Stawki opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 29 lipca 2022 r.
w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 306 oraz z 2022 r. poz. 974 i 1570) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Stawki opłat za wykonywanie przez Inspekcję Weterynaryjną czynności, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1-12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, zwanej dalej "ustawą", są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Stawki opłat za wykonywanie przez Inspekcję Weterynaryjną czynności polegających na badaniach próbek, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 13 ustawy, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. 
W przypadku wykonywania czynności polegających na badaniach próbek, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 13 ustawy, innych niż czynności wskazane w załączniku nr 2 do rozporządzenia opłatę pobiera się w wysokości opłaty za badania zbliżone pod względem zużycia odczynników i pracochłonności.
§  2. 
W przypadku gdy w tym samym zakładzie sprawowano jednocześnie nadzór, o którym mowa w poz. 9 i 10 załącznika nr 1 do rozporządzenia, minimalną opłatę w wysokości 112,80 zł pobiera się raz, jeżeli suma należnych opłat za ten nadzór jest niższa od tej kwoty.
§  3. 
Stawki opłat określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, z wyłączeniem stawek określonych w poz. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, w przypadku gdy czynności będące podstawą naliczenia tych opłat są wykonywane:
1)
między godzinami 22.00 a 6.00 - podwyższa się o 15%;
2)
w dni ustawowo wolne od pracy i soboty - podwyższa się o 20%.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2022 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

STAWKI OPŁAT ZA WYKONYWANIE PRZEZ INSPEKCJĘ WETERYNARYJNĄ CZYNNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 31 UST. 1 PKT 1-12 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. O INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

