Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 18 stycznia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137 oraz z 2022 r. poz. 88) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1196, z 2017 r. poz. 1013, z 2018 r. poz. 1071, z 2019 r. poz. 922 oraz z 2020 r. poz. 1594) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w ust. 2 uchyla się pkt 2,
b)
w ust. 3 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

"W przypadku nieubiegania się o jednolitą płatność obszarową, gminę tę ustala się na podstawie miejsca zamieszkania osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, na terenie gminy, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, na obszarze której jest położona co najmniej część gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje.";

2)
w § 2a ust. 1b otrzymuje brzmienie:

"1b. Przez podejmowanie działalności pozarolniczej rozumie się:

1) podejmowanie działalności pozarolniczej po raz pierwszy albo

2) podejmowanie działalności pozarolniczej ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, albo

3) rozszerzenie przedmiotu prowadzonej działalności pozarolniczej o rodzaj działalności określony kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy podejmowany po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia wykreślenia kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy określającego dany rodzaj działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.";

3)
w § 3:
a)
w ust. 1:
w pkt 1 w lit. a skreśla się wyrazy "które będą wykorzystywane w ramach prowadzenia tej działalności, ",
w pkt 4 w lit. a wyraz "główne" zastępuje się wyrazem "stałe",
w pkt 6 po wyrazie "operacji" dodaje się wyrazy ", w tym racjonalność i efektywność kosztową",
b)
w ust. 2:
w pkt 2:
––
w lit. a po wyrazach "70% kwoty pomocy, " dodaje się wyrazy "które zapewnią uzyskanie najlepszych efektów z danych nakładów, ",
––
w lit. b po wyrazach "ust. 1 pkt 4 lit. a, " dodaje się wyrazy "przy czym planowane wydatki na zakup samochodu osobowego nie mogą stanowić więcej niż 50% kwoty pomocy, ",
––
w lit. c po wyrazie "pracy" dodaje się wyrazy "związanego bezpośrednio z podejmowaną działalnością pozarolniczą objętą pomocą",
––
w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) że działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 5 oraz w § 5, jest dochodowa;",

w pkt 3 w lit. a wyraz "główne" zastępuje się wyrazem "stałe",
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) uwzględnia działania, o których mowa w ust. 1 pkt 4, wraz z szacunkową wartością planowanych wydatków, niezbędne do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych operacji oraz racjonalnie powiązane z podejmowaną działalnością pozarolniczą oraz z miejscami pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d.";

4)
w § 6 w ust. 4 uchyla się pkt 3 i 4;
5)
w § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Jeżeli biznesplan nie jest składany w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72, 802, 1135, 1163 i 1598), składa się go na informatycznym nośniku danych (CD, DVD lub pamięć USB) wraz z wydrukiem podsumowania biznesplanu.";

6)
w § 10:
a)
w ust. 1 skreśla się wyrazy "dla województwa mazowieckiego oraz łącznie dla pozostałych województw",
b)
w ust. 2 w pkt 2 wyraz "główne" zastępuje się wyrazem "stałe";
7)
w § 11a:
a)
w ust. 2 w pkt 1 skreśla się wyrazy "w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach",
b)
w ust. 3 skreśla się wyrazy "w województwie mazowieckim oraz łącznie w pozostałych województwach";
8)
w § 13:
a)
w ust. 2:
w pkt 5 po wyrazie "pomocy" dodaje się wyrazy "po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 2",
po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - w przypadku gdy w związku z realizacją biznesplanu jest wymagane uzyskanie takiej decyzji zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.",

uchyla się pkt 7,
b)
w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) nabycie środka trwałego lub dokonanie czynności, w wyniku której ma nastąpić przeniesienie własności lub posiadania środka trwałego;";

9)
w § 14 w ust. 3 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) kopię ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - w przypadku gdy w związku z realizacją biznesplanu jest wymagane uzyskanie takiej decyzji.";

10)
w § 16:
a)
w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia liczbę "2023" zastępuje się liczbą "2025",
b)
w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu:

