Kolejowych Spółka Akcyjna;
43)
Dyrektorowi Generalnemu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;
44)
Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
45)
Dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
46)
Dyrektorowi Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa;
47)
Dyrektorowi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego;
48)
marszałkom województw;
49)
wojewodom;
50)
dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
51)
dyrektorom urzędów morskich;
52)
dyrektorom urzędów żeglugi śródlądowej.
2. 
Ostrzeżenia przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze oraz ostrzeżenia przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w strefach zasilania lub poboru wód podziemnych przekazuje się także:
1)
Prezesowi Zarządu Polskiego Radia - Spółka Akcyjna;
2)
Prezesowi Zarządu "Telewizji Polskiej" - Spółka Akcyjna;
3)
Prezesowi Zarządu Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna.
§  3. 
1. 
Ostrzeżenia przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze oraz prognozy meteorologiczne i hydrologiczne są opracowywane zgodnie ze standardami globalnego systemu przetwarzania danych i prognozowania Światowej Organizacji Meteorologicznej, przy wykorzystaniu wyników numerycznych modeli prognoz pogody.
2. 
Komunikaty, biuletyny i roczniki, meteorologiczne i hydrologiczne są opracowywane w oparciu o źródłowe lub przetworzone dane pomiarowo-obserwacyjne pozyskiwane z sieci pomiarowo-obserwacyjnej państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej.
3. 
Ostrzeżenia przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w strefach zasilania lub poboru wód podziemnych, prognozy, komunikaty, biuletyny i roczniki, hydrogeologiczne są opracowywane na podstawie analizy statystycznej zebranych i przetworzonych danych pomiarowych pozyskiwanych z sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych państwowej służby hydrogeologicznej, z uwzględnieniem wieloletnich obserwacji wahań zwierciadła wód podziemnych.
§  4. 
Charakterystyka stanu meteorologicznego, hydrologicznego oraz hydrogeologicznego jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  5. 
1. 
Ostrzeżenia przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze są opracowywane dla obszaru powiatu lub powiatów i przekazywane każdorazowo w przypadku prognozowania albo wystąpienia stanu zagrożenia meteorologicznego.
2. 
Ostrzeżenia przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w hydrosferze są opracowywane dla obszaru jednej lub kilku zlewni i przekazywane każdorazowo w przypadku prognozowania albo wystąpienia stanu zagrożenia albo alarmu hydrologicznego.
3. 
Ostrzeżenia przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w strefach zasilania lub poboru wód podziemnych są opracowywane i przekazywane każdorazowo w przypadku prognozowania albo wystąpienia stanu zagrożenia albo alarmu hydrogeologicznego.
§  6. 
1. 
Prognozy meteorologiczne są opracowywane dla kraju i poszczególnych województw i przekazywane codziennie:
1)
na najbliższe 48 godzin (prognoza krótkoterminowa) - do godziny 7.30 i do godziny 14.00 z ważnością odpowiednio od godziny 7.30 i 19.30;
2)
na kolejne 120 godzin (prognoza średnioterminowa) - do godziny 15.00 z ważnością od godziny 19.30 trzeciej doby, jako kontynuacja prognozy krótkoterminowej.
2. 
Prognozy hydrologiczne dla podstawowych profili wodowskazowych osłony hydrologicznej są opracowywane i przekazywane w normalnym stanie hydrologicznym i w przypadku suszy hydrologicznej w dni robocze do godziny 11.00.
3. 
Prognozy hydrologiczne dla podstawowych i dodatkowych profili wodowskazowych osłony hydrologicznej są opracowywane i przekazywane w stanie zagrożenia lub alarmu hydrologicznego do godziny 12.00, a w przypadku gdy jest to uzasadnione zmianą sytuacji hydrologicznej i meteorologicznej - niezwłocznie od wystąpienia tej zmiany.
3a. 
Wykaz podstawowych i dodatkowych profili wodowskazowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4. 