Poz. Rodzaj czynności Opłata w zł
1 Kontrola zwierząt przeznaczonych do wywozu, handlu lub przemieszczania w celach niehandlowych albo umieszczenia na rynku krajowym:
1) trwająca nie dłużej niż godzinę; 112,80
2) trwająca dłużej niż godzinę:
a) za pierwszą godzinę, 112,80
b) za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny. 14,10
2 Kontrola produktów przeznaczonych do wywozu, handlu albo umieszczenia na rynku krajowym:
1) trwająca nie dłużej niż godzinę; 112,80
2) trwająca dłużej niż godzinę:
a) za pierwszą godzinę, 112,80
b) za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny. 14,10
3 Przeprowadzenie kontroli urzędowych i wykonywanie innych czynności urzędowych w przypadkach, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. a, b oraz d-f i art. 65 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2017/625" - za przesyłkę:
1) materiału biologicznego; 56,40
2) słomy i siana; 169,20
3) produktów złożonych:
a) o wadze do 6 ton, 143,41
b) o wadze powyżej 6 ton; 369,98
4) pasz i pasz leczniczych niezawierających materiałów pochodzących z tkanek zwierząt. 169,20
4 Przeprowadzenie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych w przypadku zwierząt określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 48 lit. b rozporządzenia 2017/625 - za przesyłkę. 56,40
5 Nadzór nad przeprowadzeniem uboju zwierząt - za:
1) sztukę bydła i zwierzę gospodarskie nieparzystokopytne, 16,6991
2) świnię, 4,5645
3) owcę lub kozę, 8,00
4) sztukę drobiu niebędącego dzikim ptakiem, o którym mowa w pkt 8, 0,0430
5) ptaka bezgrzebieniowego, 13,2144
6) zajęczaka, 0,1086
7) zwierzę kopytne dzikie utrzymywane w warunkach fermowych, 57,4861
8) dzikiego ptaka nieuznawanego za zwierzę gospodarskie, ale który jest utrzymywany tak jak zwierzęta gospodarskie, z wyłączeniem ptaków bezgrzebieniowych 0,0369
- z tym że opłata za czynności, o których mowa w pkt 1-8, nie może być niższa niż: 112,80
6 Oględziny tusz zwierząt łownych, o których mowa w ust. 1.5 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 853/2004", wraz z ewentualnym badaniem narządów wewnętrznych i badaniem na obecność włośni:
1) trwające nie dłużej niż godzinę; 112,80
2) trwające dłużej niż godzinę:
a) za pierwszą godzinę, 112,80
b) za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny. 14,10
7 Badanie mięsa zwierząt łownych, o których mowa w ust. 1.5 załącznika I do rozporządzenia nr 853/2004:
1) trwające nie dłużej niż godzinę; 112,80
2) trwające dłużej niż godzinę:
a) za pierwszą godzinę, 112,80
b) za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny. 14,10
8 Nadzór nad rozbiorem mięsa - za tonę mięsa wprowadzanego do zakładu 6,00
- z tym że opłata nie może być niższa niż: 112,80
9 Nadzór nad produkcją mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych, mięsa oddzielonego mechanicznie oraz produktów mięsnych - za tonę wprowadzanych do zakładu mięsa lub produktów mięsnych 6,00
- z tym że opłata nie może być niższa niż: 112,80
10 Nadzór nad porcjowaniem, pakowaniem i przepakowywaniem mięsa, mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych, mięsa oddzielonego mechanicznie oraz produktów mięsnych - za tonę mięsa 6,00
- z tym że opłata nie może być niższa niż: 112,80
11 Nadzór nad:
1) punktami odbioru mleka:
a) trwający nie dłużej niż godzinę, 112,80
b) trwający dłużej niż godzinę:
- za pierwszą godzinę, 112,80
- za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny, 14,10
2) przetwórstwem mleka - za tonę produktów wprowadzonych do zakładu 0,0033
- z tym że opłata za czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, nie może być niższa niż: 112,80
12 Nadzór nad przetwórstwem, pakowaniem i przepakowywaniem jaj konsumpcyjnych oraz przetwórstwem, pakowaniem lub przepakowywaniem produktów jajecznych - za tonę jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych wprowadzonych do zakładu 0,0520
- z tym że opłata nie może być niższa niż: 112,80
13 Nadzór nad pozyskiwaniem, obróbką lub przechowywaniem materiału biologicznego, jaj wylęgowych drobiu lub jaj i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych:
1) trwający nie dłużej niż godzinę; 112,80
2) trwający dłużej niż godzinę:
a) za pierwszą godzinę, 112,80
b) za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny. 14,10
14 Nadzór nad pozyskiwaniem, składowaniem lub przetwarzaniem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych:
1) trwający nie dłużej niż godzinę; 112,80
2) trwający dłużej niż godzinę:
a) za pierwszą godzinę, 112,80
b) za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny. 14,10
15 Nadzór nad obrotem zwierzętami, pośrednictwem w tym obrocie i przewozem zwierząt, a także nadzór nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, punktami kontroli, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt:
1) trwający nie dłużej niż godzinę; 112,80
