Zmiany w aneksach do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzonej w Bazylei dnia 22 marca 1989 r. Kuching.1998.02.23-27. Genewa.2002.12.9-13, 2004.10.25-29, 2013.04.28-05.10.

ZMIANY W ANEKSACH
do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzonej w Bazylei dnia 22 marca 1989 r.,
przyjęte w Kuching w dniach 23-27 lutego 1998 r. oraz w Genewie w dniach 9-13 grudnia 2002 r., 25-29 października 2004 r. i 28 kwietnia - 10 maja 2013 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniach 23-27 lutego 1998 r. w Kuching oraz w dniach 9-13 grudnia 2002 r., 25-29 października 2004 r. i 28 kwietnia - 10 maja 2013 r. w Genewie zostały przyjęte zmiany w aneksach do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzonej w Bazylei dnia 22 marca 1989 r., w następującym brzmieniu:

Przekład

Numer referencyjny: C.N.77.1998.TREATIES-2 (Powiadomienie depozytariusza)

KONWENCJA BAZYLEJSKA O KONTROLI TRANSGRANICZNEGO PRZEMIESZCZANIA I USUWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH, SPORZĄDZONA W BAZYLEI DNIA 22 MARCA 1989 r.

POPRAWKA DO ANEKSU I

I PRZYJĘCIE ANEKSÓW VIII IIX

Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, działający w charakterze depozytariusza, informuje, że:

Na czwartym posiedzeniu Konferencji Stron wyżej wymienionej Konwencji, które odbyło się w Kuching w Malezji, w dniach od 23 do 27 lutego 1998 roku, Strony zaproponowały poprawkę do Aneksu I i przyjęły dwa nowe Aneksy (VIII i IX).

Zgodnie z ustępem 2 (c) i 3 artykułu 18, po upływie sześciu miesięcy od daty otrzymania niniejszego powiadomienia przyjęcie Aneksów VIII i IX oraz poprawki do Aneksu I obowiązują wszystkie Strony Konwencji, które nie przedłożyły powiadomienia zgodnie z postanowieniami artykułu 18 ustęp 2 (b).

Teksty poprawki i Aneksów w sześciu wersjach językowych przekazano w załączeniu.

6 maja 1998 r.

C.N.77.1998.TREATIES-2 (Aneks)

IV/9. Poprawka i przyjęcie Aneksów do Konwencji

Konferencja,

Powołując się na decyzję III/1 Konferencji Stron, która poleciła Technicznej Grupie Roboczej, aby, między innymi, przyznała pełny priorytet ukończeniu prac nad charakterystykami zagrożeń i opracowaniem list w celu przedłożenia ich do zatwierdzenia na czwartym posiedzeniu Konferencji Stron,

Powołując się na decyzję III/12 Konferencji Stron, która poleciła Technicznej Grupie Roboczej, między innymi, rozważenie sposobów kontynuacji opracowania wykazów odpadów niebezpiecznych i obowiązującej procedury ich przeglądu w oparciu o wyniki prac Technicznej Grupy Roboczej, jak również dalszego opracowania list odpadów nie objętych niniejszą Konwencją,

Biorąc pod uwagę prace prowadzone przez Techniczną Grupę Roboczą, a w szczególności opracowanie list odpadów, które są scharakteryzowane jako niebezpieczne zgodnie z artykułem 1 ustęp 1 (a), (wykaz A zawarty w nocie w sprawie skonsolidowanych list odpadów oraz obowiązujące procedury dotyczące ich przeglądu i regulacji (UNEP/CHW.4/3)) oraz lista odpadów, które nie są objęte artykułem 1 ustęp 1 (a) niniejszej Konwencji (wykaz B zawarty w nocie o skonsolidowanych listach odpadów i obowiązujących procedurach ich przeglądu i regulacji), a także postępy poczynione w opracowaniu procedury przeglądu lub regulacji tych list i formularza wniosku wymaganego do umieszczenia lub usuwania odpadów na tych listach,

Biorąc pod uwagę, że Aneksy I i III pozostają istotne dla określenia odpadów jako niebezpiecznych dla celów niniejszej Konwencji, że wykazy A i B, opracowane przez Techniczną Grupę Roboczą zapewniają sprawny sposób ułatwienia wdrożenia niniejszej Konwencji, w tym artykułu 4A, przez określenie odpadów, które są, i odpadów, które nie są objęte artykułem 1 ustęp 1 (a) niniejszej Konwencji, oraz że wykazy te powinny mieć równy status,

Stwierdzając, że odpady wymienione w wykazach A i B stanowią rozwinięcie i wyjaśnienie postanowień artykułu 1 ustęp 1 (a) niniejszej Konwencji poprzez odniesienie do Aneksy I i III,

Uznając, że wykazy A i B nie są przewidziane jako wyczerpujące,

Stwierdzając, że otwarty, utworzony doraźnie Komitet postanowił na swoim trzecim zebraniu zaproponować Konferencji Stron przedłużenie mandatu Technicznej Grupie Roboczej do prowadzenia procedur przeglądu lub dostosowania list odpadów i że dla tego celu Konferencja Stron przyjmie formularz wniosku, jak określono w nocie dotyczącej skonsolidowanych list odpadów i obowiązujących procedur ich przeglądu i korekty,

Stwierdzając, że zgodnie z decyzją IV/6, Technicznej Grupie Roboczej poleca się dokonywanie przeglądów odpadów i wystosowanie zaleceń zmian lub korekt do Konferencji Stron,

Stwierdzając ponadto, że zgodnie z decyzją IV/6, Technicznej Grupie Roboczej poleca się przejrzeć procedurę przeglądu lub korekty list odpadów, w tym Formularza Wniosku, jak określono w nocie dotyczącej skonsolidowanych list odpadów i obowiązujących procedur ich przeglądu i korekty, oraz złożyć propozycję zatwierdzenia na piątym spotkaniu Konferencji Stron,

Postanawia przyjąć następującą poprawkę i przyjęcie aneksów do niniejszej Konwencji:

1. Dodać następujące ustępy na końcu Aneksu I:

(a) W celu ułatwienia stosowania niniejszej Konwencji oraz z zastrzeżeniem liter (b), (c) i (d), odpady wymienione w Aneksie VIII określa się jako niebezpieczne zgodnie z artykułem 1 ustęp 1 (a) niniejszej Konwencji oraz odpady wymienione w Aneksie IX nie są objęte postanowieniami artykułu 1 ustęp 1 (a) niniejszej Konwencji.

