Staż asystencki.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 czerwca 2014 r.
w sprawie stażu asystenckiego

Na podstawie art. 155cb § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki organizacji i trybu odbywania stażu asystenckiego, zwanego dalej "stażem";
2)
harmonogram zajęć praktycznych i teoretycznych stażu;
3)
zakres programowy stażu;
4)
wzór dokumentu potwierdzającego odbycie stażu.
§  2. 
Staż jest organizowany przez prezesa sądu apelacyjnego dla jednego lub większej liczby sądów podległej apelacji.
§  3. 
Prezes sądu apelacyjnego wyznacza kierownika stażu spośród sędziów sądu okręgowego lub apelacyjnego. Wyznaczenie może nastąpić tylko za zgodą sędziego.
§  4. 
1. 
Kierownik stażu nadzoruje przebieg stażu, organizuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz sporządza dwie opinie o przebiegu stażu obejmujące informacje o:
1)
wiedzy zawodowej oraz umiejętności jej stosowania w praktyce;
2)
obowiązkowości, pracowitości, inicjatywie i punktualności;
3)
zdolnościach zawodowych;
4)
stosunku do przełożonych, współpracowników i pracowników niższego szczebla.
2. 
Opinie, o których mowa w ust. 1, są sporządzane raz na pół roku na podstawie spostrzeżeń własnych kierownika stażu oraz opinii sędziów współpracujących ze stażystą w danym okresie.
§  5. 
1. 
Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się raz na dwa miesiące. Zajęcia teoretyczne są prowadzone w formie wykładów. Zajęcia praktyczne są prowadzone w formie ćwiczeń i odbywają się po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych.
2. 
Łączny wymiar zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach stażu wynosi 48 godzin lekcyjnych.
3. 
Zajęcia w ramach stażu są organizowane w czasie pracy asystenta sędziego.
4. 
Harmonogram zajęć praktycznych i teoretycznych jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
5. 
Zakres programowy stażu jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  6. 
1. 
Po zakończeniu stażu prezes sądu apelacyjnego sporządza ocenę końcową stażu, w której uwzględnia opinie sporządzone przez kierownika stażu.
2. 
Ocena końcowa stażu jest wystawiana w skali: niedostateczny, dostateczny, dobry, bardzo dobry, celujący oraz zawiera uzasadnienie.
3. 
Ocena końcowa stażu jest zamieszczana w dokumencie potwierdzającym odbycie stażu.
4. 
Wzór dokumentu potwierdzającego odbycie stażu jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  7. 
1. 
Warunkiem ukończenia stażu jest odbycie co najmniej 75% zajęć teoretycznych i praktycznych, organizowanych w ramach stażu.
2. 
Stażysta, który przekroczył dopuszczalny limit nieobecności na zajęciach organizowanych w ramach stażu, może złożyć do kierownika stażu wniosek o wyznaczenie indywidualnego trybu zaliczania materiału objętego tematyką zajęć, na których był nieobecny.
3. 
Uwzględniając wniosek, o którym mowa w ust. 2, kierownik stażu wskazuje stażyście zakres programowy tematyki zajęć objętej zaliczeniem oraz termin i formę zaliczenia.
§  8. 
Po zakończeniu stażu dokument potwierdzający odbycie stażu jest przekazywany stażyście, zaś jego odpis jest przedstawiany prezesowi sądu zatrudniającego stażystę.
§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I TEORETYCZNYCH STAŻU ASYSTENCKIEGO

Zajęcia odbywają się w kolejności oraz w wymiarze wskazanych w harmonogramie działalności szkoleniowej. Wykłady prowadzone są przed ćwiczeniami, o ile ćwiczenia zostały przewidziane w harmonogramie dotyczącym danego tematu zajęć.
Temat zajęć Wykłady Ćwiczenia Łącznie
1. Organizacja i czynności sądów powszechnych 16 8 24
2. Ochrona informacji niejawnych i ochrona danych osobowych 2 2
3. Dostęp do informacji publicznej 2 2
4. Wybrane zagadnienia związane z metodyką pracy asystenta sędziego 8 12 20
Łącznie godzin lekcyjnych: 28 20 48

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAKRES PROGRAMOWY STAŻU ASYSTENCKIEGO

Temat zajęć Zakres programowy
1. Organizacja i czynności sądów powszechnych Stażyści zapoznają się z konstytucyjnymi podstawami działalności sądów powszechnych oraz przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i czynności sądów powszechnych. Dokładnie omówione zostaną przepisyrozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych 1 . Po zajęciach teoretycznych prowadzonych w formie wykładu przeprowadza się ćwiczenia, w trakcie których stażyści rozwiązują zadania dotyczące problematyki zajęć.
2. Ochrona informacji niejawnych i ochrona danych osobowych W trakcie zajęć prowadzonych w formie wykładu prezentowana jest podstawowa problematyka związana z ochroną danych osobowych oraz ochroną informacji niejawnych w zakresie mającym zastosowanie w działalności sądów powszechnych.
3. Dostęp do informacji publicznej W trakcie zajęć prowadzonych w formie wykładu prezentowane są problematyka dostępu do informacji publicznej w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie mającym zastosowanie w działalności sądów powszechnych.
4. Metodyka pracy asystenta sędziego - wybrane zagadnienia Zajęcia z metodyki pracy asystenta sędziego są prowadzone w formie wykładu i ćwiczeń. Mają na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności stażystów nabywanych w trakcie codziennej współpracy zawodowej z sędziami. Przedmiotem zajęć powinny być zagadnienia związane z wykonywaniem tych czynności asystenta sędziego, które w praktyce sprawiają asystentom sędziów szczególne trudności lub budzą wątpliwości interpretacyjne.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

(pieczęć podłużna podmiotu organizującego staż)

ZAŚWIADCZENIE

.......................................................................................................................................................

(imię/imiona i nazwisko)

urodzony(-na) dnia .................................................................................................................... r.

w .................................................... woj. ......................................................................................

odbył(a) staż asystencki

organizowany przez .....................................................................................................................

(nazwa organizatora stażu)

w okresie od dnia ..................................................... r. do dnia ................................................ r.

i uzyskał(a) ocenę ogólną .............................................................................................................

Uzasadnienie oceny .....................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..................................................................., dnia ...................................................................... r.

(miejscowość)

nr ................................... ...............................................................................

(podpis i pieczęć wystawcy zaświadczenia)

1 Utraciło moc na podstawie § § 383383rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. -Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 925), które weszło w życie z dniem 8 lipca 2015 r.

Zmiany w prawie

MEiN: Na razie powrót do szkół zgodnie z planem

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 06.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021
W sobotę tracą moc przepisy o kasach fiskalnych, ale dotychczasowe dokumenty są ważne

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, przestanie obowiązywać w sobotę, 1 maja. Resort finansów przygotowuje nowe przepisy, jednak musi z nimi czekać na zgodę Komisji Europejskiej. Nie wpłynie to jednak na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnieniu wymogów. Ale nowe potwierdzenia nie będą wydawane.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021