Prognozy hydrologiczne nie są przekazywane dla rzek, na których występują zjawiska lodowe.
5. 
Prognozy hydrogeologiczne są opracowywane i przekazywane w normalnym stanie hydrogeologicznym raz na kwartał hydrologiczny (okres trzymiesięczny w roku hydrologicznym, liczony od pierwszego dnia roku hydrologicznego rozumianego jako okres od dnia 1 listopada poprzedniego roku do dnia 31 października danego roku) w terminie miesiąca następującego po zakończeniu ostatniego miesiąca kwartału, w którym wykonano pomiary służące za podstawę opracowania prognozy.
6. 
Prognozy hydrogeologiczne są opracowywane i przekazywane w stanie zagrożenia hydrogeologicznego raz na miesiąc w terminie miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca, w którym wykonano pomiary służące za podstawę opracowania prognozy.
7. 
Prognozy hydrogeologiczne są opracowywane i przekazywane w stanie alarmu hydrogeologicznego raz na tydzień w terminie tygodnia następującego po zakończeniu tygodnia, w którym wykonano pomiary służące za podstawę opracowania prognozy, a na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej - raz na dzień.
§  7. 
1. 
Komunikaty meteorologiczne są opracowywane dla obszaru powiatu lub powiatów i przekazywane w przypadku prognozowania wystąpienia lub wystąpienia niebezpiecznych zjawisk w atmosferze:
1)
nie rzadziej niż co 12 godzin - w zależności od rozwoju sytuacji meteorologicznej;
2)
raz na dobę - w uzasadnionych przypadkach wynikających z małej dynamiki zjawisk meteorologicznych.
2. 
Komunikaty hydrologiczne dla obszaru kraju, dorzecza lub zlewni są opracowywane i przekazywane:
1)
codziennie do godziny 10.00 - w normalnym stanie hydrologicznym i suszy hydrologicznej;
2)
co 6 godzin, nie później niż 2 godziny po ich opracowaniu - w stanie zagrożenia hydrologicznego;
3)
co 3 godziny, nie później niż godzinę po ich opracowaniu - w stanie alarmu hydrologicznego.
3. 
Komunikaty hydrologiczne o zaleganiu pokrywy śnieżnej i zawartości wody w pokrywie śnieżnej są przekazywane w dniach wykonywania pomiarów zawartości wody w pokrywie śnieżnej, w przypadku zalegania pokrywy śnieżnej o grubości co najmniej 5 cm.
4. 
Komunikaty hydrogeologiczne w zakresie zmian wielkości zasobów, stanu oraz zagrożeń wód podziemnych są opracowywane i przekazywane w normalnym stanie hydrogeologicznym raz na kwartał hydrologiczny w terminie miesiąca następującego po zakończeniu ostatniego miesiąca kwartału, w którym wykonano pomiary służące za podstawę opracowania komunikatu.
5. 
Komunikaty hydrogeologiczne w zakresie zmian wielkości zasobów, stanu oraz zagrożeń wód podziemnych są opracowywane i przekazywane w stanie zagrożenia hydrogeologicznego raz na miesiąc w terminie miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca, w którym wykonano pomiary służące za podstawę opracowania komunikatu.
6. 
Komunikaty hydrogeologiczne w zakresie zmian wielkości zasobów, stanu oraz zagrożeń wód podziemnych są opracowywane i przekazywane w stanie alarmu hydrogeologicznego raz na tydzień w terminie tygodnia następującego po zakończeniu tygodnia, w którym wykonano pomiary służące za podstawę opracowania komunikatu.
§  8. 
1. 
Codzienne biuletyny meteorologiczne i hydrologiczne są opracowywane raz na dobę i przekazywane do godziny 13.00.
2. 
Tygodniowe biuletyny meteorologiczne i hydrologiczne są opracowywane w dni robocze i przekazywane w terminie 2 dni roboczych po zakończeniu tygodnia, którego biuletyn dotyczy.
3. 