(b) Wskazanie odpadu w Aneksie VIII nie wyklucza, w konkretnym przypadku, wykorzystania Aneksu III do wykazania, że odpad nie jest niebezpieczny zgodnie z artykułem 1 ustęp 1 (a) niniejszej Konwencji.

(c) Określenie odpadu w Aneksie IX nie wyklucza, w konkretnym przypadku, określenia takiego odpadu jako niebezpiecznego zgodnie z artykułem 1 ustęp 1 (a) niniejszej Konwencji, jeżeli zawiera materiał wymieniony w Aneksie I w stopniu powodującym wykazywanie właściwości z Aneksu III.

(d) Aneksy VIII i IX nie wpływają na zastosowanie artykułu 1 ustęp 1 (a) niniejszej Konwencji w celu określania odpadów.

2. Dodać następujące dwa nowe Aneksy do Konwencji jako jej Aneksy VIII i IX.

Aneks VIII

Wykaz A

Odpady ujęte w niniejszym Aneksie zostały określone jako niebezpieczne zgodnie z artykułem 1 ustęp 1 (a) niniejszej Konwencji, a ich oznaczenie w niniejszym Aneksie nie wyklucza zastosowania Aneksu III do wykazania, że odpady nie są niebezpieczne.

A1 Odpady metali i metalonośne

A1010 Odpady metali i odpady składające się ze stopów jakichkolwiek poniższych metali:

* Antymon

* Arsen

* Beryl

* Kadm

* Ołów

* Rtęć

* Selen

* Tellur

* Tal

ale z wyłączeniem takich odpadów szczegółowo wymienionych na wykazie B.

A1020 Odpady zawierające jako składniki lub zanieczyszczenia, z wyłączeniem odpadów metali w postaci masywnej, którąkolwiek z poniższych substancji:

* Antymon; związki antymonu

* Beryl; związki berylu

* Kadm; związki kadmu

* Ołów; związki ołowiu

* Selen; związki selenu

* Tellur; związki telluru

A1030 Odpady zawierające jako składniki lub zanieczyszczenia, którąkolwiek z poniższych substancji:

* Arsen; związki arsenu

* Rtęć; związki rtęci.

* Tal; związki talu

A1040 Odpady zawierające jako składniki którąkolwiek z poniższych substancji:

* Karbonylki metali

* Związki chromu sześciowartościowego

A1050 Szlamy galwaniczne

A1060 Odpady cieczy klarowanej z trawienia metali

A1070 Ługowane pozostałości z przetwarzania cynku, pył i szlamy, takie jak jarosyt, hematyt itp.

A1080 Odpady pozostałości cynku nieumieszczone w wykazie B, zawierające ołów i kadm w stężeniach wystarczających do wykazania właściwości z Aneksu III

A1090 Popioły ze spalania izolowanych drutów miedzianych

A1100 Pyły i pozostałości z systemów oczyszczania gazów z pieców do wytopu miedzi

A1110 Zużyte roztwory elektrolityczne z rafinacji elektrolitycznej miedzi i elektrolitycznego otrzymywania miedzi

A1120 Odpady szlamów, z wyłączeniem szlamów anodowych z systemów oczyszczania elektrolitycznego w rafinacji elektrolitycznej miedzi i elektrolitycznym otrzymywaniu miedzi

A1130 Zużyte roztwory trawiące zawierające rozpuszczoną miedź

A1140 Odpady katalizatorów chlorku miedziowego i cyjanku miedziowego

A1150 Popiół metali szlachetnych ze spalania płytek obwodów drukowanych, nie ujęty w wykazie B 1

A1160 Odpady akumulatorów kwasowych, całych albo kruszonych

A1170 Niesortowane odpady akumulatorów, z wyłączeniem mieszanki akumulatorów jedynie z wykazu B. Odpady akumulatorów niewymienione w wykazie B, zawierające składniki z Aneksu I w zakresie, który czyni je odpadami niebezpiecznymi

A1180 Odpady lub złom zespołów elektrycznych i elektronicznych 2  zawierające komponenty takie jak akumulatory i inne baterie z wykazu A, przełączniki rtęciowe, szkło z lamp katodowych i inne szkło aktywowane oraz kondensatory PCB lub zanieczyszczone przez związki z Aneksu I (np. kadm, rtęć, ołów, polichlorowany bifenyl) w takim zakresie, że posiadają właściwości zawarte w Aneksie III (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B1110) 3

A2 Odpady zawierające głównie związki nieorganiczne, które mogą zawierać metale i substancje organiczne

A2010 Odpady szkła z lamp katodowych i innego szkła aktywowanego

A2020 Odpady nieorganicznych związków fluoru w postaci ciekłej lub zawiesin, lecz z wyłączeniem odpadów wymienionych w wykazie B

A2030 Odpady katalizatorów, z wyłączeniem odpadów wymienionych w wykazie B

A2040 Odpady gipsowe powstające w przemysłowych procesach chemicznych, jeśli zawierają składniki z Aneksu I w zakresie wykazującym właściwości odpadów niebezpiecznych z Aneksu III (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B2080)

A2050 Odpady azbestowe (pyły i włókna)

A2060 Popiół lotny z elektrowni opalanych węglem zawierający substancje z Aneksu I w stężeniach wystarczających do wykazania właściwości z Aneksu III (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B2050)

A3 Odpady zawierające głównie związki organiczne, które mogą zawierać metale i substancje nieorganiczne

A3010 Odpady z produkcji lub przetwarzania koksu naftowego i bitumenu

A3020 Odpady olejów mineralnych nienadające się do pierwotnie zamierzonego użytku

A3030 Odpady, które zawierają, składają się z lub są zanieczyszczone osadami ołowianych związków przeciwstukowych

A3040 Odpadowe cieczy termicznych (wymienniki ciepła)

A3050 Odpady z produkcji, formowania i użycia żywic, lateksu, plastyfikatorów, klejów/spoiw z wyłączeniem takich odpadów wymienionych w wykazie B (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B4020)

A3060 Odpady nitrocelulozy

A3070 Odpady fenoli, związków fenolu, w tym chlorofenolu z postaci ciekłej lub zawiesin

