Zmiana rozporządzenia w sprawie opłat konsularnych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 5 maja 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych

Na podstawie art. 118 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2021 r. poz. 823 oraz z 2022 r. poz. 350 i 583) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237 oraz z 2019 r. poz. 1909 i 2084) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W celu zapewnienia jednolitej wysokości opłat konsularnych obowiązujących w państwie przyjmującym konsulowie, którzy mają siedziby w tym samym państwie przyjmującym, niezwłocznie informują konsula mającego siedzibę w stolicy państwa przyjmującego o dokonaniu przeliczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2. Konsul, który ma siedzibę w stolicy państwa przyjmującego, gdy stwierdzi nieprawidłowości w przeliczeniu, niezwłocznie zwraca się o to, aby dostosować wysokość opłat konsularnych do podanych prawidłowych wartości.";

2)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Do dnia określonego w komunikacie wydanym na podstawie art. 110a ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. poz. 350 i 583) do czynności w sprawach paszportowych stosuje się poz. 1.01-1.08 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem poz. 1.01-1.08 załącznika do niniejszego rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 110a ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych.

ZAŁĄCZNIK

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH

Poz. Rodzaj czynności Wysokość opłaty w euro
I. Czynności w sprawach paszportowych
1.01 Wydanie paszportu 110
1.02 Wydanie paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 12 roku życia 35
1.03 Wydanie paszportu osobom, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2-15 oraz w pkt 16 lit. c ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych 55
1.04 Wydanie paszportu osobom, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych 18
1.05 Wydanie paszportu osobom, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych 35
1.06 Wydanie paszportu tymczasowego 40
1.07 Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na odbiór paszportu 15
1.08 Wydanie drugiego paszportu 220
II. Czynności w sprawach obywatelstwa polskiego
2.01 Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego) 360
2.02 Przyjęcie i opracowanie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji o przywróceniu obywatelstwa polskiego) 40
2.03 Przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie) 80
2.04 Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem zawiadomienia o wyrażeniu takiej zgody) 360
2.05 Przyjęcie oświadczeń w trybie art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 465) 30
III. Czynności w sprawach wizowych, dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz innych dotyczących cudzoziemców
3.01 Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej 80
3.02 Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej 80
3.03 Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego 20
3.04 Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego 20
3.05 Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca 30
3.06 Wydanie Tymczasowego Dokumentu Podróży określonego w decyzji Rady 96/409/WPZiB z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży (Dz. Urz. UE L 168 z 06.07.1996, str. 4) 30
IV. Wydawanie zaświadczeń i zezwoleń
4.01 Wydanie zaświadczenia na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji albo wpis w Europejskiej karcie broni palnej 60
4.02 Wydanie zaświadczenia na przewiezienie przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przywiezienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok lub szczątków ludzkich 50
4.03 Wydanie innego zaświadczenia niż określone w pozycjach 4.01 i 4.02 taryfy opłat konsularnych 30
V. Uzyskiwanie i przekazywanie dokumentów
5.01 Doręczenie dokumentu, który przekazał organ krajowy, na złożony bezpośrednio w tym organie wniosek osoby przebywającej za granicą 30
5.02 Wydobycie za granicą, na wniosek obywatela polskiego, dokumentu innego niż papiery wartościowe wraz z doręczeniem tego dokumentu (oraz z jego ewentualną legalizacją) 30
5.03 Przyjęcie pisma i przekazanie go do kraju drogą urzędową, jeżeli złożenie tego pisma u konsula skutkuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, zachowaniem terminu w postępowaniu 20
5.04 Przyjęcie i przekazanie do właściwego organu w kraju wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej 50
5.05 Wydanie i doręczenie uwierzytelnionego odpisu lub kopii dokumentu z akt sprawy 30
VI. Czynności w sprawach legalizacyjnych, notarialnych oraz sporządzania i poświadczania tłumaczeń
6.01 Legalizacja dokumentu 30
6.02 Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu, a także sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z aktu notarialnego sporządzonego przez konsula i przechowywanego w urzędzie konsularnym 60
6.03 Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem 30
6.04 Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego 30
6.05 Poświadczenie daty okazania dokumentu 30
6.06 Sporządzenie aktu notarialnego wraz ze sporządzeniem jednego wypisu z aktu notarialnego 260
6.07 Wykonanie innej czynności notarialnej 30
6.08 Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski - za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia) 90
6.09 Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski - za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia) 30
6.10 Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia dokumentów o treściach powtarzalnych z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski 50
6.11 Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia dokumentów o treściach powtarzalnych z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski 20
VII. Czynności w sprawach stanu cywilnego
7.01 Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawarcia małżeństwa przed konsulem, przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa i nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, sporządzenie protokołu z przyjęcia przedmiotowych oświadczeń i przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa),) 500
7.02 Przyjęcie i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju od osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 50
7.03 Wydanie i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo 50
7.04 Wydobycie z urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo) ***) 50
7.05 Przyjęcie oświadczenia lub oświadczeń, które są niezbędne do uznania ojcostwa, wraz z ewentualnym wydaniem zaświadczenia o uznaniu oraz przekazanie dokumentacji do właściwego urzędu stanu cywilnego 50
7.06 Przygotowanie dokumentacji związanej z transkrypcją lub odtworzeniem zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w polskim rejestrze stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu polskiego aktu stanu cywilnego sporządzonego na tej podstawie)) 50
7.07 Przyjęcie do protokołu oświadczeń i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju wniosku o rejestrację urodzenia lub zgonu oraz doręczenie odpisu aktu urodzenia lub zgonu) 50
7.08 Przyjęcie do protokołu oświadczenia dotyczącego zmiany imienia lub nazwiska oraz przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju 50
7.09 Przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska wraz z przekazaniem do urzędu stanu cywilnego w kraju oraz doręczeniem decyzji 50
7.10 Wykonanie innej czynności z zakresu stanu cywilnego 30
VIII. Czynności w sprawach żeglugi morskiej i śródlądowej
8.01 Wydanie tymczasowego świadectwa polskiej przynależności statku (świadectwo o banderze) 240
8.02 Przyjęcie od kapitana statku protestu morskiego albo sporządzenie protokołu wypadku w żegludze śródlądowej 300
8.03 Wydanie lub potwierdzenie ważności certyfikatu lub karty bezpieczeństwa statku lub przedłużenie świadectwa w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki 200
8.04 Wykonanie innej czynności z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej 40
IX. Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności****)
9.01 Wykonanie, na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego - za każde rozpoczęte 8 godzin, włącznie z czasem na dojazd i powrót do urzędu 90
9.02 Wykonanie w trybie pilnym czynności wymienionej w taryfie 30
*) Za czynności konsularne wykonywane w ramach opracowywania dokumentacji nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia (poz. 6.08, 6.09, 6.10 i 6.11 taryfy opłat konsularnych).