Miesięczne biuletyny meteorologiczne i hydrologiczne są opracowywane w dni robocze i przekazywane w terminie 20 dni po zakończeniu miesiąca, którego biuletyn dotyczy.
4. 
Roczne biuletyny meteorologiczne i hydrologiczne są opracowywane i przekazywane w terminie miesiąca następującego po zakończeniu roku, którego biuletyn dotyczy.
5. 
Roczniki meteorologiczne są opracowywane i przekazywane w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, którego rocznik dotyczy.
6. 
Roczniki hydrologiczne są opracowywane i przekazywane w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego rocznik dotyczy.
7. 
Kwartalne biuletyny hydrogeologiczne są opracowywane w dni robocze i przekazywane w terminie 2 miesięcy następujących po zakończeniu kwartału hydrologicznego, którego biuletyn dotyczy.
8. 
Roczniki hydrogeologiczne są opracowywane w dni robocze i przekazywane w terminie 4 miesięcy następujących po zakończeniu roku hydrologicznego, którego rocznik dotyczy.
§  9. 
1. 
Ostrzeżenia, prognozy, komunikaty, biuletyny i roczniki są przekazywane następującymi środkami przekazu:
1)
stroną internetową odpowiednio państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej albo państwowej służby hydrogeologicznej;
2)
dedykowanym serwerem lub aplikacją internetową nadzorowanymi odpowiednio przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną albo państwową służbę hydrogeologiczną;
3)
usługą sieciową;
4)
pocztą elektroniczną na adres wskazany przez podmiot, o którym mowa w § 2.
2. 
Na wniosek podmiotu, o którym mowa w § 2 ust. 1, złożony odpowiednio do państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej albo państwowej służby hydrogeologicznej, ostrzeżenia, prognozy, komunikaty, biuletyny i roczniki są przekazywane wyłącznie w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
3. 
W przypadku awarii środków przekazu prognozy, ostrzeżenia, komunikaty, biuletyny i roczniki są przekazywane innym dostępnym środkiem komunikowania się na odległość.
4. 
Środki przekazu ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników ustala odpowiednio państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna albo państwowa służba hydrogeologiczna w uzgodnieniu z podmiotem, o którym mowa w § 2. W tym samym trybie odbywa się zmiana sposobu otrzymywania ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników.
5. 
W przypadku przekazywania ostrzeżeń, o których mowa w § 5, w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-4, ostrzeżenie uznaje się za przekazane, jeżeli w zależności od środka przekazu uzyskano:
1)
potwierdzenie przekazania wiadomości na serwer podmiotu, o którym mowa w § 2, dla środka przekazu określonego w ust. 1 pkt 2;
2)
otrzymanie komunikatu z systemu o poprawności transmisji danych za pośrednictwem usługi sieciowej, o ile jest to możliwe ze względów technicznych;
3)
potwierdzenie przekazania wiadomości pocztą elektroniczną od pierwszego serwera pocztowego poza strukturą państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej albo państwowej służby hydrogeologicznej.
6. 
W przypadku braku potwierdzenia przekazania ostrzeżenia zgodnie z ust. 5 ostrzeżenie uznaje się za przekazane, jeżeli uzyskano potwierdzenie przekazania ostrzeżenia innymi środkami przekazu.
7. 
Jeżeli przekazanie ostrzeżeń, o których mowa w § 5, nie jest możliwe, przekazujący ostrzeżenie sporządza notatkę z opisem sytuacji, która uniemożliwiła przekazanie ostrzeżenia.
§  10. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r. 4

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

CHARAKTERYSTYKA STANU METEOROLOGICZNEGO, HYDROLOGICZNEGO ORAZ HYDROGEOLOGICZNEGO

1.
Charakterystyka stanu meteorologicznego, hydrologicznego oraz hydrogeologicznego obejmuje odpowiednio stan zagrożenia meteorologicznego, stan zagrożenia hydrologicznego, stan zagrożenia hydrogeologicznego, stan alarmu hydrologicznego, stan alarmu hydrogeologicznego oraz normalny stan meteorologiczny, normalny stan hydrologiczny i normalny stan hydrogeologiczny.
