Przyznawanie nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 1
z dnia 24 maja 2021 r.
w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej "ustawą", zatrudnionym w podmiotach prawnych nadzorowanych przez:
a)
ministra właściwego do spraw aktywów państwowych lub
b)
ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin;
2)
wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy.
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
uprawniony - osobę, o której mowa w art. 2 pkt 1 i 2 ustawy;
2)
podmiot prawny - jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 1 pkt 9 ustawy;
3)
rok obrotowy - rok obrotowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), za który przyznaje się nagrodę roczną.
§  3. 
1. 
Nagroda roczna może być przyznana, jeżeli podmiot prawny, w którym uprawniony był zatrudniony przez cały rok obrotowy, w roku tym:
1)
osiągnął dodatni wynik finansowy lub poprawił wyniki finansowe, w szczególności przez: zmniejszenie straty netto, zwiększenie rentowności obrotu netto, obniżenie poziomu kosztów z całokształtu działalności podmiotu, poprawę płynności finansowej, przy czym wynik finansowy nie może być efektem wyłącznie zdarzeń jednorazowych;
2)
efektywnie realizował zadania i cele statutowe oraz przyjęte plany restrukturyzacji;
3)
terminowo regulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;
4)
uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy - w przypadku gdy sprawozdanie podlega zatwierdzeniu.
2. 
Oceniając spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się formę prawną podmiotu prawnego oraz jego zadania i cele statutowe.
§  4. 
Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej kierownikom podmiotów prawnych jest minister właściwy odpowiednio do spraw aktywów państwowych albo do spraw gospodarki złożami kopalin.
§  5. 
1. 
Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
2. 
Do wniosku dołącza się:
1)
sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy oraz za rok poprzedzający rok obrotowy wraz z dokumentami stwierdzającymi zatwierdzenie tych sprawozdań - w przypadku gdy sprawozdania podlegały zatwierdzeniu -jeżeli organ właściwy do przyznania nagrody rocznej ich nie posiada;
2)
uchwałę rady naukowej lub uchwałę lub decyzję statutowego organu nadzorczego o wystąpieniu z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej uprawnionemu;
3)
oświadczenie o terminowym regulowaniu przez podmiot prawny zobowiązań o charakterze publicznoprawnym.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Wniosek o przyznanie nagrody rocznej za rok ……

wzór

1 Minister Aktywów Państwowych kieruje działami administracji rządowej - aktywa państwowe i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1a i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 943).

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021