**) Przy obliczaniu wysokości należnej opłaty konsularnej objętość dokumentu ustala się w sposób przewidziany w przepisach w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

***) Wraz z ewentualnym uzyskaniem legalizacji albo Apostille.

****) Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności pobiera się niezależnie od opłat za wykonywaną czynność konsularną oraz zwrotu poniesionych wydatków.

1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1469).

Zmiany w prawie

Skarbówka sprawdzi stan konta bankowego, ale tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa

Krajowa Administracja Skarbowa nie może żądać od banków informacji bez wszczętego postępowania wobec podatnika. Żądanie wglądu do stanu rachunku musi być uzasadnione. Od 1 lipca 2022 roku uprawnienia organów KAS zostały ujednolicone. Wszczęcie postępowania przygotowawczego będzie konieczne.

Krzysztof Koślicki 01.07.2022
Już obowiązują przepisy mające chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami

Od czwartku 30 czerwca obowiązuje nowelizacja Kodeksu cywilnego, która m.in. umożliwia poszkodowanemu żądanie unieważnienia całej, rażąco niekorzystnej dla siebie umowy i wydłużenie okresu na dochodzenie swoich roszczeń, zwłaszcza przez konsumentów. Do nowelizacji "doczepione" zostały też zmiany dotyczące m.in. ratownictwa medycznego oraz staży podyplomowych lekarzy.

Krzysztof Sobczak 30.06.2022
Lipcowe zmiany w PIT pozwolą niektórym zmienić formę opodatkowania

W piątek wejdzie w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y.

Krzysztof Koślicki 28.06.2022
Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na PIT

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie mogą spowodować, że część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie ich wynagrodzenie będzie niższe. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, którzy nie złożyli PIT-2. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Krzysztof Koślicki 27.06.2022
Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami

Rewolucyjne zmiany w VAT, które pozwolą tworzyć grupy VAT, wejdą w życie pół roku później. Niedawna nowelizacja przepisów spowodowała, że z korzyści płynących ze wspólnych rozliczeń VAT firmy skorzystają dopiero w przyszłym roku. To dodatkowy czas na analizy i podjęcie decyzji, czy nowe rozwiązania będą opłacalne – zwłaszcza że pojawią się nowe obowiązki i ewidencje do wypełniania.

Krzysztof Kaźmierski 15.06.2022
Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według zasad ogólnych o dochodach do 120 tys. rocznie. Wyższa stawka, dla zarabiających ponad tę wartość, pozostaje niezmieniona stawka w wysokości 32 proc.

Krzysztof Koślicki 14.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1040

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie opłat konsularnych.
Data aktu: 05/05/2022
Data ogłoszenia: 17/05/2022
Data wejścia w życie: 01/01/1970, 01/06/2022