Stanowiska i szczegółowe zasady wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 3 marca 2017 r.
w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 577) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
stanowiska w sądach powszechnych i wojskowych oraz w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, zwanych dalej "sądami i prokuraturą", na których są zatrudniani urzędnicy i inni pracownicy, a także kwalifikacje wymagane do zajmowania tych stanowisk;
2)
szczegółowe zasady wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury;
3)
tabele wynagrodzenia zasadniczego urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury;
4)
wysokość dodatku przysługującego z tytułu zajmowanego stanowiska oraz pełnionej funkcji;
5)
sposób i tryb odbywania stażu urzędniczego oraz przeprowadzania egzaminu.
§  2. 
1. 
Stanowiska, na których są zatrudniani urzędnicy w sądach i prokuraturze, oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania tych stanowisk są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Stanowiska, na których są zatrudniani pracownicy niebędący urzędnikami w sądach i prokuraturze, oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania tych stanowisk są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. 
Do okresu pracy na innym stanowisku w sądzie albo prokuraturze, wskazanego w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia jako wymóg niezbędny do zajmowania określonego stanowiska, można zaliczyć wyłącznie okres pracy, za który pracownik uzyskał dobre lub bardzo dobre okresowe oceny kwalifikacyjne, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.
§  3. 
1. 
Tabela wynagrodzenia zasadniczego przysługującego urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury jest określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2. 
Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego określonego stawką miesięczną oblicza się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.
§  4. 
1. 
Wysokość dodatku z tytułu zajmowanego stanowiska oraz pełnionej funkcji przysługującego urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury jest określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
2. 
W przypadku pełnienia więcej niż jednej funkcji lub zajmowania więcej niż jednego stanowiska urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury przysługuje jeden, najwyższy dodatek z dodatków przyznanych z tytułu zajmowanego stanowiska oraz pełnionej funkcji.
3. 
Dyrektor sądu albo właściwy prokurator powierzają pełnienie funkcji albo odwołują z niej urzędników lub innych pracowników sądów i prokuratury, o których mowa w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
4. 
Powierzenie pełnienia funkcji, o którym mowa w ust. 3, następuje na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata, albo na czas nieokreślony.
§  5. 
1. 
Urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury dyrektor sądu albo właściwy prokurator mogą przyznać dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań, w szczególności zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności.
2. 
Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony w kwocie nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji łącznie.
3.  1
 Urzędnikowi zatrudnionemu w sądzie lub w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, których siedziba znajduje się na obszarze m.st. Warszawy, świadczącemu pracę na obszarze m.st. Warszawy, może, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, zostać przyznany na czas określony również stołeczny dodatek specjalny w wysokości do 25% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji łącznie.
§  6. 
1. 
Urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury mogą być przyznane nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej z funduszu nagród.
2. 
Fundusz nagród tworzy się w wysokości do 3% planowanych wynagrodzeń osobowych. Fundusz nagród pozostaje w dyspozycji dyrektora sądu albo właściwego prokuratora i może być przez nich podwyższany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.
§  7. 
1. 
Urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury mogą być przyznawane premie z funduszu premiowego.
2. 
Dyrektor sądu albo właściwy prokurator tworzą fundusz premiowy w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, określając jego wysokość oraz regulamin premiowania.
§  8. 
1. 
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
2. 
W przypadku równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się jeden z tych okresów.
3. 
Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje urzędnikowi i innemu pracownikowi sądów i prokuratury za dni, za które otrzymują wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które urzędnik lub inny pracownik sądów i prokuratury otrzymują z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
4. 
Dodatek za wieloletnią pracę wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1)
począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym urzędnik i inny pracownik sądów i prokuratury nabyli prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2)
za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
5. 
Jeżeli w aktach osobowych urzędnika i innego pracownika sądów i prokuratury brak jest odpowiedniej dokumentacji, dodatek za wieloletnią pracę wypłaca się po udokumentowaniu przez urzędnika i innego pracownika prawa do dodatku za wieloletnią pracę lub prawa do wyższej stawki dodatku za wieloletnią pracę. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.
§  9. 
1. 
Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
2. 
W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.
3. 
Urzędnik i inny pracownik sądów i prokuratury nabywają prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody lub w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrodę jubileuszową.
4. 
Urzędnik i inny pracownik sądów i prokuratury są obowiązani udokumentować swoje prawo do nagrody jubileuszowej, jeżeli w ich aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.
5. 
Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez urzędnika lub innego pracownika sądów i prokuratury prawa do tej nagrody, a jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji - niezwłocznie po udokumentowaniu przez urzędnika albo innego pracownika sądów i prokuratury prawa do nagrody jubileuszowej.
