Wypłacanie żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 kwietnia 2021 r.
w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

Na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 860, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 159) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia za czasowe pełnienie obowiązków służbowych oraz za wykonywanie czynności powierzonych, które wykraczają poza zadania wynikające z zajmowanych stanowisk służbowych, a także stawki i terminy jego wypłacania.
§  2. 
1. 
Miesięczna wysokość dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej "ustawą", wynosi:
1)
70 zł - w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla szeregowego zawodowego albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane wykształcenie niższe niż średnie;
2)
140 zł - w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla podoficera albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane wykształcenie średnie;
3)
210 zł - w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla oficera młodszego albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego);
4)
280 zł - w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla oficera starszego albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane wykształcenie wyższe niż określone w pkt 3;
5)
350 zł - w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla generała brygady (kontradmirała) lub wyższym albo obowiązków pracownika wojska na wyższym stanowisku w służbie cywilnej lub na stanowisku osoby kierującej jednostką wojskową.
2. 
Powierzenia żołnierzowi zawodowemu czasowego pełnienia obowiązków służbowych na określonym stanowisku służbowym oraz określenie dnia objęcia i zwolnienia z tych obowiązków, a także wysokości dodatkowego wynagrodzenia dokonuje, w decyzji albo rozkazie, dowódca jednostki wojskowej, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
3. 
Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu, nie później niż do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym żołnierz zawodowy spełnił warunki uzasadniające jego przyznanie, z tym że pierwszej wypłaty wynagrodzenia dokonuje się po dwóch miesiącach wykonywania obowiązków.
4. 
W przypadku wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 1, przez część miesiąca kalendarzowego, żołnierzowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do czasu ich wykonywania. W celu obliczenia dodatkowego wynagrodzenia za część miesiąca kalendarzowego, określoną na podstawie ust. 1, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni, w których żołnierz wykonywał czasowo powierzone obowiązki.
§  3. 
Do czynności powierzonych wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe żołnierzy, za które przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, zwanych dalej "czynnościami", zalicza się:
1)
sprawowanie funkcji promotora, promotora pomocniczego i recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora oraz udziału w komisji habilitacyjnej;
2)
czasowe zwiększenie obowiązków służbowych lub czasowe powierzenie dodatkowych zadań do wykonania przez żołnierzy zawodowych pełniących służbę w uczelni wojskowej;
3)
dyżury bojowe pełnione w ramach systemu obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej i NATO, lotnicze dyżury poszukiwawczo-ratownicze pełnione w ramach służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego oraz w ramach współdziałania jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa;
4)
pełnienie nieetatowych całodobowych służb wewnętrznych i garnizonowych, w tym służb pełnionych w czasie ćwiczeń i szkoleń poligonowych;
5)
dyżury medyczne pełnione w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowego udzielania świadczeń zdrowotnych;
6)
pozostawanie poza podmiotem leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych;
7)
zajęcia dydaktyczne organizowane w ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego;
8)
wykonywanie lotów próbnych samolotem lub śmigłowcem oraz wykonywanie prac przygotowawczych do tych lotów;
9)
wykonywanie doświadczalnych lub próbnych skoków ze spadochronem, wykonywanie skoków z katapultowaniem oraz prób sprzętu wysokościowego w powietrzu;
10)
wykonywanie w wodzie lub komorze hiperbarycznej (dekompresyjnej) nurkowań doświadczalnych przy prowadzeniu prób nowego sprzętu nurkowego lub sprawdzaniu nowych technologii prac podwodnych;
11)
przeprowadzenie prób morskich okrętów albo innych jednostek pływających nawodnych lub podwodnych;
12)
wykonywanie innych niż wymienione w pkt 1-11 czynności o charakterze stałym związanych z zabezpieczeniem funkcjonowania jednostki wojskowej, jeżeli wykonywanie tych czynności wynika z innych przepisów, w których nie określono prawa do wynagrodzenia albo nie określono jego wysokości.
§  4. 
1. 
Uprawnionym do powierzania czynności oraz do określania wysokości dodatkowego wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w § 3, jest dowódca jednostki wojskowej, o którym mowa w art. 104 ustawy, zwany dalej "dowódcą".
2. 
W przypadku wykonywania czynności, o których mowa w § 3, poza jednostką wojskową, w której żołnierz pełni służbę, podstawę do przyznania i ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia przez dowódcę stanowi dokument potwierdzający wykonanie przez żołnierza powierzonych mu czynności.
§  5. 
Dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie czynności określonych w § 3 pkt 1 przysługuje w wysokości i na warunkach określonych w art. 184 ust. 2-4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619).
§  6. 
Dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie czynności określonych w § 3 pkt 2 przysługuje w wysokości i na warunkach, jakie obowiązują w sprawie przyznawania dodatku zadaniowego, określonych w art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz warunkach wynagradzania za pracę ustalonych w zakładowym układzie zbiorowym pracy albo regulaminie wynagradzania, o których mowa w art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
§  7. 
Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 3, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:
1)
członkowi załogi statku powietrznego - 200 zł,
2)
członkowi personelu technicznego służby inżynieryjno-lotniczej - 100 zł

