Ewidencja miesięcznego przychodu ze sprzedaży.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2021 r. poz. 936 i 1891) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa sposób prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży, o której mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, zwanej dalej "ewidencją", wzór ewidencji oraz szczegółową treść wpisów w ewidencji.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
przeważającej działalności - rozumie się przez to działalność, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni;
2)
sprzedaży detalicznej - rozumie się przez to sprzedaż detaliczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1293 oraz z 2021 r. poz. 2349).
§  3. 
1. 
Wpisów w ewidencji dokonuje się w sposób odzwierciedlający stan rzeczywisty i umożliwiający identyfikację osób dokonujących tych wpisów, w porządku chronologicznym, nie później niż do 20. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.
2. 
Ewidencja jest prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej.
§  4. 
1. 
Ewidencja prowadzona w postaci papierowej jest zbroszurowana i ma kolejno ponumerowane karty.
2. 
Wpisów w ewidencji prowadzonej w postaci papierowej dokonuje się w sposób trwały i wyraźny.
3. 
W przypadku korekty w ewidencji prowadzonej w postaci papierowej wskazuje się datę jej dokonania oraz dokonuje się jej w taki sposób, aby pierwotna treść pozostała czytelna.
§  5. 
Ewidencja w postaci elektronicznej jest:
1)
prowadzona w sposób umożliwiający wgląd w treść wpisów oraz jej wydruk wraz z korektami oraz datami ich dokonania;
2)
przechowywana na informatycznym nośniku danych, w sposób zapewniający ochronę wpisów przed zniszczeniem, zniekształceniem i utratą.
§  6. 
1. 
W ewidencji wpisuje się:
1)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy;
2)
imię, nazwisko albo nazwę pełną przedsiębiorcy;
3)
adres placówki handlowej;
4)
przeważającą działalność, ze wskazaniem kodu PKD;
5)
okres, za który są dokonywane wpisy (rok i miesiąc);
6)
liczbę porządkową wpisu;
7)
datę albo okres uzyskania przychodu;
8)
numer dokumentu będącego podstawą wpisu;
9)
przychód z przeważającej działalności;
10)
przychód ze sprzedaży detalicznej z pozostałej działalności;
11)
przychody ogółem;
12)
stosunek procentowy przychodu z przeważającej działalności do przychodów ogółem;
13)
imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu i datę dokonania wpisu.
2. 
Wpisów w ewidencji dokonuje się na podstawie wartości sprzedaży:
1)
zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących;
2)
niezaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, w przypadku zwolnienia określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 i art. 145a ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.).
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2:
1)
pkt 1 - wpisów w ewidencji dokonuje się na podstawie:
a)
danych wynikających z raportów fiskalnych dobowych lub miesięcznych, skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodów ze sprzedaży, w tym korekty wynikającej ze zwrotów i uznanych reklamacji ujętych w odrębnej ewidencji, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 7a pkt 1, art. 111b ust. 3 pkt 2 i art. 145a ust. 15 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, albo
b)
wystawionego na koniec dnia lub miesiąca dowodu wewnętrznego;
2)
pkt 2 - wpisów w ewidencji dokonuje się na podstawie:
a)
faktur, faktur VAT RR, rachunków oraz dokumentów celnych, zwanych dalej "fakturami", wystawionych zgodnie z odrębnymi przepisami, jeżeli sprzedaż jest udokumentowana fakturami, albo
b)
dziennego zestawienia faktur, albo
c)
wystawionego na koniec dnia lub miesiąca dowodu wewnętrznego.
4. 
Dzienne zestawienie faktur zawiera co najmniej:
1)
datę sporządzenia zestawienia;
2)
numer zestawienia;
3)
datę wystawienia faktury objętej zestawieniem i jej numer;
4)
wysokość przychodu wynikającą z faktur objętych zestawieniem, z wyszczególnieniem przychodu z przeważającej działalności oraz przychodu ze sprzedaży detalicznej z pozostałej działalności.
5. 
Dowód wewnętrzny zawiera co najmniej:
1)
datę wystawienia dowodu;
2)
numer dowodu;
3)
wysokość przychodu, z wyszczególnieniem przychodu z przeważającej działalności oraz przychodu ze sprzedaży detalicznej z pozostałej działalności.
§  7. 
Wzór ewidencji określa załącznik do rozporządzenia.
§  8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

EWIDENCJA MIESIĘCZNEGO PRZYCHODU ZE SPRZEDAŻY

wzór

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.229

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ewidencja miesięcznego przychodu ze sprzedaży.
Data aktu: 28/01/2022
Data ogłoszenia: 31/01/2022
Data wejścia w życie: 01/02/2022