Obejmowanie raportem oceniającym stosowanie przepisów o przeciwdziałaniu wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych przypadków jednostkowych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 25 maja 2021 r.
w sprawie obejmowania raportem oceniającym stosowanie przepisów o przeciwdziałaniu wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych przypadków jednostkowych

Na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy tryb zgłaszania wniosków o badanie przypadków jednostkowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, zwanych dalej "wnioskami", oraz tryb uzgadniania z organizacjami pozarządowymi liczby badanych przypadków jednostkowych.
§  2. 
Organizacja pozarządowa składa wniosek na piśmie.
§  3. 
1. 
Wniosek zawiera:
1)
nazwę i adres organizacji pozarządowej;
2)
imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz numer identyfikacji podatkowej podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm. 2 ), którego dotyczy wniosek;
3)
określenie przypadku jednostkowego wraz z uzasadnieniem objęcia raportem oceniającym, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, zwanym dalej "raportem oceniającym", badania tego przypadku.
2. 
Do wniosku załącza się oświadczenie podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa o wyrażeniu zgody na objęcie raportem oceniającym badania jego przypadku.
3. 
Wniosek opatruje się:
1)
podpisem własnoręcznym - w przypadku wniosku utrwalonego w postaci papierowej;
2)
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną - w przypadku wniosku utrwalonego w postaci elektronicznej.
§  4. 
Szef Krajowej Administracji Skarbowej pozostawia wniosek bez rozpatrzenia, jeżeli:
1)
został złożony po terminie określonym w art. 25 ust. 3 zdanie drugie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych;
2)
we wniosku nie został wskazany adres organizacji pozarządowej i nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych;
3)
nie zostało do niego załączone oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 2;
4)
nie został opatrzony podpisem lub pieczęcią, o których mowa w § 3 ust. 3.
§  5. 
1. 
Szef Krajowej Administracji Skarbowej przesyła organizacji pozarządowej informację o uwzględnieniu jej wniosku lub braku zasadności objęcia raportem oceniającym zgłoszonego we wniosku badania przypadku jednostkowego wraz z uzasadnieniem.
2. 
Organizacja pozarządowa może w terminie 5 dni od dnia doręczenia informacji o braku zasadności objęcia raportem oceniającym zgłoszonego we wniosku badania przypadku jednostkowego wnieść zastrzeżenia do tej informacji.
3. 
Niewniesienie zastrzeżeń w terminie, o którym mowa w ust. 2, uznaje się za uzgodnienie przypadków jednostkowych, które zostaną objęte raportem oceniającym.
4. 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez organizację pozarządową Szef Krajowej Administracji Skarbowej przesyła tej organizacji ostateczne stanowisko w sprawie objęcia raportem oceniającym badania przypadku jednostkowego wraz z uzasadnieniem.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.
1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1423, 2122, 2123 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 72, 694 i 802.

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.971

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Obejmowanie raportem oceniającym stosowanie przepisów o przeciwdziałaniu wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych przypadków jednostkowych.
Data aktu: 25/05/2021
Data ogłoszenia: 28/05/2021
Data wejścia w życie: 01/06/2021