- za każdy całodobowy dyżur.

§  8. 
Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 4, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 50 zł - za każdą służbę dyżurną.
§  9. 
1. 
Żołnierzowi zawodowemu - lekarzowi oraz innemu żołnierzowi zawodowemu posiadającemu wyższe wykształcenie i wykonującemu zawód medyczny, któremu kierownik podmiotu leczniczego powierzył czynności, o których mowa w § 3 pkt 5, za każdą pełną godzinę dyżuru pełnionego poza normalnymi godzinami służby przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż 0,5% stawki uposażenia zasadniczego należnego temu żołnierzowi.
2. 
Wysokość dodatkowego wynagrodzenia, obliczoną zgodnie z ust. 1, zwiększa się o:
1)
25% - za każdą godzinę dyżuru medycznego pełnionego pomiędzy godzinami 22.00 a 6.00;
2)
50% - za każdą godzinę dyżuru medycznego pełnionego w niedziele i święta oraz w dni dodatkowo wolne od służby, bez względu na porę pełnienia dyżuru.
3. 
W przypadku gdy dyżur medyczny jest pełniony przez żołnierza zawodowego posiadającego specjalizację w dziedzinach medycyny priorytetowych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16g ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.), wysokość dodatkowego wynagrodzenia, obliczona w sposób wskazany w ust. 1, może zostać zwiększona dodatkowo o 5% - za każdą posiadaną specjalizację w dziedzinie priorytetowej.
4. 
W przypadku zbiegu zwiększeń wysokości dodatkowego wynagrodzenia z tytułów, o których mowa w ust. 2, żołnierzowi zawodowemu przysługuje jedno, wyższe dodatkowe wynagrodzenie.
5. 
Liczba dyżurów medycznych pełnionych przez żołnierza, o którym mowa w ust. 1, nie może przekraczać dwóch tygodniowo i ośmiu miesięcznie.
6. 
Dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie czynności określonych w § 3 pkt 5 przysługuje żołnierzom zawodowym - lekarzom stażystom w wysokości i na warunkach określonych w przepisach o stażu podyplomowym lekarza i lekarza dentysty wydanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
§  10. 
1. 
Żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa w § 9 ust. 1, zobowiązanemu przez kierownika podmiotu leczniczego do pozostawania poza podmiotem leczniczym w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych, przysługuje za każdą godzinę pozostawania w tej gotowości dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 50% stawki określonej w § 9 ust. 1 i 3.
2. 
W przypadku wezwania do podmiotu leczniczego żołnierzowi zawodowemu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, jak za pełnienie dyżuru medycznego, za cały czas pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w danym dniu.
§  11. 
Przepisów § 9 i § 10 nie stosuje się do żołnierzy zawodowych, z którymi zawarto umowę, o której mowa w art. 56 ust. 3b ustawy, na pełnienie za wynagrodzeniem dyżuru medycznego poza normalnymi godzinami służby lub pozostawania poza podmiotem leczniczym w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych.
§  12. 
1. 
Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 7, polegające na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach:
1)
prowadzonego przez jednostki wojskowe dla żołnierzy i pracowników szkolenia lub doskonalenia zawodowego w formach pozaszkolnych oraz szkolenia wewnętrznego,
2)
szkolenia organizowanego przez wojskowe instytucje kultury i placówki oświatowe,
3)
prowadzonej przez jednostki szkolnictwa wojskowego oraz etatowe ośrodki szkolenia działalności dydaktycznej

- przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

2. 
Stawki dodatkowego wynagrodzenia za przeprowadzanie zajęć dydaktycznych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. 
Stawki dodatkowego wynagrodzenia określone w lp. 1, 2 i 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia mogą być podwyższone, nie więcej niż o:
1)
25% - za zajęcia dydaktyczne przeprowadzone w dniu ustawowo wolnym od pracy;
2)
50% - za przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w całości w języku obcym, z wyjątkiem zajęć z języka obcego.
4. 
Stawki dodatkowego wynagrodzenia określone w lp. 1 i 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia podlegają obniżeniu o 50% w przypadku:
1)
powtórzenia tematu zajęć dydaktycznych u tego samego powierzającego;
2)
przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na podstawie materiału przygotowanego przez inną osobę;
3)
nieprzeprowadzenia zajęć dydaktycznych z przyczyn niezależnych od prowadzącego te zajęcia.
5. 
Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje za zajęcia dydaktyczne przeprowadzone:
1)
w jednostkach szkolnictwa wojskowego przez wojskowych nauczycieli akademickich;
2)
w ramach odpraw i szkoleń organizowanych przez jednostki wojskowe, przez żołnierzy pełniących służbę w tych jednostkach wojskowych albo w jednostkach nadrzędnych lub zaopatrujących.
§  13. 
1. 
Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 8, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
2. 
Stawki dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie dodatkowych lotów próbnych albo prac przygotowawczych do tych lotów określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3. 
W przypadku wykonywania podczas dodatkowych lotów próbnych albo prac przygotowawczych do tych lotów czynności o szczególnym stopniu trudności lub niebezpieczeństwa, stawki dodatkowego wynagrodzenia określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia mogą być podwyższone przy zastosowaniu mnożników, które określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
4. 
Dodatkowe wynagrodzenie w pełnej wysokości przysługuje za wykonanie czynności przewidzianych w programie lotu próbnego albo pełnego zakresu prac przygotowawczych do takiego lotu. W przypadku niepełnego wykonania tych czynności lub prac z przyczyn zależnych od żołnierza, wysokość dodatkowego wynagrodzenia jest proporcjonalna do zakresu ich wykonania.
5. 
Wysokość dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie lotu próbnego wynosi dla:
1)
pierwszego pilota (dowódcy załogi) - 100%,
2)
innego członka załogi - 75%,
3)
pozostałych żołnierzy wykonujących w czasie lotu próbnego na statku powietrznym czynności przewidziane w programie tego lotu - 50%

- stawki obliczonej zgodnie z przepisami ust. 2 i 3.