2) trwający dłużej niż godzinę:
a) za pierwszą godzinę, 112,80
b) za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny. 14,10
16 Nadzór nad wyładowywaniem albo pierwszą sprzedażą produktów rybołówstwa ze statków rybackich:
1) do 50 ton - za tonę, 3,86
2) powyżej 50 ton:
a) za pierwsze 50 ton, 193,00
b) za każdą następną tonę 1,93
- z tym że opłata za czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, nie może być niższa niż: 112,80
17 Nadzór nad obróbką lub przetwórstwem ryb, skorupiaków, mięczaków i żab lub produktów pochodzących z ryb, skorupiaków, mięczaków i żab oraz nadzór nad wyładowywaniem produktów rybołówstwa ze statków przetwórni - za tonę produktów wprowadzanych do zakładu lub wyładowywanych ze statku przetwórni 3,86
- z tym że opłata nie może być niższa niż: 112,80
18 Nadzór nad przechowywaniem mięsa, mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych, mięsa oddzielonego mechanicznie, produktów mięsnych, produktów mlecznych, jaj konsumpcyjnych, produktów jajecznych, ryb, skorupiaków, mięczaków i żab oraz produktów pochodzących z ryb, skorupiaków, mięczaków i żab:
1) trwający nie dłużej niż godzinę; 112,80
2) trwający dłużej niż godzinę:
a) za pierwszą godzinę, 112,80
b) za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny. 14,10
19 Nadzór nad działalnością związaną ze sprzedażą bezpośrednią:
1) trwający nie dłużej niż 2 godziny; 42,30
2) trwający dłużej niż 2 godziny:
a) za pierwsze 2 godziny, 42,30
b) za każde rozpoczęte 15 minut po upływie 2 godzin. 3,53
20 Nadzór nad wytwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu i transportem pasz i pasz leczniczych przeznaczonych do obrotu oraz nad warunkami przechowywania lub sprzedaży tych pasz: 112,80
1) trwający nie dłużej niż godzinę; 112,80
2) trwający dłużej niż godzinę:
a) za pierwszą godzinę, 112,80
b) za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny. 14,10
21 Nadzór nad prowadzeniem działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej:
1) trwający nie dłużej niż 2 godziny; 42,30
2) trwający dłużej niż 2 godziny:
a) za 2 godziny, 42,30
b) za każde rozpoczęte 15 minut po upływie 2 godzin. 3,53
22 Nadzór nad porcjowaniem, pakowaniem i przepakowywaniem miodu:
1) trwający nie dłużej niż godzinę; 112,80
2) trwający dłużej niż godzinę:
a) za pierwszą godzinę, 112,80
b) za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny. 14,10
23 Nadzór nad produkcją żywności znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym:
1) trwający nie dłużej niż 2 godziny; 42,30
2) trwający dłużej niż 2 godziny:
a) za 2 godziny, 42,30
b) za każde rozpoczęte 15 minut po upływie 2 godzin. 3,53
24 Nadzór nad obrotem hurtowym produktami leczniczymi weterynaryjnymi prowadzonym w hurtowniach farmaceutycznych tych produktów:
1) trwający nie dłużej niż godzinę; 112,80
2) trwający dłużej niż godzinę:
a) za pierwszą godzinę, 112,80
b) za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny. 14,10
25 Nadzór nad obrotem detalicznym produktami leczniczymi weterynaryjnymi prowadzonym w zakładach leczniczych dla zwierząt oraz nad ilością produktów leczniczych weterynaryjnych stosowanych w tych zakładach:
1) trwający nie dłużej niż godzinę; 112,80
2) trwający dłużej niż godzinę:
a) za pierwszą godzinę, 112,80
b) za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny. 14,10
26 Nadzór nad obrotem detalicznym produktami leczniczymi weterynaryjnymi, które są wydawane bez przepisu lekarza, sprawowanym u przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie po zgłoszeniu wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii:
1) trwający nie dłużej niż godzinę; 112,80
2) trwający dłużej niż godzinę:
a) za pierwszą godzinę, 112,80
b) za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny. 14,10
27 Nadzór nad produkcją wysoko rafinowanego siarczanu chondroityny, kwasu hialuronowego, innych produktów z hydrolizowanych cząstek, chitozanu, glukozaminy, podpuszczki, karuku i aminokwasów:
1) trwający nie dłużej niż godzinę; 112,80
2) trwający dłużej niż godzinę:
a) za pierwszą godzinę, 112,80
b) za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny. 14,10
28 Nadzór nad produkcją żelatyny i kolagenu - za tonę surowca do produkcji 2,2715
- z tym że opłata nie może być niższa niż: 112,80
29 Kontrola statku rybackiego, w tym statku chłodni, statku zamrażalni i statku przetwórni - za każdą rozpoczętą godzinę nadzoru. 112,80
30 Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 25a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 306, z późn. zm.). 195,14
31 Złożenie wniosku o wydanie zatwierdzenia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572). 63,82
32 Złożenie wniosku o zatwierdzenie projektu technologicznego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1753, z późn. zm.):
1) zakładu przetwórstwa mleka, w którym maksymalna tygodniowa zdolność produkcyjna