6. 
Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące urzędnikowi lub innemu pracownikowi sądów i prokuratury w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące w dniu jej wypłaty. Jeżeli urzędnik lub inny pracownik sądów i prokuratury nabyli prawo do nagrody, będąc zatrudnionymi w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące w dniu nabycia prawa do nagrody.
7. 
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, oblicza się zgodnie z przepisami w sprawie ustalania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
8. 
W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy albo na emeryturę urzędnikowi lub innemu pracownikowi sądów i prokuratury, którym do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
9. 
Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający do dwóch lub więcej nagród, wypłaca się tylko jedną, najwyższą nagrodę.
10. 
Urzędnikowi lub innemu pracownikowi sądów i prokuratury, którzy w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 9, legitymują się okresem dłuższym niż uprawniający do nagrody danego stopnia, a którym w okresie 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
11. 
Przepisy ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy urzędnik lub inny pracownik sądów i prokuratury w dniu, w którym udokumentowali swoje prawo do nagrody, byli uprawnieni do nagrody wyższego stopnia, oraz w przypadku, gdy urzędnik lub inny pracownik sądów i prokuratury nabędą to prawo w terminie 12 miesięcy od tego dnia.
12. 
Urzędnikowi i innemu pracownikowi zatrudnionym w sądzie albo prokuraturze w dniu 30 marca 1999 r. przy ustalaniu prawa do kolejnych nagród jubileuszowych wlicza się okresy, które zostały wliczone przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej, do której nabyli prawo w sądzie albo prokuraturze przed tym dniem.
§  10. 
Urzędnikowi i innemu pracownikowi sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury wykonującym pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.
§  11. 
1. 
Staż urzędniczy, zwany dalej "stażem", odbywa osoba podejmująca pracę w sądzie albo prokuraturze, która ma być zatrudniona na stanowisku, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Osoba, o której mowa w ust. 1, zatrudniona w charakterze stażysty, zwana dalej "stażystą", poznaje strukturę sądu albo prokuratury, funkcjonowanie podstawowych komórek organizacyjnych oraz podległych jednostek organizacyjnych, jak również tryb załatwiania spraw, które będą należały do zakresu przyszłych obowiązków stażysty jako urzędnika.
3. 
Przed przystąpieniem do odbywania stażu stażysta składa oświadczenie, że zapoznał się z obowiązującymi przepisami o ochronie informacji niejawnych.
§  12. 
1. 
Staż obejmuje zajęcia teoretyczne, uwzględniające w szczególności organizację i funkcjonowanie sądów albo prokuratury, oraz zajęcia praktyczne umożliwiające nabycie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktycznym działaniu.
2. 
Wymiar czasu zajęć teoretycznych w okresie stażu wynosi łącznie 48 godzin lekcyjnych.
3. 
Miejsce i czas odbywania zajęć teoretycznych oraz praktycznych określają w harmonogramie stażu i organizują dyrektor sądu albo właściwy prokurator.
4. 
W terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia rozpoczęcia stażu dyrektor sądu albo właściwy prokurator ustalają program zajęć teoretycznych i przekazują do zatwierdzenia odpowiednio Ministrowi Sprawiedliwości albo Prokuratorowi Generalnemu.
§  13. 
1. 
Staż może być organizowany dla dwóch lub większej liczby sądów powszechnych albo powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury na podstawie porozumienia zawartego przez dyrektorów sądów albo właściwych prokuratorów.
2. 
Dyrektor sądu albo właściwy prokurator są w okresie stażu przełożonymi służbowymi stażystów.
§  14. 
1. 
Dyrektor sądu albo właściwy prokurator wyznaczają spośród urzędników kierownika stażu, który odpowiada za jego przebieg.
2. 
Kierownik stażu sporządza w odniesieniu do każdego stażysty kwartalną opinię o przebiegu stażu, obejmującą następujące cechy stażysty:
1)
wiedzę zawodową oraz umiejętności jej stosowania w praktyce;
2)
obowiązkowość, pracowitość, inicjatywę i punktualność;
3)
zdolności zawodowe;
4)
stosunek do współpracowników i interesantów.
3. 
Jeżeli w sądzie albo w powszechnej jednostce prokuratury staż odbywa równocześnie więcej niż 15 stażystów, dyrektor sądu albo właściwy prokurator mogą zwolnić kierownika stażu z innych obowiązków służbowych. W takim przypadku kierownikowi stażu nie przysługuje dodatek z tytułu pełnionej funkcji, o którym mowa w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  15. 
1. 
W ostatnim miesiącu stażu stażysta przystępuje do egzaminu.
2. 
Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora sądu albo właściwego prokuratora.
3. 
Komisja składa się z przewodniczącego, którym jest dyrektor sądu albo zastępca dyrektora sądu lub prokurator albo zastępca prokuratora, oraz dwóch lub trzech doświadczonych urzędników sądu albo prokuratury.
4. 
Egzamin odbywa się w formie pisemnej w terminie i miejscu wyznaczonych przez przewodniczącego komisji w obecności kierownika stażu.
5. 
Przedmiotem egzaminu jest całość zagadnień wchodzących w zakres programu zajęć teoretycznych, o którym mowa w § 12 ust. 4, z uwzględnieniem znajomości przepisów w sprawie wewnętrznej organizacji i zakresu działania sekretariatów i innych działów administracji sądowej albo prokuratorskiej oraz wybranych zagadnień organizacji i funkcjonowania sądów i prokuratury.
6. 
Komisja określa wynik egzaminu ocenami: "bardzo dobry", "dobry", "dostateczny" albo "niedostateczny".
7. 
Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej. Wynik egzaminu podaje się do wiadomości zainteresowanemu.
§  16. 
Po zakończeniu stażu dyrektor sądu albo właściwy prokurator sporządzają ocenę końcową stażu, w której uwzględniają wynik egzaminu oraz opinie sporządzone przez kierownika stażu. O treści oceny informuje się stażystę.
§  16a. 
Urzędnik lub inny pracownik zatrudnieni w sądzie albo w prokuraturze, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu dla stanowiska zajmowanego przez nich w dniu wejścia w życie rozporządzenia, mogą być nadal zatrudnieni na tym stanowisku.
§  17. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  3

