Udzielanie pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom, w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, następujących rodzajów pomocy:
1)
pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną,
2)
pomocy inwestycyjnej na projekty wspierające efektywność energetyczną w budynkach,
3)
pomocy na badania środowiska

- zwanych dalej "pomocą", do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014", a także podmioty udzielające tej pomocy.

§  2. 
1. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a, c i d, ust. 4 lit. c i ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
W przypadku pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, przepisów rozporządzenia nie stosuje się również w przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.
3. 
W przypadku pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, przepisów rozporządzenia nie stosuje się również w przypadku, o którym mowa w art. 39 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014.
4. 
W przypadku pomocy, o której mowa w § 1 pkt 3, przepisów rozporządzenia nie stosuje się również w przypadku, o którym mowa w art. 49 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.
§  3. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
efektywności energetycznej - oznacza to efektywność energetyczną w rozumieniu art. 2 pkt 103 rozporządzenia nr 651/2014;
2)
intensywności pomocy - oznacza to intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;
3)
przedsiębiorcy - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.
§  4. 
Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.
§  5. 
1. 
Podmiotami udzielającymi pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1 i 3, poza podmiotami określonymi w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zwanej dalej "ustawą", mogą być również:
1)
partner projektu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy;
2)
podmiot wdrażający instrument finansowy, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy.
2. 
W przypadku gdy podmiotem udzielającym pomocy jest beneficjent w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy lub partner projektu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy, którzy nie są jednocześnie podmiotem wdrażającym instrument finansowy, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy, pomoc może być udzielona, jeżeli możliwość jej udzielenia przewiduje umowa o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 2 pkt 26 lit. a albo lit. b ustawy albo decyzja o dofinansowaniu projektu w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy.
§  6. 
Podmiotami udzielającymi pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, są podmioty wdrażające instrument finansowy, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy.
§  7. 
Pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, udziela się, jeżeli:
1)
środki pochodzące z regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 zostały przekazane do instrumentu finansowego w co najmniej jednej z form, o których mowa w art. 39 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014;
2)
zostanie zapewniony wkład prywatny zgodnie z art. 39 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014;
3)
wybór podmiotu wdrażającego instrument finansowy, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy, został przeprowadzony zgodnie z art. 39 ust. 8 lit. a rozporządzenia nr 651/2014;
4)
wybór niezależnych inwestorów prywatnych, w rozumieniu art. 2 pkt 72 rozporządzenia nr 651/2014, został przeprowadzony zgodnie z art. 39 ust. 8 lit. b rozporządzenia nr 651/2014, a dodatkowo zapewniono spełnienie warunków, o których mowa w art. 39 ust. 8 lit. c-e rozporządzenia nr 651/2014;
5)
instrument finansowy został ustanowiony zgodnie z art. 39 ust. 8 lit. f rozporządzenia nr 651/2014;
6)
instrument finansowy jest zarządzany na zasadach komercyjnych w rozumieniu art. 39 ust. 9 rozporządzenia nr 651/2014;
7)
podmiot wdrażający instrument finansowy, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy, opracował mechanizm zapewniający, że pomoc jest przekazywana przez niego zgodnie z art. 39 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.
§  8. 
Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego województwa objętego regionalnym programem operacyjnym na lata 2014-2020 i jest udzielana na:
1)
inwestycje umożliwiające przedsiębiorcom osiągnięcie efektywności energetycznej, zgodnie z art. 38 rozporządzenia nr 651/2014;
2)
projekty wspierające efektywność energetyczną w budynkach, zgodnie z art. 39 rozporządzenia nr 651/2014;
3)
badania środowiska bezpośrednio związane z inwestycjami lub projektami, o których mowa w pkt 1 lub 2, zgodnie z art. 49 rozporządzenia nr 651/2014.
§  9. 
1. 
Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1 i 3, jest udzielana:
1)
zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014;
2)
w formach i na warunkach, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a-c rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 2, jest udzielana:
1)
zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014;
2)
w formach, o których mowa w art. 39 ust. 5 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.
§  10. 
1. 
Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 2, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 39 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.
3. 
Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 3, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 49 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.
§  11. 
1. 
Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, określa się zgodnie z art. 38 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, zwiększa się zgodnie z art. 38 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.
3. 
Do dnia 31 grudnia 2021 r. maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, zwiększa się również o:
1)
5 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województwa mazowieckiego;
2)
15 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województwa innego niż województwo mazowieckie.
§  12. 
Wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy, o której mowa w § 1 pkt 2, nie może przekroczyć wartości, o których mowa w art. 39 ust. 5 zdanie drugie i trzecie rozporządzenia nr 651/2014.
§  13. 
1. 
Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 3, określa się zgodnie z art. 49 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 3, zwiększa się zgodnie z art. 49 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.
§  14. 
Do obliczenia intensywności oraz wartości pomocy i kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1-3 rozporządzenia nr 651/2014.
§  15. 
Pomoc podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.
§  16. 
Pomoc, o której mowa w:
1)
§ 1 pkt 1 i 3, w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. s rozporządzenia nr 651/2014,
2)
§ 1 pkt 2, w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. t rozporządzenia nr 651/2014

- stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po zatwierdzeniu jej przez Komisję Europejską.

§  17. 
Pomoc może być udzielona, jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy, zwany dalej "wnioskiem", zgodnie z art. 6 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.
§  18. 
1. 
Przedsiębiorca składa wniosek do podmiotu udzielającego pomocy.
2. 
Wniosek zawiera:
1)
informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;
2)
inne informacje, wskazane przez podmiot udzielający pomocy, niezbędne do dokonania oceny wniosku.
3. 
Do wniosku przedsiębiorca załącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743).
4. 
Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomoc może być udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy albo decyzji o dofinansowaniu projektu w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy.
§  19. 
Pomoc jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze, w związku z art. 59 rozporządzenia nr 651/2014.
§  20. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Obecnie działem administracji rządowej - rozwój regionalny kieruje Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.865 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Udzielanie pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Data aktu: 28/08/2015
Data ogłoszenia: 07/05/2021
Data wejścia w życie: 12/09/2015