ma wynosić nie więcej niż 5 ton;

129,48
2) zakładu pakowania, o którym mowa w ust. 5.4 załącznika I do rozporządzenia nr 853/2004, w którym maksymalna tygodniowa zdolność produkcyjna ma wynosić nie więcej niż 5 ton; 129,48
3) punktu skupu mleka; 129,48
4) zakładu innego niż zakłady określone w pkt 1-3. 587,95
33 Złożenie wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, o zatwierdzenie:
1) rzeźni, w której maksymalna tygodniowa zdolność produkcyjna wynosi powyżej:

a) 20 jednostek przeliczeniowych, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, zwierząt gospodarskich kopytnych lub kopytnych zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych,

b) 3000 sztuk drobiu,

c) 100 sztuk ptaków bezgrzebieniowych,

d) 3000 sztuk zajęczaków, nutrii, dzikiego ptactwa nieuznawanego za zwierzęta gospodarskie, ale które jest utrzymywane tak jak zwierzęta gospodarskie, z wyłączeniem ptaków bezgrzebieniowych;

1088,82
2) zakładu rozbioru mięsa, zakładu obróbki dziczyzny, zakładu mielenia mięsa, zakładu produkującego surowe wyroby mięsne, zakładu mechanicznego odkostniania mięsa, a także zakładu przetwórstwa mięsa, w których maksymalna tygodniowa zdolność produkcyjna ma wynosić powyżej 5 ton mięsa bez kości lub równoważną ilość mięsa z kością; 1088,82
3) zakładu zajmującego się świeżymi rybami, zakładu przetwórstwa produktów rybołówstwa, zakładu mechanicznego odkostniania produktów rybołówstwa oraz zakładu wysyłki i zakładu oczyszczania żywych mięczaków dwuskorupowych, w których maksymalna tygodniowa zdolność produkcyjna ma wynosić powyżej 5 ton; 1088,82
4) zakładu przetwarzającego żelatynę i kolagen; 1088,82
5) zakładu innego niż zakłady określone w pkt 1-4. 366,66
34 Złożenie wniosku o nadanie zakładowi uprawnienia, o którym mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego. 365,66
35 Złożenie wniosku, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2021 r. poz. 278, z późn. zm.). 169,20
36 Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia weterynaryjnego na przywóz przesyłki:
1) zwierząt zawierającej:
a) do 100 gatunków zwierząt, 173,90
b) od 101 do 300 gatunków zwierząt, 408,90
c) powyżej 300 gatunków zwierząt; 761,40
2) próbek badawczych i diagnostycznych zawierających uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne; 544,71
3) innych produktów niż produkty określone w pkt 2. 112,80
37 Złożenie wniosku o wydanie świadectwa zatwierdzenia środka transportu przeznaczonego do długotrwałego transportu zwierząt. 300,00
38 Wydanie decyzji, o której mowa w art. 35 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (Dz. Urz. UE L 178 z 28.06.2013, str. 1). 112,80
39 Kontrola urzędowa, o której mowa w art. 79 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2017/625. 436,16
40 Kontrola urzędowa, o której mowa w art. 79 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2017/625:
1) rzeźni;

2) zakładu rozbioru mięsa, zakładu obróbki dziczyzny, zakładu mielenia mięsa, zakładu produkującego surowe wyroby mięsne, zakładu mechanicznego odkostniania mięsa i zakładu przetwórstwa mięsa;

3) zakładu zajmującego się świeżymi rybami, zakładu przetwórstwa produktów rybołówstwa, zakładu mechanicznego odkostniania produktów rybołówstwa oraz zakładu wysyłki i zakładu oczyszczania żywych mięczaków dwuskorupowych;

4) zakładu przetwórstwa mleka;

5) zakładu pakowania jaj;

6) zakładu produkcji jaj płynnych i zakładu przetwórstwa j aj;

7) innego zakładu zatwierdzonego;

8) zakładu, który podlega rejestracji zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE)

nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319), z wyłączeniem ferm jaj konsumpcyjnych, podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny lub podmiotu prowadzącego sprzedaż bezpośrednią;

351,88
9) zakładu prowadzącego działalność w zakresie pasz; 154,54
10) zakładu prowadzącego działalność w zakresie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych; 165,15
11) działalności polegającej na obrocie zwierzętami, pośrednictwie w tym obrocie lub skupie zwierząt, działalności polegającej na przewozie zwierząt, a także kontrola miejsc gromadzenia zwierząt, punktu kontroli, targowiska; 178,15
12) centrum pozyskiwania i przechowywania nasienia, zespołu pozyskiwania i produkcji zarodków, punktu kopulacyjnego; 167,57
13) zakładu drobiu; 348,14
14) schroniska dla zwierząt; 169,50
15) miejsca chowu lub hodowli zwierząt akwakultury; 188,13
16) miejsca chowu lub hodowli zwierząt dzikich utrzymywanych jak zwierzęta gospodarskie, w tym jeleniowatych; 200,28
17) gospodarstwa utrzymującego zwierzęta gospodarskie w celu wprowadzania tych zwierząt lub produktów z tych zwierząt lub od tych zwierząt na rynek - w przypadku gospodarstwa utrzymującego:
a) drób, 221,05
b) bydło, 205,83
c) świnie, 172,87
d) pozostałe zwierzęta; 212,71
18) obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi lub ilości stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych; 645,44
19) wytwarzania lub wprowadzania do obrotu pasz leczniczych lub produktów pośrednich lub dystrybucji pasz leczniczych; 645,44
20) inne kontrole urzędowe niż kontrole określone w pkt 1-19. 112,80
41 Kontrola oczyszczania lub odkażania środków transportu używanych do przewozu zwierząt gospodarskich powracających na terytorium Unii Europejskiej z państw trzecich - nakazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421, z późn. zm.). 57,14
42 Kontrola środków transportu, o których mowa w art. 44 ust. 4 lit. a rozporządzenia 2017/625. 57,14

