Zmiana rozporządzenia w sprawie statutu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Dz.U.2021.96
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 12 stycznia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie statutu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1582) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie statutu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. poz. 1771) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w pkt 5 po wyrazach "do spraw szkolnictwa wyższego" dodaje się wyrazy "i nauki",
b) w pkt 7 wyrazy "ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub do ministra właściwego do spraw nauki" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki";
2) w § 6:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Posiedzenia Rady mogą odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W uzasadnionym przypadku przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie Rady w terminie późniejszym niż określony w ust. 3.",

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie Rady i przekazać dokumenty wymienione w ust. 5, z pominięciem terminu, o którym mowa w tym przepisie.";

3) w § 7 i w § 9 w ust. 3 po wyrazach "do spraw szkolnictwa wyższego" dodaje się wyrazy "i nauki";
4) w § 10:
a) w ust. 1 w pkt 1:
po lit. f dodaje się lit. fa w brzmieniu:

"fa) współpracy międzynarodowej,",

lit. i otrzymuje brzmienie:

"i) organizacyjnych,",

po lit. i dodaje się lit. ia w brzmieniu:

"ia) administracyjnych,",

b) w ust. 2 i w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "lit. a-i" zastępuje się wyrazami "lit. a-ia";
5) w § 11 uchyla się ust. 2.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

Zmiany w prawie

Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej, Sejm odrzucił stanowisko Senatu

Ustawa o służbie zagranicznej do podpisu prezydenta. Sejm odrzucił stanowisko Senatu, który uznał, że regulacji nie da się poprawić. Zgodnie z nią powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych i ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 25.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021