Krajowe laboratoria referencyjne właściwe do prowadzenia badań pasz.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 27 lipca 2022 r.
w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych do prowadzenia badań pasz

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2021 r. poz. 278 oraz z 2022 r. poz. 1570) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa krajowe laboratoria referencyjne będące krajowymi laboratoriami referencyjnymi, o których mowa w art. 100 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.), działające w zakresie innym niż określony w przepisach o Inspekcji Weterynaryjnej.
§  2. 
Krajowe laboratoria referencyjne, o których mowa w § 1, właściwe dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań pasz są określone w załączniku do rozporządzenia.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2022 r. 2

ZAŁĄCZNIK

KRAJOWE LABORATORIA REFERENCYJNE BĘDĄCE KRAJOWYMI LABORATORIAMI REFERENCYJNYMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 100 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA 2017/6251), DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE INNYM NIŻ OKREŚLONY W PRZEPISACH O INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ, WŁAŚCIWE DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW I KIERUNKÓW BADAŃ PASZ

Lp. Nazwa laboratorium Adres Przedmiot badań Kierunek badań
1 2 3 4 5
1 Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Krajowe Laboratorium Pasz ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin Pasze 1. Podstawowe składniki pokarmowe, w tym:

1) białko surowe metodą Kjeldahla;

2) białko surowe rozpuszczalne w pepsynie i kwasie chlorowodorowym;

3) wilgotność;

4) wilgotność olejów i tłuszczów;

5) popiół surowy;

6) popiół nierozpuszczalny w kwasie chlorowodorowym;

7) włókno surowe (włókno aNDF, ADF i ADL);

8) surowy olej i tłuszcz (skład kwasów tłuszczowych i inne parametry oceny jakości tłuszczu);

9) skrobia metodą polarymetryczną;

10) cukry;

11) laktoza;

12) wartość energetyczna pasz.

2. Składniki mineralne, w tym:

1) wapń;

2) sód;

3) potas;

4) chlorki;

5) magnez;

6) całkowita zawartość fosforu;

7) węglany.

3. Dodatki paszowe należące do kategorii:

1) dietetycznych z grup:

a) aminokwasy, ich sole i pochodne, w tym skład aminokwasowy,

b) mocznik i jego pochodne,

c) związki pierwiastków śladowych,

d) witaminy, prowitaminy i chemicznie dobrze zdefiniowane substancje o podobnym działaniu;

2) technologicznych, z wyłączeniem substancji służących do kontroli zanieczyszczeń radionuklidami, konserwantów i dodatków do kiszonki;

3) zootechnicznych z grup:

a) substancji polepszających strawność,

b) substancji wpływających korzystnie na środowisko;

4) sensorycznych z grup:

a) barwników,

b) substancji aromatyzujących.

4. Obecność żywych szkodników w paszach.

5. Badanie pasz genetycznie zmodyfikowanych, zawierających soję, kukurydzę, burak cukrowy, ziemniak lub organizmy genetycznie zmodyfikowane, niewymienione w przepisach wydanych na podstawie art. 25b ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 306, z późn. zm.).

6. Materiały paszowe z grupy białka uzyskanego z mikroorganizmów.

7. Substancje niepożądane, w tym zanieczyszczenia botaniczne, fluor, azotyny.

8. Homogeniczność pasz.

9. Niepożądane zanieczyszczenia fizyczne, w tym pozostałości opakowań.

2 Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Laboratorium Zakładu Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań Pasze Pozostałości pestycydów
____________________________

1)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.).

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych do prowadzenia badań pasz (Dz. U. poz. 758), które traci moc z dniem 11 sierpnia 2022 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1570).

Zmiany w prawie

Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1674

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Krajowe laboratoria referencyjne właściwe do prowadzenia badań pasz.
Data aktu: 27/07/2022
Data ogłoszenia: 09/08/2022
Data wejścia w życie: 11/08/2022