STANOWISKA, NA KTÓRYCH SĄ ZATRUDNIANI URZĘDNICY W SĄDACH I PROKURATURZE, ORAZ KWALIFIKACJE WYMAGANE DO ZAJMOWANIA TYCH STANOWISK

Stanowisko Wymagane kwalifikacje
SĄDY POWSZECHNE I WOJSKOWE
Stanowiska samodzielne główny księgowy według odrębnych przepisów
zastępca głównego księgowego wykształcenie wyższe: studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie ekonomii, lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,

lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości

inspektor ochrony danych wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia
audytor wewnętrzny według odrębnych przepisów
radca prawny według odrębnych przepisów
pełnomocnik ds. ochrony informacji nie-jawnych

zastępca pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

według odrębnych przepisów
Stanowiska wspomagające pion orzeczniczy starszy inspektor ds. biurowości wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia oraz 3 lata pracy na stanowisku inspektora ds. biurowości
inspektor ds. biurowości wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz 5 lat pracy na stanowisku starszego sekretarza sądowego lub sekretarza sądowego
starszy sekretarz sądowy sekretarz sądowy wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny, umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania, a w przypadku starszego sekretarza sądowego - wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania, oraz 5 lat pracy na stanowisku sekretarza sądowego
starszy protokolant sądowy protokolant sądowy wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny, umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania, oraz w przypadku starszego protokolanta sądowego - wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia, umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania, oraz 3 lata pracy na stanowisku protokolanta sądowego
Pozostałe stanowiska wspomagające główny specjalista ds. (ze wskazaniem specjalności)

specjalista ds. (ze wskazaniem specjalności)

wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia, a w przypadku głównego specjalisty - wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia oraz 5 lat pracy na stanowisku specjalisty
inspektor ds. obronnych wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia
główny specjalista ds. bhp

specjalista / starszy specjalista ds. bhp inspektor / starszy inspektor ds. bhp inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej

według odrębnych przepisów
starszy inspektor / starszy księgowy inspektor/księgowy wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia, umiejętność obsługi komputera oraz:

1) w przypadku starszego inspektora - 5 lat pracy na stanowisku inspektora,

2) w przypadku starszego księgowego - 5 lat pracy na stano-wisku księgowego

kasjer wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny
administrator systemu informatycznego administrator systemu teleinformatycznego

inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego

informatyk

wykształcenie wyższe: studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki
menedżer usługi wykształcenie wyższe: studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w za-kresie informatyki, ekonomii, zarządzania lub studia prawnicze
bibliotekarz według odrębnych przepisów
archiwista wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny, a także kurs dla archiwistów
POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY
Stanowiska samodzielne dyrektor departamentu/biura w Prokuraturze Krajowej

zastępca dyrektora departamentu/biura w Prokuraturze Krajowej

dyrektor finansowo-administracyjny

wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia, co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata pracy na stanowisku kierowniczym, doświadczenie w dziedzinie finansów publicznych, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa
główny księgowy według odrębnych przepisów
zastępca głównego księgowego wykształcenie wyższe: studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie ekonomii, lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,

lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości

inspektor ochrony danych wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia
audytor wewnętrzny według odrębnych przepisów
radca prawny według odrębnych przepisów
pełnomocnik ds. ochrony informacji nie-jawnych

zastępca pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

według odrębnych przepisów
ekspert ds. (ze wskazaniem specjalności) wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie problematyki związanej z zakresem obowiązków eksperta
Stanowiska wspomagające pion orzeczniczy starszy inspektor ds. biurowości wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia oraz 3 lata pracy na stanowisku inspektora ds. biurowości
inspektor ds. biurowości wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz 5 lat pracy na stanowisku referendarza lub starszego referenta
referendarz wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz umiejętność obsługi komputera, oraz 3 lata pracy na stanowisku starszego referenta lub referenta
starszy referent

referent

młodszy referent

wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny, umiejętność obsługi komputera, a także:

1) w przypadku starszego referenta - co najmniej 3 lata pracy na stanowisku referenta,

2) w przypadku referenta - co najmniej 2 lata pracy na stano-wisku młodszego referenta

referent prawny wykształcenie wyższe prawnicze, znajomość języka obcego
analityk kryminalny wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia, znajomość obsługi komputera
Pozostałe stanowiska wspomagające główny specjalista ds. (ze wskazaniem specjalności)

specjalista ds. (ze wskazaniem specjalności)

wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia, a w przypadku głównego specjalisty - wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia oraz 5 lat pracy na stano-wisku specjalisty
starszy inspektor ds. obronnych inspektor ds. obronnych wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia
główny specjalista ds. bhp

specjalista / starszy specjalista ds. bhp inspektor / starszy inspektor ds. bhp inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej

według odrębnych przepisów
starszy inspektor / starszy księgowy inspektor/księgowy wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia, umiejętność obsługi komputera oraz:

1) w przypadku starszego inspektora - 5 lat pracy na stanowisku inspektora,

2) w przypadku starszego księgowego - 5 lat pracy na stanowisku księgowego

kasjer wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny
administrator systemu informatycznego administrator systemu teleinformatycznego

inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego

informatyk

wykształcenie wyższe: studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki
menedżer usługi wykształcenie wyższe: studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki, ekonomii, zarządzania lub studia prawnicze
bibliotekarz według odrębnych przepisów
archiwista wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny, a także kurs dla archiwistów

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

STANOWISKA, NA KTÓRYCH SĄ ZATRUDNIANI PRACOWNICY NIEBĘDĄCY URZĘDNIKAMI W SĄDACH I PROKURATURZE, ORAZ KWALIFIKACJE WYMAGANE DO ZAJMOWANIA TYCH STANOWISK

Stanowisko Wymagane kwalifikacje
SĄDY POWSZECHNE I WOJSKOWE
Stanowiska pomocnicze sekretarka/sekretarz transkrybent wykształcenie średnie lub średnie branżowe, umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
starszy wartownik/wartownik-konwojent wartownik/wartownik-konwojent według odrębnych przepisów, a w przypadku starszego wartownika/

wartownika-konwojenta - dodatkowo 5 lat pracy na stanowisku wartownika/ wartownika-konwojenta

woźny sądowy

operator ksiąg wieczystych

goniec

wykształcenie średnie lub średnie branżowe
Stanowiska obsługi technicznej i gospodarczej kierowca według odrębnych przepisów
maszynistka

telefonistka/telefonista

operator urządzeń

elektronicznych/powielających

wykształcenie średnie lub średnie branżowe, a w przypadku maszynistki - dodatkowo umiejętność biegłego pisania
magazynier wykształcenie średnie lub średnie branżowe
rzemieślnik/konserwator

robotnik gospodarczy

palacz c.o.