A3080 Odpady eterów, bez wymienionych w wykazie B

A3090 Odpady pyłu, popiołu, szlamów i mączki skórzanej, jeśli zawierają związki chromu sześciowartościowego lub biocydy (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B3100)

A3100 Odpady okrawków lub inne odpady skóry lub składników skóry nieodpowiednie do wytwarzania artykułów skórzanych, zawierające związki chromu sześciowartościowego lub biocydy (uwaga na odpowiedni wpis na liście B, B3090)

A3110 Odpady z wyprawiania skór, zawierające związki chromu sześciowartościowego lub biocydy lub substancje zakaźne (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B3110)

A3120 Frakcja miękkich odpadów z rozdrabniania

A3130 Odpady związków organicznych zawierających fosfor

A3140 Odpady niechlorowcowanych rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem takich odpadów wymienionych w wykazie B

A3150 Odpady chlorowcowanych rozpuszczalników organicznych

A3160 Odpady chlorowcowanych lub niechlorowcowanych pozostałości destylacji suchej powstających w procesach odzyskiwania rozpuszczalników organicznych

A3170 Odpady przy produkcji alifatycznych węglowodorów chlorocoorganicznych (takich jak chlorometan, dichloroetan, chlorek winylu, chlorek winylidenu, chlorek allilu oraz epichlorohydryna)

A3180 Odpady, substancje i artykuły zawierające, składające się lub zanieczyszczone polichlorowanym bifenylem (PCB) lub polichlorowanym trifenylem (PCT), polichlorowanym naftalenem (PCN) lub polibromowanym bifenylem (PBB) lub jakimikolwiek innymi polibromowanymi pochodnymi tych związków, przy poziomie stężenia wynoszącym 50 mg/kg lub większym 4

A3190 Odpady w postaci pozostałości smołowych (z wyłączeniem cementów asfaltowych) powstające podczas rafinacji, destylacji i innych procesów pirolitycznych substancji organicznych

A4 Odpady, które mogą zawierać albo składniki nieorganiczne albo składniki organiczne

A4010 Odpady z produkcji, sporządzania i stosowania produktów farmaceutycznych, z wyłączeniem takich odpadów wymienionych w wykazie B

A4020 Odpady kliniczne i pokrewne; odpady z praktyki medycznej, pielęgniarskiej, dentystycznej, weterynaryjnej i podobnych oraz odpady wytwarzane w szpitalach i innych placówkach w trakcie badań, leczenia pacjentów lub w trakcie realizacji projektów badawczych

A4030 Odpady z produkcji, formowania i użycia biocydów i fitofarmaceutyków, w tym odpady pestycydów i herbicydów, nieobjęte specyfikacją, przeterminowane 5  lub nienadające się do pierwotnie zamierzonego użytku

A4040 Odpady z produkcji, formowania i użycia chemikaliów do zabezpieczania drewna 6

A4050 Odpady, które zawierają, składają się lub są zanieczyszczone jakąkolwiek z następujących substancji:

* Cyjanki nieorganiczne, z wyjątkiem pozostałości zawierających metale szlachetne w postaci stałej ze śladową ilością cyjanków nieorganicznych

* Cyjanki organiczne

A4060 Odpady olejowo-wodne, mieszaniny węglowodorów z wodą, emulsje

A4070 Odpady z produkcji, formowania i użycia tuszów, barwników, pigmentów, farb, lakierów, pokostu, z wyłączeniem takich odpadów wymienionych w wykazie B (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B4010)

A4080 Odpady o charakterze wybuchowym (z wyłączeniem tych odpadów wymienionych w wykazie B)

A4090 Odpady roztworów kwaśnych lub zasadowych, inne niż wymienione w odnośnej kategorii w wykazie B (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B2120)

A4100 Odpady z urządzeń sterujących zanieczyszczeniami przemysłowymi służącymi do oczyszczania gazów odlotowych, z wyłączeniem takich odpadów wymienionych w wykazie B

A4110 Odpady, które zawierają, składają się lub są zanieczyszczone jakąkolwiek z następujących substancji:

* Związek z grupy polichlorowanego dibenzofuranu

* Związek z grupy polichlorowanej dibenzodioksyny

A4120 Odpady, które zawierają, składają się lub są zanieczyszczone nadtlenkami

A4130 Opakowania i pojemniki na odpady zawierające substancje z Aneksu I w stężeniach wystarczających do wykazania właściwości odpadów niebezpiecznych z Aneksu III

A4140 Odpady składające się z lub zawierające nienormatywne lub przeterminowane 7  substancje chemiczne odpowiadające kategoriom z Aneksu I i wykazujące właściwości odpadów niebezpiecznych z Aneksu III

A4150 Odpady substancji chemicznych powstające w wyniku prac naukowo-badawczych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub nowe i których oddziaływanie na zdrowie człowieka lub środowisko jest nieznane

A4160 Zużyty węgiel aktywny nieujęty w wykazie B (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B2060)

Aneks IX

Wykaz B

Odpady znajdujące się w Aneksie nie będą objęte artykułem 1 ustęp 1 (a) niniejszej Konwencji, chyba że zawierają materiał z Aneksu I w zakresie wykazującym właściwości z Aneksu III.

B1 Odpady metali i metalonośne

B1010 Odpady metali i stopów metali w postaci metalicznej nierozproszonej:

* Metale szlachetne (złoto, srebro, grupa platynowców oprócz rtęci)

* Złom żelaza i stali

* Złom miedzi

* Złom niklu

* Złom aluminium

* Złom cynku

* Złom cyny

* Złom wolframu

* Złom molibdenu

* Złom tantalu

* Złom magnezu

* Złom kobaltu

* Złom bizmutu

* Złom tytanu

* Złom cyrkonu

* Złom manganu

* Złom germanu

* Złom wanadu

* Złom hafnu, indu, niobu, renu i galu

* Złom toru

* Złom pierwiastków ziem rzadkich

B1020 Czysty, niezanieczyszczony złom metali, łącznie ze stopami metali, w ostatecznej postaci luzem (arkusze, płyty, belki, pręty itp.):

* Złom antymonu

* Złom berylu

* Złom kadmu

* Złom ołowiu (z wyłączeniem akumulatorów kwasowych)