2.
Stan zagrożenia meteorologicznego wynika z prognozowania wystąpienia albo z wystąpienia jednego z następujących zjawisk:
1)
silnego wiatru, którego średnia prędkość przekracza 55 km/h lub prędkość w porywach przekracza 70 km/h;
2)
upału, gdy temperatura powietrza osiąga albo przekracza 30°C w ciągu co najmniej 2 kolejnych dni;
3)
silnego mrozu, gdy temperatura powietrza spada co najmniej do minus 15°C;
4)
przymrozku w okresie wiosennej wegetacji;
5)
roztopów, gdy w okresie zalegania pokrywy śnieżnej, której grubość na przeważającym obszarze osiąga co najmniej 10 cm, wystąpi istotny wzrost temperatury powietrza powyżej 0°C lub wystąpią opady deszczu, co spowoduje gwałtowne topnienie pokrywy śnieżnej;
6)
oblodzenia powodowanego zamarzaniem mokrych nawierzchni dróg po opadach deszczu, mokrego śniegu lub deszczu ze śniegiem;
7)
silnych opadów deszczu o wysokości co najmniej 30 mm w czasie do 12 godzin albo 40 mm w czasie do 24 godzin;
8)
burz lub burz z gradem, którym towarzyszą porywy wiatru powyżej 70 km/h lub opady deszczu powyżej 20 mm;
9)
silnych opadów śniegu dających przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 10 cm w czasie do 12 godzin albo powyżej 15 cm w czasie do 24 godzin;
10)
zawiei lub zamieci śnieżnej powodujących gwałtowne narastanie zasp;
11)
opadów marznących powodujących gołoledź;
12)
gęstej mgły lub gęstej mgły intensywnie osadzającej szadź.
3.
Stan zagrożenia hydrologicznego wynika z prognozowania wystąpienia albo z wystąpienia jednej z następujących sytuacji:
1)
przekroczenia stanów ostrzegawczych z tendencją wzrostową na wodowskazach w co najmniej jednej zlewni monitorowanej przez sieć pomiarowo-obserwacyjną państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej albo możliwość osiągnięcia lub niewielkiego przekroczenia stanów alarmowych;
2)
gwałtownych wzrostów poziomów wody;
3)
suszy hydrologicznej wynikającej z wystąpienia zmniejszenia odpływu wód podziemnych do wód powierzchniowych i w efekcie zmniejszenia przepływu w zlewni rzek monitorowanych przez sieć pomiarowo-obserwacyjną państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej poniżej wartości odpowiadającej średniemu niskiemu przepływowi z wielolecia.
4.
Stan zagrożenia hydrogeologicznego wynika z prognozowania wystąpienia albo z wystąpienia jednej z następujących sytuacji:
1)
obniżenia stanów zwierciadła wód podziemnych poniżej stanów niskich ostrzegawczych w punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych państwowej służby hydrogeologicznej, dokumentującego regionalne obniżenia zwierciadła wód podziemnych w kraju;
2)
podniesienia zwierciadła wód podziemnych spowodowanego wystąpieniem stanu zagrożenia hydrologicznego, mogącego wywołać podtopienia lub degradację jakości wód podziemnych na znacznych obszarach kraju.
5.
Stan alarmu hydrologicznego wynika z prognozowania wystąpienia albo z wystąpienia przekroczenia stanu alarmowego z tendencją wzrostową na wodowskazach w co najmniej jednej zlewni monitorowanej przez sieć pomiarowo - obserwacyjną państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej.
6.
Stan alarmu hydrogeologicznego wynika z pogłębienia stanu zagrożenia hydrogeologicznego, o którym mowa w ust. 4, mogącego prowadzić do ograniczenia korzystania z zasobów wód podziemnych lub wywołującego podtopienia.
7.