"11) osiągnąć przychody z tytułu prowadzenia działalności, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 oraz w § 5, w wysokości nie mniejszej niż wydatki poniesione na utrzymanie utworzonych miejsc pracy takie jak wynagrodzenia pracowników i składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, w tym opłacane za osobę, która otrzymała pomoc i podjęła we własnym imieniu działalność pozarolniczą, w każdym roku podatkowym następującym po roku złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy, o którym mowa w § 14 ust. 1, kończącym się w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub w pkt 2 lit. a tiret pierwsze, w przypadku zatrudniania pracowników;

12) przekazywać dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji informacje o osiągniętych przychodach, o których mowa w pkt 11, za każdy zakończony rok podatkowy, w terminie 30 dni od zakończenia roku podatkowego, na formularzu udostępnionym przez Agencję.";

11)
w § 17 w ust. 1 w zdaniu pierwszym oraz w § 20 w ust. 3 liczbę "2023" zastępuje się liczbą "2025";
12)
w § 18 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. W przypadku gdy beneficjent utworzył miejsca pracy w liczbie mniejszej niż przewidziana w biznesplanie, ale liczba utworzonych miejsc pracy odpowiada liczbie miejsc pracy uzasadniającej przyznanie pomocy w kwocie, która została beneficjentowi przyznana zgodnie z § 6 ust. 1, i mniejsza liczba utworzonych miejsc pracy pozwala zachować spójność operacji, w tym w zakresie inwestycji w środki trwałe, pierwsza rata pomocy nie podlega zwrotowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a.";

13)
w § 19:
a)
w ust. 1 wyrazy "pkt 3-10" zastępuje się wyrazami "pkt 3, 4, 6-10",
b)
w ust. 2:
uchyla się pkt 5,
w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu:

"11) pkt 11 - zwrotowi podlega do 10% kwoty pomocy, proporcjonalnie do okresu niespełnienia tego warunku;

12) pkt 12 - zwrotowi podlega 0,5% kwoty pomocy, każdorazowo za nieprzekazanie informacji.",

c)
w ust. 3 wyrazy "i 3-7" zastępuje się wyrazami ", 3, 4, 6 i 7";
14)
w załączniku do rozporządzenia:
a)
tytuł kolumny pierwszej otrzymuje brzmienie:

"Kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Podklasa)";

b)
uchyla się wiersz:
49.32.Z Działalność taksówek osobowych
c)
po wierszu:
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

dodaje się wiersz:

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
d)
po wierszu:
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

dodaje się wiersze:

93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
e)
uchyla się wiersz:
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
§  2. 
Do przyznawania pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z wyłączeniem § 9 ust. 6, § 10 ust. 1, § 11a ust. 2 pkt 1 i ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3. 
Do wypłaty pierwszej raty pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w odniesieniu do:
1)
beneficjenta, któremu przyznano tę pomoc w związku ze złożeniem przez niego wniosku o jej przyznanie w naborze przeprowadzonym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
2)
następcy prawnego beneficjenta, o którym mowa w pkt 1

- stosuje się przepisy dotychczasowe.

§  4. 
Do zwrotu pierwszej raty pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  5. 
Do zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z powodu niespełnienia warunku, o którym mowa w § 16 pkt 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  6. 
Do przyznawania pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w sprawach objętych postępowaniami:
1)
wszczętymi na podstawie wniosku o przyznanie tej pomocy złożonego przez następcę prawnego beneficjenta, który to beneficjent złożył wniosek o jej przyznanie przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, oraz
2)
niezakończonymi decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się przepisy dotychczasowe.

§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

Zmiany w prawie

Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
Już obowiązuje nowelizacja ułatwiająca uprawę konopi i maku

Od 7 maja br. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany w przepisach umożliwiają uprawę konopi innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków. Ustawa przenosi też obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z organów samorządu na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Grażyna J. Leśniak 07.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.142

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Data aktu: 18/01/2022
Data ogłoszenia: 21/01/2022
Data wejścia w życie: 22/01/2022