* Złom selenu

* Złom telluru

B1030 Metale ognioodporne zawierające pozostałości

B1040 Złom zespołów z wytwarzania energii elektrycznej, niezanieczyszczony olejem smarowym, PCB lub PCT w zakresie, jaki czyni je odpadami niebezpiecznymi

B1050 Zmieszane metale nieżelazne, złom ciężkiej frakcji, niezawierające materiałów z Aneksu 1, w stężeniach wystarczających do wykazania właściwości Aneksu III 8

B1060 Odpady selenu i telluru w postaci metalicznej wolnej, w tym proszek

B1070 Odpady miedzi i stopów miedzi w postaci rozpraszającej się, chyba że zawierają składniki z Aneksu I w zakresie wykazującym właściwości z Aneksu III

B1080 Popiół cynkowy i jego pozostałości, w tym pozostałości stopów cynku w postaci rozproszonej, chyba że zawierają składniki z Aneksu I w zakresie wykazującym właściwości z Aneksu III lub wykazującym właściwości niebezpieczne H4.3 9

B1090 Odpady baterii spełniające parametry specyfikacji, z wyłączeniem baterii zawierających ołów, kadm lub rtęć

B1100 Odpady metalonośne powstające przy stapianiu, wytopie i uszlachetnianiu metali:

* Lut twardego cynku

* Zawierające cynk odpady przy wzbogacaniu:

- Kożuch żużlowy wierzchni z cynkowania kęsisk płaskich (>90% zn)

- Kożuch żużlowy denny z cynkowania kęsisk płaskich (>92% zn)

- Kożuch żużlowy z odlewów ciśnieniowych cynku (>85% zn)

- Kożuch żużlowy z cynkowania ogniowego kęsisk płaskich (> 92% zn)

- Szumowiny cynkowe

* Szumowiny aluminiowe (lub piana) z wyłączeniem zgarów słonych

* Żużle z miedzi przetwarzane do dalszego przetwarzania lub uszlachetniania, niezawierające arsenu, ołowiu lub kadmu w zakresie wykazującym właściwości odpadów niebezpiecznych z Aneksu III

* Odpady okładzin i materiałów ogniotrwałych, w tym tygle używane przy wytopie miedzi

* Żużle z hutnictwa metali szlachetnych do dalszego uszlachetniania

* Żużle tantalu zawierające cynę w ilości mniejszej niż 0,5%

B1110 Zespoły elektryczne i elektroniczne:

* Zespoły elektroniczne składające się wyłącznie z metali lub stopów

* Odpady lub złom zespołów elektrycznych i elektronicznych 10  (w tym płytki obwodów drukowanych) niezawierające komponentów takich jak akumulatory czy inne baterie z wykazu A, przełączniki rtęciowe, szkło z lamp katodowych i inne szkło aktywowane oraz kondensatory PCB lub niezanieczyszczone przez związki z Aneksu I (np. kadm, rtęć, ołów, polichlorowany bifenyl) lub z których zostały one usunięte w takim zakresie, że nie posiadają właściwości zawartych w Aneksie III (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A1180)

* Zespoły elektryczne i elektroniczne (w tym płytki obwodów drukowanych, podzespoły elektroniczne i druty) przeznaczone do bezpośredniego ponownego wykorzystania 11  a nie do powtórnego przetwarzania lub ostatecznego unieszkodliwienia 12

B1120 Zużyte katalizatory, z wyłączeniem płynów stosowanych jako katalizatory, zawierających którąkolwiek substancję:

Metale przejściowe, z wyłączeniem Skand Tytan
Odpadów katalizatorów (zużyte Wanad Chrom
Katalizatory, ciecze stosowane jako Mangan Żelazo
Katalizatory lub inne katalizatory) Kobalt Nikiel
z wykazu A Miedź Cynk
Itr Cyrkon
Niob Molibden
Hafn Tantal
Wolfram Ren
Lantanowce (metale ziem rzadkich): Lantan Cer
Prazeodym Neodym
Samar Europ
Gadolin Terb
Dysproz Holm
Erb Tul
Iterb Lutet

B1130 Oczyszczone zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne

B1140 Pozostałości zawierające metale szlachetne w postaci stałej, zawierające ślady nieorganicznych cyjanków

B1150 Odpady metali szlachetnych i stopów (złoto, srebro, grupa platynowców oprócz rtęci) w postaci rozproszonej, niepłynnej, odpowiednio opakowane i z odpowiednią etykietą

B1160 Popiół metali szlachetnych ze spalania płytek obwodów drukowanych (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A1150)

B1170 Popiół metali szlachetnych ze spalania filmów fotograficznych

B1180 Odpady filmów fotograficznych zawierające halogenki srebra i srebro metaliczne

B1190 Odpady papieru fotograficznego, zawierające halogenki srebra i srebro metaliczne

B1200 Granulowany żużel powstający przy produkcji żelaza i stali

B1210 Żużel powstający przy produkcji żelaza i stali, w tym żużel jako źródło TiO2 i wanadu

B1220 Żużel z produkcji cynku, chemicznie stabilizowany, o wysokiej zawartości żelaza (powyżej 20%), przetwarzany zgodnie z normami przemysłowymi (np. DIN 4301), głównie do celów budowlanych

B1230 Zgary walcownicze powstające przy produkcji żelaza i stali

B1240 Zgorzelina tlenku miedzi

B2 Odpady zawierające głównie związki nieorganiczne, które mogą zawierać metale i substancje organiczne

B2010 Odpady z górnictwa w postaci nierozproszonej:

* Odpady naturalnego grafitu

* Odpady łupków, zarówno z grubsza okrawanych jak i ciętych piłą lub w inny sposób

* Odpady miki

* Odpady leucytu, nefelinu i sjenitu nefelinowego

* Odpady skalenia

* Odpady fluorytu

* Odpady krzemionki w postaci stałej z wyłączeniem odpadów używanych w odlewnictwie

B2020 Odpady szkła w postaci nierozproszonej:

* Stłuczka i inne szklane odpady i złom szklany poza szkłem z lamp katodowych i inne szkła aktywowane

B2030 Odpady ceramiczne w postaci nierozproszonej:

* Odpady i pozostałości spieków ceramiczno-metalowych

* Włókna na bazie ceramicznej, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