wykształcenie zasadnicze
portier

dozorca

sprzątaczka

wykształcenie podstawowe
POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY
Stanowiska pomocnicze sekretarka/sekretarz wykształcenie średnie lub średnie branżowe, umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
pracownik biura podawczego

goniec

wykształcenie średnie lub średnie branżowe, a w przypadku pracownika biura podawczego - dodatkowo znajomość obsługi komputera
Stanowiska obsługi technicznej i gospodarczej kierowca według odrębnych przepisów
maszynistka

telefonistka/telefonista

operator urządzeń elektronicznych/powielających

wykształcenie średnie lub średnie branżowe
magazynier wykształcenie średnie lub średnie branżowe
rzemieślnik/konserwator

robotnik gospodarczy

palacz co.

wykształcenie zasadnicze
portier

dozorca

sprzątaczka

wykształcenie podstawowe

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

TABELA WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO URZĘDNIKOM I INNYM PRACOWNIKOM SĄDÓW I PROKURATURY

Stanowiska Kwota w zł
Stanowiska samodzielne 3410-14 500
Stanowiska wspomagające 3010-9000
Stażysta 3010-4800
Stanowiska pomocnicze, obsługi technicznej i gospodarczej 3010-6000

ZAŁĄCZNIK Nr  4  4

WYSOKOŚĆ DODATKU Z TYTUŁU ZAJMOWANEGO STANOWISKA ORAZ PEŁNIONEJ FUNKCJI PRZYSŁUGUJĄCEGO URZĘDNIKOM I INNYM PRACOWNIKOM SĄDÓW I PROKURATURY

Grupa stanowisk lub funkcji Kwota w zł
SĄDY POWSZECHNE I WOJSKOWE
Stanowiska samodzielne do 2252
Stanowiska wspomagające:
- starszy inspektor ds. biurowości do 1689
- inspektor ds. biurowości do 1239
- główny specjalista ds. (ze wskazaniem specjalności) do 1126
- administrator systemu informatycznego do 1689
- administrator systemu teleinformatycznego do 1689
- inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego do 1689
- informatyk do 901
- menedżer usługi do 2000
Funkcja naczelnika wydziału do 1689
Funkcje kierowników: sekretariatu, sekretariatu wydziału lub sekcji wydziału, oddziału, biura, sekcji, zespołu, działu do 1689
Funkcje zastępców kierowników: sekretariatu, sekretariatu wydziału lub sekcji wydziału, oddziału, biura, sekcji, zespołu, działu do 901
Funkcja punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych do 901
Funkcja jednego koordynatora do spraw dostępności dla obszaru apelacji do 901
Funkcje kierowników: kancelarii tajnej, biura podawczego, archiwum, biblioteki, magazynu, warsztatu do 676
Funkcje: dowódcy straży, dowódcy zmiany do 563
Funkcja kierownika stażu do 338
Funkcje powierzane urzędnikom delegowanym do Ministerstwa Sprawiedliwości:
- głównego specjalisty do 901
- naczelnika wydziału do 1689
- zastępcy dyrektora biura/departamentu do 2252
- dyrektora biura/departamentu do 2252
POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY
Stanowiska samodzielne do 2252
Stanowiska wspomagające:
- starszy inspektor ds. biurowości do 1689
- inspektor ds. biurowości do 1239
- główny specjalista ds. (ze wskazaniem specjalności) do 1126
- administrator systemu informatycznego do 1689
- administrator systemu teleinformatycznego do 1689
- inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego do 1689
- informatyk do 901
- menedżer usługi do 2000
Funkcja naczelnika wydziału do 1689
Funkcja kierownika:
- sekretariatu do 1689
- działu do 1689
- kancelarii tajnej do 901
- oddziału kancelarii tajnej do 901
Funkcje:
- zastępcy kierownika sekretariatu do 901
- zastępcy kierownika kancelarii tajnej do 676
Funkcja kierownika stażu do 338
Funkcja jednego koordynatora do spraw dostępności:
- dla obszaru prokuratury regionalnej do 901
- w Prokuraturze Krajowej do 901
Funkcje powierzane urzędnikom delegowanym do Prokuratury Generalnej:
- głównego specjalisty ds. do 901
- naczelnika wydziału do 1689
- zastępcy dyrektora biura/departamentu do 2252
- dyrektora biura/departamentu do 2252
1 § 5 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz.U.2022.2718) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2023 r.
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U.2015.54), które na podstawie art. 73 pkt 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze (Dz.U.2016.178) utraciło moc.
3 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz.U.2022.2718) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 stycznia 2023 r.
4 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz.U.2022.2718) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 stycznia 2023 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.2425 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Stanowiska i szczegółowe zasady wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.
Data aktu: 03/03/2017
Data ogłoszenia: 25/11/2022
Data wejścia w życie: 06/03/2017