Rodzaje dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposób jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzory stosowanych dokumentów.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 14 lipca 2010 r.
w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 437) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Dokumentacja badań, konsultacji i orzeczeń psychologicznych, zwana dalej "dokumentacją", obejmuje:
1)
dokumentację indywidualną, którą stanowią:
a)
skierowanie na badanie psychologiczne,
b)
skierowanie na konsultację psychologiczną,
c)
karta badania psychologicznego,
d)
orzeczenie psychologiczne;
2)
dokumentację zbiorczą, którą stanowią:
a)
rejestr osób skierowanych na badania lub konsultacje psychologiczne,
b)
księga przeprowadzonych kontroli.
2. 
Wzór skierowania na badanie psychologiczne określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. 
Wzór skierowania na konsultację psychologiczną określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4. 
Wzór karty badania psychologicznego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
5. 
Wzór orzeczenia psychologicznego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  2. 
Rejestr, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a, zawiera:
1)
liczbę porządkową;
2)
dane osobowe: imię i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz adres miejsca zamieszkania osoby, która zgłosiła się na konsultację lub badanie psychologiczne;
3)
datę wydania skierowania na badanie lub konsultację psychologiczną;
4)
jednostkę kierującą na badanie psychologiczne;
5)
dane identyfikacyjne miejsca pracy osoby badanej (nazwę i adres zakładu pracy, numer identyfikacyjny REGON);
6)
treść orzeczenia psychologicznego wraz z datą jego wydania;
7)
potwierdzenie odbioru orzeczenia psychologicznego przez osobę badaną.
§  3. 
1. 
Księga przeprowadzonych kontroli, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b, zawiera:
1)
liczbę porządkową;
2)
dane identyfikacyjne jednostki kontrolowanej (nazwę, adres, numer identyfikacyjny REGON);
3)
daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
4)
imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę;
5)
przedmiot kontroli;
6)
podstawowe ustalenia kontroli;
7)
zalecenia pokontrolne, ich adresatów i terminy realizacji.
2. 
Księgę prowadzi wojewódzki ośrodek medycyny pracy właściwy ze względu na siedzibę jednostki kontrolowanej.
§  4. 
1. 
Dokumentacja jest własnością podmiotów zobowiązanych do jej prowadzenia.
2. 
Jeżeli zadania służby medycyny pracy w zakresie badań i orzeczeń psychologicznych przejmuje inna jednostka, indywidualną dokumentację psychologiczną, o której mowa w § 1, przekazuje się tej jednostce, z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, za potwierdzeniem odbioru.
3. 
W przypadku zakończenia działalności przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy zatrudniającą psychologa dokumentacja tej jednostki jest przekazywana do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, na którego obszarze działania jednostka ta prowadziła działalność.
4. 
W przypadku zaprzestania wykonywania zadań służby medycyny pracy przez psychologa, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  5. 
1. 
Dokumentację przechowuje się w warunkach organizacyjnych i technicznych uniemożliwiających dostęp osób nieupoważnionych oraz zapewniających jej ochronę przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem.
2. 
Dokumentację przechowuje się przez okres 20 lat, licząc od dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.
§  6. 
1. 
Udostępnienie dokumentacji następuje w sposób zapewniający zachowanie poufności i ochronę danych osobowych.
2. 
Podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 4 i art. 19 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, otrzymują dokumenty do wglądu w siedzibie jednostki kontrolowanej.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SKIEROWANIE NA KONSULTACJĘ PSYCHOLOGICZNĄ

ZAŁĄCZNIK Nr  3

KARTA BADANIA PSYCHOLOGICZNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE NR ……

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.2264 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Rodzaje dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposób jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzory stosowanych dokumentów.
Data aktu: 14/07/2010
Data ogłoszenia: 08/11/2022
Data wejścia w życie: 21/07/2010