B2040 Pozostałe odpady zawierające głównie związki nieorganiczne:

* Częściowo rafinowany siarczan wapnia wytwarzany z odsiarczania gazów odlotowych (FGD)

* Gipsowe odpady płyt ściennych i okładzin tynkowych powstające z rozbiórki budynków

* Żużel z produkcji miedzi, chemicznie stabilizowany, o wysokiej zawartości żelaza (powyżej 20%), przetwarzany zgodnie z przemysłowymi normami przemysłowymi (np. DIN 4301 i DIN 8201), głównie do celów konstrukcyjnych i jako materiał ścierny

* Siarka w postaci stałej

* Kamień wapienny z produkcji cyjanamidu wapniowego (posiadający ph poniżej 9)

* Chlorki sodu, potasu i wapnia

* Karborund (węglik silikonu)

* Kruszywo betonowe

* Lit-tantal i lit-niob, zawierające złom szklany

B2050 Popiół lotny z elektrowni opalanych węglem, nieujęty w wykazie A (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A2060)

B2060 Zużyty węgiel aktywny pochodzący z uzdatniania wody pitnej i produkcji spożywczej i produkcji witamin (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A4160)

B2070 Zawiesina fluorku wapnia

B2080 Odpady gipsowe powstające w przemysłowych procesach chemicznych, nieujęte w wykazie A (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A2040)

B2090 Odpady resztek anod z produkcji stali lub aluminium, wytworzonych z koksu naftowego lub bitumenu i oczyszczonych do zwykłych wymogów przemysłowych (z wyłączeniem resztek anod z przemysłu elektrolizy chlorków metali alkalicznych i przemysłu metalurgicznego)

B2100 Odpady wodzianów glinu i odpady tlenku glinu oraz pozostałości z produkcji tlenku glinu, z wyłączeniem takich substancji stosowanych do procesów oczyszczania gazów, flokulacji i filtracji

B2110 Pozostałości boksytów ("muł czerwony") (pH utrzymane poniżej 11,5)

B2120 Odpady roztworów kwaśnych lub zasadowych o pH większym niż 2 i mniejszym niż 11,5, które nie są żrące lub w inny sposób niebezpieczne (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A4090)

B3 Odpady zawierające głównie związki organiczne, które mogą zawierać metale i materiały nieorganiczne

B3010 Stałe odpady tworzyw sztucznych:

Następujące tworzywa sztuczne lub mieszanki tworzyw sztucznych, pod warunkiem że nie są pomieszane z innymi odpadami i są przygotowane do specyfikacji:

* Pozostałości tworzyw sztucznych niechlorowcoorganicznych polimerów i kopolimerów, zawierające ale nie ograniczone do następujących substancji 13 :

- etylen

- styren

- polipropylen

- politetraftalan etylenu

- akrylonitryl

- butadien

- poliacetale

- poliamidy

- polietraftalan butylenu

- poliwęglany

- polietery

- polisiarczki fenylenu

- polimery akrylowe

- alkany C10-C13 (plastyfikator)

- poliuretany (niezawierające CFC)

- polisiloksany

- polimetakrylan metylu

- polialkohol winylowy

- polibutyral winylu

- polioctan winylu

* Odpady żywicy utwardzonej lub produktów kondensowanych:

- żywice mocznikowo-formaldehydowe

- żywice fenolowo-formaldehydowe

- żywice melaminowo-formaldehydowe

- żywice epoksydowe

- żywice alkidowe

- poliamidy

* Odpady fluorowanych polimerów 14

- perfluoroetylen/propylen (FEP)

- alkan perfluoroalkoksylowy(PFA)

- alkan perfluoroalkoksylowy (MFA)

- polifluorek winylu (PVF)

- polifluorek winylidenu (PVDF)

B3020 Odpady papieru, kartonu i wyrobów papierniczych

Następujące materiały, pod warunkiem że nie są pomieszane z odpadami niebezpiecznymi:

Odpady i makulatura z papieru lub kartonu:

* niebielony papier lub karton, papier lub karton falisty

* inny papier lub karton, wykonany głównie z bielonej chemicznie masy celulozowej, niebarwiony w masie

* papier lub karton, wykonany głównie ze ścieru drzewnego (np.: gazety, czasopisma i podobne druki)

* inne, w tym, ale nie wyłącznie

1) laminowany karton

2) niesortowana makulatura

B3030 Odpady tekstylne

Następujące materiały, pod warunkiem że nie są pomieszane z innymi odpadami i są przygotowane do specyfikacji:

* odpady jedwabiu (w tym kokony nienadające się do motania, odpady przędzy i rozwłóknione szmaty):

- niezgrzeblone lub czesane

- pozostałe

* odpady wełny lub cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej, włącznie z odpady przędzy, z wyłączeniem rozwłóknionych szmat

- wyczeski wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

- pozostałe odpady wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

- odpady z grubej sierści zwierzęcej

* odpady bawełny (w tym odpady przędzy i rozwłóknione szmaty)

- odpady przędzy (w tym odpady nici)

- rozwłóknione szmaty

- pozostałe

* Odpady i pakuły lniane

* Odpady i pakuły (włącznie z odpadami przędzy i rozwłóknione szmaty) konopi siewnych (Cannabis sativa L.)

* Odpady i pakuły (w tym odpady przędzy i rozwłóknione szmaty) juty i innych tekstylnych włókien łykowych (wyłączając len, konopie siewne i ramii)

* Odpady i pakuły (w tym odpady przędzy i rozwłóknione szmaty) sizalu i innych tekstylnych włókien rodzaju agawy

* Pakuły, wyczeski i odpady (w tym odpady przędzy i rozwłóknionych szmat) orzecha kokosowego

* Pakuły, wyczeski i odpady (w tym odpady przędzy i rozwłóknionych szmat) abaki (konopi manilskich lub Musa textilis Nee)

* Pakuły, wyczeski i odpady (w tym odpady przędzy i rozwłóknionych szmat) ramii i innych tekstylnych włókien roślinnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

* Odpady (w tym wyczeski, odpady przędzy i rozwłóknione szmaty) włókien sztucznych

- włókien syntetycznych

- włókien sztucznych

* Znoszone ubrania i inne znoszone wyroby włókiennicze

* Zużyte szmaty, odpady szpagatu, lin i sznurów, zużyte wyroby ze szpagatu, lin i sznurów z tekstyliów