§  14. 
Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 9, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do 280 zł za każdy wykonany skok lub wykonaną próbę.
§  15. 
Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 10, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do 28 zł za każdą minutę przebywania pod wodą albo w podwyższonym ciśnieniu.
§  16. 
1. 
Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 11, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do 42 zł za każdą rozpoczętą dobę wykonywania próby.
2. 
Stawkę dodatkowego wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o 20% za każdą drugą i następną rozpoczętą dobę próby, jeżeli zgodnie z programem trwa ona przez okres dłuższy niż jedna doba i odbywa się bez zawijania do portu.
3. 
Stawkę dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie programu próby, obliczoną zgodnie z przepisami ust. 1 i 2, zwiększa się o:
1)
20% - dla żołnierzy odpowiedzialnych za techniczne wyniki próby lub bezpieczeństwo jednostki pływającej;
2)
15% - za każde pełne 12 godzin skrócenia planowanego czasu próby.
§  17. 
1. 
Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 12, za każdy miesiąc ich wykonywania przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości od 25 do 75 zł.
2. 
W przypadku powierzenia żołnierzowi zawodowemu wykonywania więcej niż jednej czynności, o której mowa w § 3 pkt 12, przyznaje się jedno dodatkowe wynagrodzenie.
3. 
Powierzanie czynności za dodatkowym wynagrodzeniem może być dokonywane w przypadku, gdy wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 12, nie zostało ujęte w zakresach obowiązków służbowych przypisanych do stanowisk służbowych występujących w jednostce wojskowej.
4. 
Wskazanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 12, wraz z podaniem podstawy prawnej powierzenia tych czynności oraz dnia objęcia i zwolnienia z tych obowiązków, określa dowódca w decyzji albo w rozkazie.
§  18. 
W zależności od rodzaju i charakteru czynności, przy określaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie czynności, o których mowa w § 9 i § 12-17, uwzględnia się:
1)
pracochłonność oraz stopień wykorzystania czasu poza normalnymi godzinami służby, niezbędnego do wykonania czynności;
2)
stopień trudności i złożoności wykonania czynności;
3)
stopień odpowiedzialności i ryzyka związanych z wykonaniem czynności;
4)
kwalifikacje i doświadczenie żołnierza.
§  19. 
1. 
Dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 1-11, wypłaca się żołnierzowi zawodowemu w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym żołnierz wykonał powierzoną czynność.
2. 
Do ustalania terminu płatności oraz wysokości dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 12, stosuje się przepisy § 2 ust. 3 i 4.
§  20. 
1. 
Decyzje i rozkazy o przyznaniu żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia, wydane na podstawie rozporządzenia uchylanego w § 21 niniejszego rozporządzenia, zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane, bądź do czasu ich uchylenia albo odwołania i stanowią podstawę do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2. 
Decyzje i rozkazy dotyczące przyznania dodatkowego wynagrodzenia na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3-5 rozporządzenia uchylanego w § 21 niniejszego rozporządzenia zostaną dostosowane do niniejszego rozporządzenia w terminie 30 dni od dnia jego wejścia w życie. Przepisu § 2 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, w części dotyczącej wypłaty pierwszego wynagrodzenia po upływie dwóch miesięcy wykonywania obowiązków, nie stosuje się.
3. 
Do czynności, o których mowa w § 3 rozporządzenia uchylanego w § 21 niniejszego rozporządzenia, wykonanych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  21. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia (Dz. U. poz. 1141, z 2005 r. poz. 1719 i 2064, z 2006 r. poz. 1808, z 2008 r. poz. 128 oraz z 2010 r. poz. 832).
§  22. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

STAWKI DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ZA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Lp. Określenie czynności powierzonej Jednostka miary Stawka dodatkowego wynagrodzenia w złotych
1 Przeprowadzenie wykładów lub ćwiczeń przez żołnierza: godzina zajęć -
1) posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora; 45 minut od 5 do 35
2) posiadającego wyższe wykształcenie oraz co najmniej trzyletni staż pracy w specjalności odpowiadającej tematyce zajęć; od 5 do 30
3) nieposiadającego kwalifikacji określonych w pkt 1 i 2 od 5 do 15
2 Przeprowadzenie egzaminów przez komisję egzaminacyjną - wszyscy członkowie komisji łącznie jeden egzaminowany od 5 do 15
3 Ocena prac: jedna praca
1) ocena pracy kontrolnej; od 3 do 10
2) ocena pracy końcowej od 3 do 15
4 Wygłoszenie prelekcji (odczytu) przez:
1) żołnierza zawodowego posiadającego:
a) tytuł naukowy profesora albo stopień wojskowy generała brygady (kontradmirała) lub wyższy, prelekcja (odczyt) - 1,5 godziny od 30 do 140
b) stopień naukowy doktora habilitowanego, łącznie z dyskusją od 30 do 125
c) stopień naukowy doktora, od 30 do 110
d) wyższe wykształcenie; od 30 do 100
2) pozostałych żołnierzy od 30 do 70

ZAŁĄCZNIK Nr  2

STAWKI DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ZA WYKONYWANIE DODATKOWYCH LOTÓW PRÓBNYCH ALBO PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH DO TYCH LOTÓW