ZAŁĄCZNIK Nr  2

STAWKI OPŁAT ZA WYKONYWANIE PRZEZ INSPEKCJĘ WETERYNARYJNĄ CZYNNOŚCI POLEGAJĄCYCH NA BADANIACH PRÓBEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 31 UST. 1 PKT 13 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. O INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

Poz. Rodzaj badania Opłata w zł
1 Badania żywności:
1) badanie mikrobiologiczne produktów pochodzenia zwierzęcego; 149,60
2) badanie chemiczne żywności pochodzenia zwierzęcego. 434,28
2 Badania zwierząt:
1) badanie histopatologiczne; 145,78
2) badanie sekcyjne zwierzęcia:
a) psów i innych dużych ssaków, 248,16
b) innych zwierząt niewymienionych w lit. a; 46,53
3) oznaczanie antybiotykooporności szczepu bakteryjnego; 62,04
4) badanie mikrobiologiczne materiału klinicznego pochodzącego od zwierząt

(bez antybiogramu);

77,55
5) badanie parazytologiczne; 63,32
6) badanie techniką PCR (badanie puli); 93,06
7) badanie metodą hodowli komórkowej; 308,58
8) badanie metodą immunodyfuzji; 62,04
9) badanie metodą ELISA pobranych próbek podczas jednego próbkobrania:
a) nie więcej niż dwóch próbek, 40,00
b) trzeciej i każdej następnej próbki - za próbkę; 18,61
10) badanie metodą OWD. 104,73
3 Badania pasz, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych:
1) liczba Enterobacteriaceae; 91,27
2) obecność pałeczek Salmonella spp.; 92,57
3) obecność przetworzonego białka zwierzęcego; 217,33
4) ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych; 76,12
5) wilgotność i zawartość innych substancji lotnych; 147,99
6) zawartość azotu - zawartość białka ogólnego z obliczeń; 227,14
7) zawartość popiołu surowego; 158,29
8) zawartość tłuszczu surowego; 198,06
9) liczba Clostridium perfringens; 55,20
10) obecność kokcydiostatyki - monenzyna, salinomycyna, narazyna; 157,23
11) obecność substancji przeciwbakteryjnych; 155,10
12) obecność DNA modyfikacji genetycznych; 60,63
13) ekstrakcja DNA roślinnego; 305,37
14) ocena homogeniczności (jednorodności) mieszanek paszowych na podstawie badania stopnia wymieszania wybranego składnika; 496,32
15) oznaczanie zawartości włókna surowego; 310,20
16) makroelementy - zawartość wapnia (Ca), potasu (K), magnezu (Mg) i sodu (Na); 341,22
17) zawartość fosforu (P); 328,01
18) mikroelementy - zawartość manganu (Mn), miedzi (Cu), żelaza (Fe) i cynku (Zn); 288,49
19) metale toksyczne - zawartość:
a) rtęci (Hg), 162,03
b) kadmu (Cd), ołowiu (Pb), 236,34
c) arsenu (As); 473,93
20) zawartość kobaltu (Co); 232,10
21) zawartość molibdenu (Mo); 232,10
22) zawartość selenu (Se); 486,57
23) zawartość azotynów; 178,03
24) zawartość fipronilu; 168,14
25) oznaczanie pestycydów; 1239,77
26) zawartość mykotoksyn; 398,62
27) zawartość mocznika; 272,98
28) obecność niedozwolonych antybiotykowych stymulatorów wzrostu; 162,37
29) obecność beztlenowych laseczek przetrwalnikujących w 0,0001 g [N]. 100,07
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 388), które traci moc z dniem 11 sierpnia 2022 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1570).

Zmiany w prawie

Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1672

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Stawki opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną.
Data aktu: 29/07/2022
Data ogłoszenia: 09/08/2022
Data wejścia w życie: 11/08/2022