- segregowane

- pozostałe

B3040 Odpady gumy

Następujące materiały, pod warunkiem że nie są pomieszane z innymi odpadami:

* Odpady i kawałki gumy twardej (np. Ebonitu)

* Pozostałe odpady gumy (z wyłączeniem odpadów wyszczególnionych gdzie indziej)

B3050 Odpady nieprzerobionego korka i drewna:

* Odpady i kawałki drewna, luzem i w klocach, brykiety, granulki lub podobne formy

* Odpady korka: korek kruszony, granulowany lub mielony

B3060 Odpady z przemysłu rolno-spożywczego, pod warunkiem że nie są skażone:

* Osad drożdżowy winiarski

* Suszone i sterylizowane odpady roślinne, pozostałości i produkty uboczne lub w postaci granulek lub inne, z rodzaju używanego do żywienia zwierząt, nigdzie indziej niewymienione ani niewłączone

* Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych lub wosków zwierzęcych lub roślinnych

* Odpady kości i rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przetworzone (lecz nie cięte według kształtu), poddane traktowaniu kwasem lub odżelatynizowane

* Odpady ryb

* Kakaowe łuski, łupiny, osłonki i inne odpady kakaowe

* Pozostałe odpady z przemysłu rolno-spożywczego, z wyłączeniem produktów ubocznych, które spełniają krajowe i międzynarodowe wymogi i normy dotyczące spożycia przez ludzi lub zwierzęta

B3070 Następujące odpady:

* Odpady ludzkich włosów

* Odpady słomy

* Dezaktywowane grzybnie grzybów z produkcji penicyliny, używane jako pasza dla zwierząt

B3080 Odpady, okrawki i pozostałości gumy

B3090 Okrawki i inne odpady skóry lub składników skóry nieodpowiednie do wytwarzania artykułów skórzanych, z wyłączeniem odpadów po wyprawianiu skóry, niezawierające związków chromu sześciowartościowego lub biocydów (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A3100)

B3100 Pył, popiół, szlamy i mączki skórzane niezawierające związków chromu sześciowartościowego lub biocydów (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A3090)

B3110 Odpady z wyprawiania skór niezawierające związków chromu sześciowartościowego lub biocydów lub substancji zakaźnych (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A3110)

B3120 Odpady, w skład których wchodzą barwniki spożywcze

B3130 Odpady eterów polimerycznych i odpady innych niż niebezpieczne eterów monomerycznych niezdolne do tworzenia nadtlenków

B3140 Odpady opon pneumatycznych, z wyłączeniem przeznaczonych do procesów określonych w Aneksie IVA

B4 Odpady, które mogą zawierać albo składniki nieorganiczne albo składniki organiczne

B4010 Odpady, w których skład wchodzą głównie farby emulsyjne lub lateksowe, tusze i utwardzone pokosty niezawierające rozpuszczalników organicznych, metali ciężkich lub biocydów, w zakresie czyniącym z nich odpady niebezpieczne (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A4070)

B4020 Odpady z produkcji, formowania i użycia żywic, lateksu, plastyfikatorów, klejów/spoiw, które nie zostały wymienione w wykazie A, niezawierające rozpuszczalników i innych zanieczyszczeń w takim stopniu, że nie wykazują właściwości z Aneksu III, np. na bazie wody lub klejów na bazie skrobi kazeinowej, dekstryny, eterów celulozy, polialkoholi winylowych (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A3050)

B4030 Zużyte aparaty fotograficzne jednorazowego użytku z bateriami, nieujęte w wykazie A

Numer referencyjny: C.N.399.2003.TREATIES-9 (Powiadomienie depozytariusza)

KONWENCJA BAZYLEJSKA O KONTROLI TRANSGRANICZNEGO PRZEMIESZCZANIA I USUWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH, SPORZĄDZONA W BAZYLEI 22 MARCA 1989 r.

PROPOZYCJA POPRAWEK DO ANEKSÓW VIII I IX DO KONWENCJI

Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, działając w charakterze depozytariusza, informuje, że:

Na mocy Decyzji VI/35, przyjętej na szóstym posiedzeniu Konferencji Stron powyższej Konwencji, które odbyło się w Genewie w Szwajcarii, w dniach od 9 do 13 grudnia 2002 roku, Strony przyjęły zmiany w Aneksach VIII i IX, zgodnie z ustępem 2 (a) artykułu 18.

Zgodnie z ustępem 2 (c) i 3 artykułu 18, po upływie sześciu miesięcy od daty niniejszego powiadomienia, zmiany w Aneksach VIII i IX wchodzą w życie względem wszystkich Stron Konwencji, które nie przedłożyły zawiadomienia zgodnie z postanowieniami artykułu 18 ustęp 2 (b).

Teksty zmian w sześciu językach dostępne są w załączeniu (patrz ustęp 3 załączonej Decyzji VI/35).

20 maja 2003 r.

VI/35. Weryfikacja lub korekta list odpadów zawartych w Aneksach VIII i IX do Konwencji bazylejskiej

Konferencja Stron,

W nawiązaniu do decyzji V/24 dotyczącej klasyfikacji i opisu niebezpieczeństwa odpadów,

Biorąc pod uwagę procedurę weryfikacji lub korekty wykazów odpadów zawartych Aneksach VIII i IX do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, przyjętych przez Techniczną Grupę Roboczą,

Biorąc pod uwagę również wnioski złożone przez Strony o naniesienie zmian w wykazach odpadów zawartych w Aneksach VIII i IX,

1. Przyjmuje procedurę weryfikacji lub korekty wykazów odpadów zawartych w Aneksach VIII i IX do Konwencji Bazylejskiej, jak określono w załączniku do niniejszej decyzji;

2. Zachęca Strony, które składają wnioski o weryfikację lub korektę wykazów odpadów zawartych w Aneksach VIII i IX do określenia, czy wnioski te mają charakter oficjalnej propozycji naniesienia zmian w Aneksach do Konwencji Bazylejskiej zgodnie z artykułem 17 i 18 Konwencji;