Normalny stan meteorologiczny to stan, w którym nie jest prognozowane wystąpienie żadnej z sytuacji, o których mowa w ust. 2, oraz nie występuje żadna z tych sytuacji.
8.
Normalny stan hydrologiczny to stan, w którym nie jest prognozowane wystąpienie żadnej z sytuacji, o których mowa w ust. 3 lub 5, oraz nie występuje żadna z tych sytuacji.
9.
Normalny stan hydrogeologiczny to stan, w którym nie jest prognozowane wystąpienie żadnej z sytuacji, o której mowa w ust. 4 lub 6, oraz nie występuje żadna z tych sytuacji.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WYKAZ PODSTAWOWYCH I DODATKOWYCH PROFILI WODOWSKAZOWYCH

1.
Podstawowe profile wodowskazowe
Lp. Profil wodowskazowy Rzeka
1 Zawichost Wisła
2 Puławy-Azoty Wisła
3 Warszawa -Bulwary Wisła
4 Kępa Polska Wisła
5 Wyszków Bug
6 Ostrołęka Narew
7 Zambski Kościelne Narew
8 Głogów Odra
9 Nowa Sól Odra
10 Cigacice Odra
11 Nietków Odra
12 Połęcko Odra
13 Słubice Odra
14 Gozdowice Odra
15 Sieradz Warta
16 Poznań-Most Rocha Warta
17 Gorzów Wielkopolski Warta
2.
Dodatkowe profile wodowskazowe
Lp. Profil wodowskazowy Rzeka
1 Kraków-Bielany Wisła
2 Popędzynka Wisła
3 Karsy Wisła
4 Szczucin Wisła
5 Sandomierz Wisła
6 Annopol Wisła
7 Dęblin Wisła
8 Gusin Wisła
9 Modlin Wisła
10 Wyszogród Wisła
11 Fordon Wisła
12 Toruń Wisła
13 Chełmno Wisła
14 Grudziądz Wisła
15 Tczew Wisła
16 Gdańsk-Przegalina Wisła
17 Dynów San
18 Przemyśl San
19 Jarosław San
20 Rzuchów San
21 Nisko San
22 Strzyżów Bug
23 Dorohusk Bug
24 Włodawa Bug
25 Krzyczew Bug
26 Frankopol Bug
27 Chałupki Odra
28 Racibórz-Miedonia Odra
29 Koźle Odra
30 Krapkowice Odra
31 Opole-Groszowice Odra
32 Ujście Nysy Kłodzkiej Odra
33 Brzeg Odra
34 Oława Odra
35 Trestno Odra
36 Brzeg Dolny Odra
37 Malczyce Odra
38 Ścinawa Odra
39 Szczecin (Most Długi) Odra Zachodnia
40 Działoszyn Warta
41 Sławsk Warta
42 Nowa Wieś Podgórna Warta
43 Śrem Warta
44 Oborniki Warta
45 Wronki Warta
46 Skwierzyna Warta
47 Piwonica Prosna
48 Nowe Drezdenko Noteć
49 Bardo Nysa Kłodzka
1 Obecnie działem administracji rządowej - gospodarka wodna kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 6 rozpo-rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz.U.2021.937).
2 Obecnie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U.2021.1893).
3 Sposób powoływania i organizacji Szefa Obrony Cywilnej Kraju został określony w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2021.372). Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej utraciła moc z dniem 23 kwietnia 2022 r. na podstawie art. 823 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U.2022.2305), która weszła w życie z dniem 23 kwietnia 2022 r. Na tej podstawie przedmiotowy centralny organ administracji rządowej nie znajduje obecnie umocowania w polskim porządku prawnym
4 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposoby i częstotliwości ich przekazywania (Dz. U. poz. 1114 oraz z 2015 r. poz. 1155), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534).

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.2427 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ostrzeżenia, prognozy, komunikaty, biuletyny i roczniki państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej.
Data aktu: 28/06/2019
Data ogłoszenia: 25/11/2022
Data wejścia w życie: 01/07/2019