Zmiana rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 13 stycznia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

Na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. poz. 2141 oraz z 2021 r. poz. 86) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 24 otrzymuje brzmienie:

"§ 24. 1. W przypadku gdy kontrolujący daje polecenie lub sygnał do zatrzymania pojazdu silnikowego lub motoroweru, kierujący tym pojazdem:

1) zatrzymuje pojazd;

2) trzyma ręce na kierownicy;

3) na polecenie kontrolującego:

a) wyłącza silnik pojazdu,

b) włącza światła awaryjne,

c) umożliwia dokonanie identyfikacji pojazdu, w szczególności przez udostępnienie kontrolującemu komory silnika oraz innych miejsc w pojeździe.

2. Kierujący pojazdem lub pasażer mogą wysiadać (zsiadać) z kontrolowanego pojazdu silnikowego lub motoroweru za zezwoleniem kontrolującego.";

2)
załącznik nr 9 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
3)
w załączniku nr 13 do rozporządzenia w § 2 w ust. 2 w pkt 1 tabela otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
4)
załącznik nr 14 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
1. 
Pokwitowania zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem lub jego używania albo karty kierowcy sporządzone według dotychczasowego wzoru mogą być stosowane do czasu wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2. 
Upoważnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego przez umundurowanych strażników gminnych (miejskich), umundurowanych strażników leśnych oraz funkcjonariuszy Straży Parku oraz przez osoby działające w imieniu zarządcy drogi wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR POKWITOWANIA ZATRZYMANIA DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO UPRAWNIENIE DO KIEROWANIA POJAZDEM LUB JEGO UŻYWANIA ALBO KARTY KIEROWCY

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Temat Liczba godzin
1 2
I. Wybrane zagadnienia z przepisów o ruchu drogowym 8 w tym
1. Podstawowe akty prawne dotyczące ruchu drogowego i zakres ich obowiązywania 0,5
2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. Definicje podstawowych pojęć zawartych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym 2
3. Przepisy:

1) o ruchu pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzeń wspomagających ruch;

2) o ruchu pojazdów;

3) o ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt;

4) dotyczące zatrzymania i postoju;

5) dotyczące używania świateł zewnętrznych;

6) porządkowe;

7) o ruchu w strefie czystego transportu;

8) o naciskach osi pojazdów

2,5
4. Podstawowe informacje dotyczące warunków używania pojazdów w ruchu drogowym. Dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami i ich używania oraz stwierdzające zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu. Weryfikacja danych o pojeździe w centralnej ewidencji pojazdów oraz danych o kierującym pojazdem w centralnej ewidencji kierowców. Ustalanie tożsamości kierującego pojazdem na podstawie Rejestru Dowodów Osobistych 1
5. Wybrane znaki i sygnały drogowe:

1) znaki drogowe pionowe;

2) znaki drogowe poziome;

3) sygnały świetlne;

4) sygnały i polecenia dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli

2
II. Kontrola ruchu drogowego 6

w tym

1. Podstawy prawne i zakres uprawnień do kontroli ruchu drogowego 1
2. Podstawowe zasady postępowania podczas wykonywania czynności kontrolnych:

1) podchodzenie do zatrzymanego pojazdu;

2) bezpieczeństwo własne oraz uczestników ruchu drogowego;

3) zachowanie wobec osób kontrolowanych

3
3. Sposób dawania sygnałów do zatrzymania pojazdów przez strażnika poruszającego się pieszo lub oznakowanym pojazdem służbowym 2
Razem godzin 14

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO WYKONYWANIA KONTROLI RUCHU DROGOWEGO

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.163

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego.
Data aktu: 13/01/2022
Data ogłoszenia: 25/01/2022
Data wejścia w życie: 09/02/2022