Lp. Rodzaj lotów próbnych albo prac przygotowawczych Jednostka obliczeniowa Stawka dodatkowego wynagrodzenia - w złotych
samoloty śmigłowce
tłokowe turbośmigłowe odrzutowe
poddźwiękowe naddźwiękowe
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Loty próbne doświadczalne: 1 godz. lotu
- pierwszej i drugiej kategorii 100 140 170 220 140
- trzeciej i czwartej kategorii 80 125 140 210 125
2 Loty próbne kontrolne: za wykonanie lotu
- pierwszej kategorii według określonego 220 350 370 940 280
- drugiej kategorii programu 170 210 240 540 210
- trzeciej kategorii 70 80 100 190 80
3 Próby łopat wirników nośnych śmigłowców na 1 godz. próby - - - - 70
drgania typu flatter oraz ich torowanie
4 Przygotowanie statku powietrznego do lotu: 1 roboczogodzina
- próbnego doświadczalnego 20
- próbnego kontrolnego 15

ZAŁĄCZNIK Nr  3

MNOŻNIKI STAWEK DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ZA WYKONYWANIE, PODCZAS DODATKOWYCH LOTÓW PRÓBNYCH ALBO PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH DO TYCH LOTÓW, CZYNNOŚCI O SZCZEGÓLNYM STOPNIU TRUDNOŚCI LUB NIEBEZPIECZEŃSTWA

Lp. Wykonywane czynności Mnożnik

(od - do)

Loty próbne doświadczalne pierwszej lub drugiej kategorii
1 Wyłączanie i uruchamianie w locie silników tłokowych 1,5-3
2 Wyłączanie i uruchamianie w locie silników odrzutowych i turbinowych 1,5-5
3 Przeciągnięcia 1,5-6
4 Korkociągi 3-8
5 Nurkowania i wyrywania (próby przeciążeniowe) 4-8
6 Drgania statków powietrznych, trzepotanie usterzeń 5-10
7 Próby z nowo zabudowanym silnikiem (niestosowanym dotychczas na danym typie statku powietrznego) 1,5-6
8 Drgania flatter 5-10
9 Nadobroty zespołów napędowych 5-10
10 Odpalanie (zrzut, strzelanie) środków bojowych 5-10
11 Pierwszy lot na prototypie i po modyfikacji 5-10
12 Próby autorotacyjne śmigłowców (z lądowaniem) 3-6
13 Inne czynności wykonywane w trakcie lotu próbnego, w zależności od potrzeb określonych programem lotu, nieujęte w tabeli 1,5-5
Loty próbne doświadczalne trzeciej lub czwartej kategorii
1 Pierwszy lot po uruchomieniu produkcji seryjnej, remoncie głównym lub modyfikacji 4-8
2 Odpalenie (zrzut, strzelanie) środków bojowych 5-10
3 Próby jakości wykonanych napraw węzłów, podwieszeń itp. (bez zmian konstrukcyjnych) 4-8
4 Próby nowo zabudowanych przyrządów pilotażowo-nawigacyjnych, urządzeń fotograficznych i urządzeń radioelektrycznych 2-5
5 Sprawdzenie charakterystyk aerodynamicznych i właściwości pilotażowych statków powietrznych 2-5
6 Próby związane ze zmianami technologii produkcji lub remontu statku powietrznego oraz jego wyposażenia 1,5-6
7 Inne czynności wykonywane w trakcie lotu próbnego, w zależności od potrzeb określonych programem lotu, nieujęte w tabeli 1,5-3
Przygotowanie statku powietrznego do lotu próbnego
1 Wykonywanie czynności związanych z obsługą lotniczych środków bojowych, środków pirotechnicznych, przyspieszaczy startowych oraz innych materiałów i urządzeń niebezpiecznych 4-8

Zmiany w prawie

MEiN: Na razie powrót do szkół zgodnie z planem

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 06.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021
W sobotę tracą moc przepisy o kasach fiskalnych, ale dotychczasowe dokumenty są ważne

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, przestanie obowiązywać w sobotę, 1 maja. Resort finansów przygotowuje nowe przepisy, jednak musi z nimi czekać na zgodę Komisji Europejskiej. Nie wpłynie to jednak na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnieniu wymogów. Ale nowe potwierdzenia nie będą wydawane.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021