3. Przyjmuje następujące zmiany do Aneksów VIII i IX do Konwencji Bazylejskiej:

(a) Kategoria B2060 w Aneksie IX: Należy zamienić obecne brzmienie na następujące: "Zużyty węgiel aktywny, nie zawierający żadnego ze związków z Aneksu I w zakresie wykazującym właściwości odpadów z Aneksu III, na przykład węgiel pochodzący z uzdatniania wody pitnej i z produkcji spożywczej i produkcji witamin (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A4160)";

(b) Nowa kategoria B1250 w Aneksie IX: "Odpady pojazdów mechanicznych wycofanych z eksploatacji, nie zawierające cieczy ani innych związków niebezpiecznych";

(c) Kategoria B1010 w Aneksie IX: Należy wstawić "złom chromu" jako osobny podpunkt;

(d) Nowa kategoria B3035 w Aneksie IX: "Odpady z tekstylnych pokryć podłogowych, dywanów";

(e) Nowa kategoria B1031 w Aneksie IX: "Odpady metali i stopów metali: molibdenu, wolframu, tytanu, tantalu, niobu i renu w postaci metalicznej rozproszonej (proszek metalowy), z wyłączeniem takich odpadów jak wymienione w wykazie A, wpis A1050, Szlamy galwaniczne";

(f) Nowa kategoria A3200 w Aneksie VIII: "Materiały bitumiczne (odpady asfaltowe) pochodzące z budowy i utrzymania dróg, zawierające smołę (z uwzględnieniem odpowiedniego wpisu w wykazie B, B2130)";

(g) Nowa kategoria B2130 w Aneksie IX: "Materiały bitumiczne (odpady asfaltowe) pochodzące z budowy i utrzymania dróg, nie zawierające smoły 15  (z uwzględnieniem odpowiedniego wpisu w wykazie A, A3200)";

(h) Nowa kategoria B3065 w Aneksie IX: "Odpady tłuszczów i olejów jadalnych pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego (np. oleje do smażenia), pod warunkiem że nie wykazują właściwości z Aneksu III";

(i) Kategoria B3010 w Aneksie IX: Należy zamienić obecne brzmienie we wpisie B3010:

"* Alkan perfluoroalkoksylowy (PFA)

* Alkan perfluoroalkoksylowy (MFA)"

na następujące:

"* Alkan perfluoro alkoksylowy

> Tetrafluoroetylen/perfluorowinyloeter (PFA)

> Tetrafluoroetylen/perfluorometylowinyloeter (MFA)"

4. Bierze pod uwagę, że wniosek złożony przez Indie, dotyczący klasyfikacji złomu kabli pokrytych PCV, znajdzie się na liście zadań Otwartej Grupy Roboczej;

5. Prosi Otwartą Grupę Roboczą, aby rozpatrzyła sprawy związane z oficjalnym tłumaczeniem wykazów odpadów zawartych w Aneksach do Konwencji Bazylejskiej i zapewniła pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna.

Nr referencyjny: C.N.263.2005.TREATIES-4 (Powiadomienie Depozytariusza)

(Ponowne wydanie)

KONWENCJA BAZYLEJSKA O KONTROLI TRANSGRANICZNEGO PRZEMIESZCZANIA I USUWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH, SPORZĄDZONA W BAZYLEI DNIA 22 MARCA 1989 r.

PROPOZYCJA POPRAWEK DO ANEKSÓW VIII ORAZ IX DO KONWENCJI

Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, działając w charakterze depozytariusza, informuje, że:

Decyzją VII/19, przyjętą na Siódmym Posiedzeniu Konferencji Stron wyżej wymienionej Konwencji, które odbyło się w Genewie w Szwajcarii, w dniach od 25 do 29 października 2004 r., Strony przyjęły poprawki do Aneksów VIII i IX, zgodnie z ustępem 2 (a) artykułu 18.

Zgodnie z ustępami 2 (c) i 3 artykułu 18, po upływie sześciu miesięcy od daty niniejszego powiadomienia, Aneksy VIII i IX wchodzą w życie dla wszystkich Stron Konwencji, które nie przedłożyły powiadomienia zgodnie z postanowieniami artykułu 18 ustęp 2 (b).

Treść zmian w sześciu językach zostaje rozpowszechniona z niniejszym dokumentem i obejmuje treść przypisu, który pominięto w załączniku do powiadomienia depozytariusza C.N.263.2005.TREATIES- 4 z dnia 8 kwietnia 2005.

13 czerwca 2005 r.

VII/19. Weryfikacja lub korekta list odpadów zawartych w Aneksach VIII oraz IX Konwencji bazylejskiej

Konferencja Stron.

Mając na względzie złożony przez Indie wniosek w odniesieniu do umieszczenia w Aneksie VIII oraz Aneksie IX nowych wpisów dotyczących pokrytych plastikiem odpadów kablowych,

Mając świadomość kwestii zdrowotnych, adresowanych również w Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do spalania określonych rodzajów kabli pokrytych plastikiem oraz możliwości utworzenia się niezamierzonych trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO),

Zauważając postępy w pracy nad charakterystyką zagrożeń w Aneksie III, w szczególności H10, H11 oraz H13, która stanowi krok w kierunku uwzględniania klasyfikacji, na przykład, odpadów PCW,

1. Przyjmuje następujące poprawki do Aneksów VIII oraz IX do Konwencji bazylejskiej:

(a) Nowa kategoria A1190 w Aneksie VIII:

Odpadowe kable pokryte lub izolowane plastikiem zawierającym lub zanieczyszczonym smołą węglową, polichlorowanymi bifenylami 16 , ołowiem, kadmem, innymi związkami organohalogenowymi lub innymi składnikami wyszczególnionymi w Aneksie I w takim stopniu, że wykazują one właściwości określone w Aneksie III;

(b) Nowa kategoria B1115 w Aneksie IX:

Odpadowe kable metalowe pokryte lub izolowane plastikiem, nieuwzględnione w wykazie A w kategorii A1190, z wyjątkiem kabli przeznaczonych do procesów unieszkodliwiania z wykorzystaniem, na dowolnym etapie, niekontrolowanych procesów termicznych, takich jak otwarte spalanie;

Numer referencyjny: C.N.965.2013.TREATIES-XXVII.3 (Powiadomienie depozytariusza)

Ponowne wydanie

KONWENCJA BAZYLEJSKA O KONTROLI TRANSGRANICZNEGO PRZEMIESZCZANIA I USUWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH, SPORZĄDZONA W BAZYLEI DNIA 22 MARCA 1989 r.

