Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego.

Dz.U.2021.83
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 stycznia 2013 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego
Na podstawie art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załącznika, o których mowa w art. 226 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej "ustawą";
2) sposób przekazywania przez jednostkę samorządu terytorialnego regionalnej izbie obrachunkowej:
a) projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmian, o których mowa w art. 230 ust. 2 ustawy,
b) uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
3) sposób i terminy przekazywania przez regionalne izby obrachunkowe Ministrowi Finansów 1  :
a) projektów wieloletnich prognoz finansowych, o których mowa w art. 230 ust. 2 ustawy, wraz z wynikami opinii,
b) wieloletnich prognoz finansowych wraz z wynikami rozstrzygnięć nadzorczych.
§  2.  Określa się wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 226 ust. 1 ustawy, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3.  Określa się wzór załącznika do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
1.  Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, o których mowa w art. 230 ust. 2 ustawy, oraz uchwały i zarządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednostka samorządu terytorialnego przekazuje do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministra Finansów 2  w Biuletynie Informacji Publicznej.
2.  Dokumenty elektroniczne, o których mowa w ust. 1, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3.  Struktury danych przekazywanych za pomocą aplikacji, o której mowa w ust. 1, publikuje Minister Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej.
§  5. 
1.  Regionalne izby obrachunkowe przekazują Ministrowi Finansów 3  , za pomocą aplikacji, o której mowa w § 4 ust. 1:
1) projekty wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 230 ust. 2 ustawy, wraz z wynikami opinii - w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy;
2) wieloletnie prognozy finansowe jednostek samorządu terytorialnego wraz z wynikami rozstrzygnięć nadzorczych - w terminie do 5 dni roboczych od dnia wydania tych rozstrzygnięć.
2.  W przypadku braku możliwości przekazania wieloletnich prognoz finansowych oraz ich projektów w terminach, o których mowa w ust. 1, spowodowanego nieprawidłowym działaniem aplikacji, o której mowa w § 4 ust. 1, wieloletnie prognozy finansowe oraz ich projekty przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia awarii.
§  6.  Przepis § 5 pkt 2 lit. a ma zastosowanie po raz pierwszy w roku 2014.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1 
WZÓR

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego1)

Wyszczególnienie rok n rok n +1 rok n+2 rok n+32)
1. Dochody ogółemx
1.1 Dochody bieżącex, z tego:
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
1.1.3 z subwencji ogólnej
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżącex3)
1.1.5 pozostałe dochody bieżące4), w tym:
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości
1.2 Dochody majątkowex, w tym:
1.2.1 ze sprzedaży majątkux
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2. Wydatki ogółemx
2.1 Wydatki bieżącex, w tym:
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancjix, w tym:
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawyx
2.1.3 wydatki na obsługę długux, w tym:
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kraj owy)x
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowyx
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawyx
2.2 Wydatki majątkowex, w tym:
2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
3. Wynik budżetux
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych5'
4. Przychody budżetux
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowychx, w tym:
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetux
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłychx6), w tym:
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetux
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawyx w tym:
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetux
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłychx, w tym:
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetux
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długux7), w tym:
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetux
5. Rozchody budżetux
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych5) w tym:
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązańj z tego:
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawyx
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawyx
5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania
5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
5.1.1.3.3 innymi środkami
5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązańx
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długux
6. Kwota długux, w tym:
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatkówx
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymix
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki8) a wydatkami bieżącymix
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań
8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)x
8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)x
8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)x
8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)x
8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowyx tak/nie* tak/nie* tak/nie* tak/nie*
8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowyx tak/nie* tak/nie* tak/nie* tak/nie*
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy5)
9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx, w tym:
9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:
9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawyx
9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx, w tym:
9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:
9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych
10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:
10.1.1 bieżące
10.1.2 majątkowe
10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawyx
10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętychx
10.7 Wydatki zmniejszające długx, w tym:
10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3х
10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczkax, w tym:
10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.x, w tym:
10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącegox
10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancjix
10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COѴ ID-19х
10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych10)
11.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:
11.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszyx
11.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązańx
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w .... ** ustawy11)
12.1 Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2
12.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4х
12.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1х

__________________________________

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6)'W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3-8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** Należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy, określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COѴ ID-19.

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR

wzór

1 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).
2 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).
3 Obecnie: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Zmiany w prawie

Sejm rozpoczął prace nad projektem o e-hulajnogach

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym regulującego status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 24.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej

Senatorowie odrzucili ustawę o służbie zagranicznej, zgodnie z którą powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Ustawa zmienia też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych. Według Senatu ustawy nie da się poprawić. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Rząd wprowadza zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Rada Ministrów chce zwiększyć udogodnienia dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021