Specjalny obszar ochrony siedlisk Rozumicki Las (PLH160018).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 5 lipca 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rozumicki Las (PLH160018)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Rozumicki Las (PLH160018 2 ), obejmujący obszar 96,58 ha, położony w województwie opolskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ROZUMICKI LAS (PLH160018)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 239692,35 428231,95
2 239669,13 428268,26
3 239655,04 428301,77
4 239590,86 428355,21
5 239551,87 428386,30
6 239510,35 428411,16
7 239464,90 428409,09
8 239385,82 428355,17
9 239272,33 428426,43
10 239264,14 428415,00
11 239217,81 428342,18
12 239200,04 428314,25
13 239197,13 428298,05
14 239189,03 428253,02
15 239179,52 428200,18
16 239172,85 428158,07
17 239160,63 428080,97
18 239137,73 427955,79
19 239124,88 427859,78
20 239085,63 427776,68
21 239038,35 427694,38
22 238986,62 427634,75
23 238962,32 427606,74
24 238869,79 427526,47
25 238815,56 427495,13
26 238804,28 427492,30
27 238760,03 427481,18
28 238665,90 427457,29
29 238579,85 427422,32
30 238579,84 427422,32
31 238529,48 427399,15
32 238461,73 427385,59
33 238402,44 427370,23
34 238358,78 427358,91
35 238263,86 427330,31
36 238173,30 427282,47
37 238138,08 427263,13
38 238079,21 427230,81
39 238028,17 427165,00
40 238035,10 427116,68
41 238078,67 427015,31
42 238078,73 427015,20
43 238092,54 427000,20
44 238154,43 426962,94
45 238209,42 426931,46
46 238275,60 426913,31
47 238330,52 426887,69
48 238355,38 426898,28
49 238417,57 426839,06
50 238454,18 426821,98
51 238522,70 426799,47
52 238545,33 426807,10
53 238597,07 426847,37
54 238666,43 426928,90
55 238708,54 427008,59
56 238740,09 427029,53
57 238776,34 427038,82
58 238810,15 427059,79
59 238864,35 427086,90
60 238936,83 427106,93
61 239002,37 427135,66
62 239060,55 427203,84
63 239086,78 427281,84
64 239113,20 427345,19
65 239146,80 427382,28
66 239196,41 427412,25
67 239285,83 427356,33
68 239351,10 427405,55
69 239355,09 427446,63
70 239356,31 427524,28
71 239357,77 427584,37
72 239500,31 427467,64
73 239545,63 427478,51
74 239599,67 427517,32
75 239739,84 427407,90
76 239762,88 427383,36
77 239762,88 427430,21
78 239670,33 427503,63
79 239599,08 427561,26
80 239553,32 427582,62
81 239477,49 427641,65
82 239445,17 427677,84
83 239444,28 427743,75
84 239500,88 427762,09
85 239560,04 427758,49
86 239612,16 427770,91
87 239657,32 427793,50
88 239686,40 427829,04
89 239695,10 427858,46
90 239687,82 427892,05
91 239687,37 427925,74
92 239714,06 427970,04
93 239747,50 428018,83
94 239762,94 428064,42
95 239762,95 428121,54
96 239762,95 428147,89
97 239745,36 428178,47
98 239733,74 428197,35
99 239692,35 428231,95
_________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ROZUMICKI LAS (PLH160018)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ROZUMICKI LAS (PLH160018)

Lp. Kod1) Nazwa
1 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Catpinetum, Tilio-Carpinetum)
2 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)
3 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
4 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
_____________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
Będą zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy uchwalonej przez Sejm. Senat odrzucił tę nowelizację, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 05.08.2022
Grupy VAT mogą być interesujące, ale przepisy trzeba poprawić

Od stycznia przyszłego roku firmy będą mogły zakładać grupy VAT i wspólnie rozliczać podatek. W piątek kończą się konsultacje tego rozwiązania. Eksperci widzą w nim wiele zalet, jednak niektóre kwestie wymagają poprawek. Bez nich korzyści z funkcjonowania w grupach VAT pozostają tylko w teorii.

Wiesława Moczydłowska 29.07.2022
Ocieplanie domów - premier zachęca, korzyść podatkowa topnieje

Do ocieplania domów przed zimą zachęcają nie tylko niedawne słowa premiera, ale też podatkowa ulga modernizacyjna. Niestety, realnie topnieje ona z miesiąca na miesiąc, bo jej kwota - 53 tys. zł - nie zmieniła się od 2019 roku. W tym czasie ceny materiałów i usług budowlanych poszły w górę o kilkadziesiąt procent. Jednak o jej waloryzacji na razie nie ma mowy.

Jolanta Ojczyk 19.07.2022
Dziecko może zarobić więcej, rodzic nie straci prawa do ulgi prorodzinnej

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie podniosły znacząco limit przychodów dziecka, po przekroczeniu którego rodzice tracą prawo do ulgi prorodzinnej. Zarobki pociechy wcześniej nie mogły przekroczyć 3089 złotych rocznie. Obecny limit jest znacznie wyższy. Co najważniejsze, można go stosować wstecznie, już od stycznia 2022 roku. Zmiana jest reakcją Ministerstwa Finansów na publikację Prawo.pl.

Krzysztof Koślicki 09.07.2022
Do końca września czas na złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Z końcem września upływa termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego większości podmiotów, których dotyczy obowiązek jego sporządzenia. Ma to również znaczenie w kontekście obowiązku złożenia sprawozdania do KRS. Warto o tym pamiętać, ponieważ niezłożenie sprawozdania może skutkować odpowiedzialnością karną. Więcej na ten temat w Legal Alert.

Grzegorz Keler 08.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1651

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Rozumicki Las (PLH160018).
Data aktu: 05/07/2022
Data ogłoszenia: 05/08/2022
Data wejścia w życie: 20/08/2022