POPRAWKI DO ANEKSU IX

Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, działając w charakterze depozytariusza, informuje, że:

Na jedenastym spotkaniu, mającym miejsce w Genewie od dnia 28 kwietnia do dnia 10 maja 2013 roku, Konferencja Stron powyższej Konwencji decyzją BC-11/6 przyjęła zmiany do Aneksu IX do niniejszej Konwencji.

Zgodnie z ustępem 3 i ustępem 2 (b) Artykułu 18 Konwencji, każda Strona nie będąca w stanie zaakceptować poprawek do Aneksu do niniejszej Konwencji powiadamia pisemnie o niniejszym Depozytariusza w ciągu sześciu miesięcy od dnia powiadomienia o przyjęciu poprawek przez Depozytariusza. Depozytariusz bezzwłocznie zawiadamia wszystkie Strony o każdym otrzymanym powiadomieniu. Strona może w każdej chwili odstąpić od wcześniejszego sprzeciwu i wyrazić zgodę i rozpatrywane poprawki do Aneksu nabierają mocy w stosunku do tej Strony.

Zgodnie z ustępem 2 (c) Artykułu 18, po upływie sześciu miesięcy od daty otrzymania niniejszego powiadomienia Depozytariusza, poprawki do Aneksu nabierają mocy względem wszystkich Stron niniejszej Konwencji, które nie złożyły powiadomienia zgodnie z ustępem 2 (b).

Treść poprawek do Aneksu IX zawartych w powyższej decyzji Konferencji Stron przekazano w załączeniu w sześciu językach autentycznych.

26 listopada 2013 r.

BC-11/6: Poprawki do Aneksu IX do Konwencji bazylejskiej

Konferencja Stron,

Rozpatrując wnioski Finlandii, Irlandii i Holandii o nowe wpisy do Aneksu IX do Konwencji bazylejskiej,

1. Przyjmuje następujące poprawki do Aneksu IX do Konwencji bazylejskiej:

(a) Nowy wpis B3026:

"Następujące odpady ze wstępnego przetwarzania opakowań kompozytowych płynów niezawierające materiałów wyszczególnionych w Aneksie I w stężeniach wystarczających dla wykazania właściwości wyszczególnionych w Aneksie III:

- niedająca się wydzielić frakcja tworzywa sztucznego

- niedająca się wydzielić frakcja tworzywa sztucznego i aluminium";

(b) Nowy wpis B3027:

"Odpady z laminowanych etykiet samoprzylepnych zawierające surowce wykorzystywane w produkcji etykiet";

2. Postanawia kontynuować prace nad projektem następującego wpisu B3025 w programie pracy otwartej grupy roboczej na lata 2014-2015:

"Odpady z opakowań kompozytowych składające się głównie z papieru i pewnej ilości tworzyw sztucznych (i aluminium), niezawierające pozostałości i niezawierające materiałów wyszczególnionych w Aneksie I w stężeniu wystarczającym dla wykazania właściwości wyszczególnionych w Aneksie III"; 17

3. Zachęca Strony i inne podmioty do zgłaszania uwag do Sekretariatu do 30 października 2013 roku odnośnie do projektu wpisu, o którym mowa w ustępie 2 powyżej, do rozpatrzenia przez Otwartą Grupę Roboczą na jej dziewiątym posiedzeniu;

4. Prosi Sekretariat o przekazanie zmian, o których mowa w ustępie 1 powyżej, Depozytariuszowi oraz o zaktualizowanie i powielenie zmienionej wersji tekstu Konwencji.

Po zaznajomieniu się z powyższymi zmianami w aneksach, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- zostały one uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nich zawartych,

- są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

- będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 11 października 2021 r.

1 Należy zauważyć, że odpowiadający kod na liście B (B1160) nie określa wyłączeń.
2 Kod ten nie obejmuje złomu zespołów z wytwarzania energii elektrycznej.
3 PCB mają poziom stężenia 50 mg/kg lub więcej.
4 50mg/kg jest uważany za międzynarodowy praktyczny poziom dla wszystkich odpadów. Jednakże wiele państw ustanowiło niższe poziomy stężenia (np. 20 mg/kg) dla określonych odpadów.
5 "Przeterminowany" oznacza niezużyty w okresie zalecanym przez producenta.
6 Kod ten nie obejmuje drewna zabezpieczonego środkami chemicznymi.
7 "Przeterminowany" oznacza niezużyty w okresie zalecanym przez producenta.
8 Należy zwrócić uwagę, że mimo początkowo niskiego poziomu zanieczyszczenia substancjami z Aneksu I, po dalszym przetwarzaniu, w tym po recyklingu, poziom stężenia substancji wyszczególnionych w Aneksu I może ulec w oddzielnych frakcjach znacznemu podniesieniu.
9 Status popiołu cynkowego jest obecnie analizowany, a Konferencja Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD) zaleca, aby nie klasyfikować popiołu cynkowego jako towaru niebezpiecznego.
10 Kod ten nie obejmuje złomu zespołów z wytwarzania energii elektrycznej.
11 Ponowne wykorzystanie może obejmować naprawę, odnowienie lub unowocześnienie, jednak nie całkowitą przebudowę.
12 W niektórych krajach materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania nie są uważane za odpady.
13 Należy rozumieć, że są one całkowicie spolimeryzowane
14 - Odpady pokonsumenckie są wyłączone z tego wpisu

- Odpady nie będą mieszane

- Należy uwzględnić problemy wynikające z praktyk spalania otwartego

15 Poziom stężenia Benzol[a]pirenu musi być niższy niż 50 mg/kg.
16 Stężenie polichlorowanych bifenyli wynosi co najmniej 50 mg/kg
17 Należy zauważyć, że może obowiązywać prawo krajowe kontrolujące import odpadów zawierających odpady komunalne.

Zmiany w prawie

Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.173

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Zmiany w aneksach do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzonej w Bazylei dnia 22 marca 1989 r. Kuching.1998.02.23-27. Genewa.2002.12.9-13, 2004.10.25-29, 2013.04.28-05.10.
Data aktu: 27/02/1998
Data ogłoszenia: 25/01/2022
Data wejścia w życie: 08/10/2005, 27/05/2014, 20/11/2003, 06/11/1998