Wykonywanie zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna.

USTAWA
z dnia 7 lipca 2017 r.
o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna

Art.  1.  [Przedmiot regulacji]

Ustawa określa zasady wykonywania zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna, zwaną dalej "Agencją".

Art.  2.  [Zadania Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu]

Do zadań Agencji należy promocja polskiej gospodarki, w tym:

1)
promocja eksportu polskich przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich;
2)
promocja polskich branż;
3)
wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych;
4)
wspieranie inwestycji polskich za granicą;
5)
wspieranie inwestycji polskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6)
dostarczanie przedsiębiorcom informacji ekonomiczno-handlowych na temat rynków zagranicznych oraz inwestorom zagranicznym informacji na temat warunków i uregulowań prawnych prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prowadzenie portalu informacyjnego;
7)
organizowanie przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami;
8)
działalność wydawnicza;
9)
podejmowanie działań służących zapobieganiu skutkom sytuacji kryzysowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 i 583) lub łagodzeniu tych skutków, w tym skutków rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, powodującym chorobę zakaźną COVID-19.
Art.  3.  [Zagraniczne biura handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu]
1. 
Zadania Agencji, o których mowa w art. 2, mogą być wykonywane przy pomocy zagranicznych biur handlowych, tworzonych i prowadzonych przez Agencję w formie prawnej i organizacyjnej zależnej od uwarunkowań prawnych i ekonomicznych miejsca ich utworzenia, w tym spółek kapitałowych.
2. 
Finansowanie lub dofinansowanie wykonywania zadań Agencji w części realizowanej przez zagraniczne biura handlowe może następować ze środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2-4.
Art.  3a.  [Polska Agencja Inwestycji i Handlu jako podmiot systemu instytucji rozwoju]

Agencja należy do systemu instytucji rozwoju, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2022 r. poz. 760 i 1079).

Art.  4.  [Powierzenie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej]
1. 
Minister właściwy do spraw gospodarki lub inny podmiot sektora finansów publicznych mogą powierzyć Agencji wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej, wynikające w szczególności z dokumentów i programów przyjętych przez Radę Ministrów lub właściwego ministra.
2. 
Powierzając zadania, podmioty, o których mowa w ust. 1, zapewniają Agencji odpowiednie środki finansowe na ich realizację.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, określenie zadań Agencji następuje w umowie. Art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) stosuje się odpowiednio.
Art.  5.  [Pomoc finansowa udzielana przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu]
1. 
W zakresie promocji polskiej gospodarki Agencja może udzielać pomocy finansowej związanej z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz w ustawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079), oraz innymi programami finansowanymi ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do której zastosowanie znajdą szczegółowe warunki i tryb właściwe dla udzielania tej pomocy.
2. 
W zakresie promocji polskiej gospodarki Agencja może także udzielać pomocy finansowej spełniającej przesłanki pomocy de minimis, dotyczącej promocji eksportu polskich przedsiębiorców, do której zastosowanie znajdą szczegółowe warunki i tryb właściwe dla udzielania tej pomocy.
Art.  6.  [Dotacje, płatności i inne środki finansowe otrzymywane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu]
1. 
Agencja otrzymuje:
1)
dotację podmiotową z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej związanej z realizacją zadań, o których mowa w art. 2;
2)
dotacje celowe przeznaczone na:
a)
realizację zadań, o których mowa w art. 2,
b)
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c)
współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
3)
płatności z budżetu środków europejskich przeznaczone na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których beneficjentem jest Agencja;
4)
środki pochodzące:
a)
ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
b)
z budżetu Unii Europejskiej.
2. 
Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie może przewyższać koniecznych, rzeczywistych kosztów bezpośrednich i pośrednich poniesionych przez Agencję na realizację zadań, o których mowa w art. 2.
3. 
Dotacje oraz płatności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, nie mogą obejmować dofinansowania działalności gospodarczej Agencji.
Art.  7.  [Zasady udzielania zamówień na potrzeby własne zagranicznych biur handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu]

Zamówienia na potrzeby własne zagranicznych biur handlowych, o których mowa w art. 3, Agencja może udzielić z wolnej ręki, zgodnie z przepisami art. 304 i art. 306 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 i 1812), o ile wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.

Art.  8.  [Odrębne ewidencje prowadzone przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu]
1. 
Agencja prowadzi wyodrębnioną ewidencję dla działalności związanej z realizacją zadań finansowanych ze środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, dla działalności finansowanej ze środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, oraz dla działalności gospodarczej, w tym obowiązana jest do prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie metod mających obiektywne uzasadnienie.
2. 
Zasady prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metody przypisywania przychodów i kosztów zgodnie z podziałem tych środków, o którym mowa w ust. 1, Agencja określa w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488).
Art.  9.  [Maksymalna kwota dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji realizowanej ze środków niepochodzących z budżetu UE]

Łączna kwota dotacji celowych przyznanych w kolejnych latach na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Agencję ze środków niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej może wynosić do 100% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji.

Art.  10. 

W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 oraz z 2017 r. poz. 624) w art. 2 w pkt 8 lit. d otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art.  11. 
1. 
W terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy minister właściwy do spraw gospodarki dokona likwidacji wydziałów promocji handlu i inwestycji ambasad i konsulatów Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Do likwidacji wydziałów, o których mowa w ust. 1, stosuje się art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tym że:
1)
nie stosuje się wymogu porozumienia z Ministrem Finansów, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2)
mienie znajdujące się w zarządzie likwidowanego wydziału, w tym środki zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym likwidowanego wydziału, mogą być przeznaczone dla Agencji;
3)
przekazanie mienia Agencji może wiązać się z przejęciem przez Agencję należności i zobowiązań tego wydziału;
4)
w przypadku gdy mienie znajdujące się w zarządzie likwidowanego wydziału nie będzie przeznaczone dla Agencji, decyzja o przeznaczeniu tego mienia będzie podejmowana po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych.
Art.  12. 
1. 
W latach 2017-2026 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy wynosi 435 000 000 zł, w tym w:
1)
2017 r. - 135 000 000 zł;
2)
2018 r. - 0 zł;
3)
2019 r. - 0 zł;
4)
2020 r. - 0 zł;
5)
2021 r. - 300 000 000 zł;
6)
2022 r. - 0 zł;
7)
2023 r. - 0 zł;
8)
2024 r. - 0 zł;
9)
2025 r. - 0 zł;
10)
2026 r. - 0 zł.
2. 
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostanie zastosowany mechanizm korygujący, polegający na obniżeniu kosztów działalności bieżącej Agencji przy jednoczesnym zapewnieniu nieprzerwanego procesu promocji polskiej gospodarki.
3. 
Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw gospodarki.
Art.  12a. 

W roku 2017 minister właściwy do spraw gospodarki przeznaczy środki w wysokości 100 000 tys. zł na zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Agencji, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy.

Art.  12b. 

W roku 2021 minister właściwy do spraw gospodarki przeznaczy środki w wysokości 300 000 tys. zł na zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Agencji, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy.

Art.  13. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1985 t.j.

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Wykonywanie zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna.
Data aktu: 07/07/2017
Data ogłoszenia: 22/09/2022
Data wejścia w życie: 18/08/2017