Wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz wysokości dodatków funkcyjnych w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2021.274
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 stycznia 2017 r.
w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz wysokości dodatków funkcyjnych w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 67 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 762 i 2320) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "radcami";
2) wysokość dodatków funkcyjnych osób pełniących w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej funkcje określone w art. 43 ust. 2 pkt 2, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "ustawą", oraz w zarządzeniu, o którym mowa w art. 48 ustawy.
§  2.  Wysokość:
1) stawek wynagrodzenia zasadniczego radców określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) dodatków funkcyjnych, o których mowa w § 1 pkt 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYSOKOŚĆ STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO RADCÓW

Lp. Stawka wynagrodzenia zasadniczego Relacja do stawki wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych określonej w załączniku do ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072)
1 2 3
1 Pierwsza 80% pierwszej stawki wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego
2 Druga 90% pierwszej stawki wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego
3 Trzecia pierwsza stawka wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego
4 Czwarta druga stawka wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego
5 Piąta trzecia stawka wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego
6 Szósta czwarta stawka wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu okręgowego
7 Siódma piąta stawka wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu okręgowego
8 Ósma szósta stawka wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu okręgowego
9 Dziewiąta siódma stawka wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu apelacyjnego
10 Dziesiąta ósma stawka wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu apelacyjnego
11 Jedenasta dziewiąta stawka wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu apelacyjnego
12 Dwunasta dziesiąta stawka wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu apelacyjnego
13 Trzynasta 110% dziesiątej stawki wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu apelacyjnego
14 Czternasta 120% dziesiątej stawki wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu apelacyjnego
15 Piętnasta 130% dziesiątej stawki wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu apelacyjnego
ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WYSOKOŚĆ DODATKÓW FUNKCYJNYCH OSÓB PEŁNIĄCYCH W PROKURATORII GENERALNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ FUNKCJE OKREŚLONE W ART. 43 UST. 2 PKT 2, ART. 61 UST. 1 USTAWY ORAZ W ZARZĄDZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 48 USTAWY

Lp. Pełniona funkcja Stawka dodatku funkcyjnego w złotych
1 2 3
1 Dyrektor generalny do 3500,00 zł
1a Dyrektor departamentu do 2500,00 zł
2 Wicedyrektor departamentu, rzecznik prasowy, rzecznik dyscyplinarny do 1700,00 zł
3 Naczelnik wydziału, wizytator do 1200,00 zł
4 Członek Kolegium Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej do 2000,00 zł
5 Członek komisji dyscyplinarnej i odwoławczej komisji dyscyplinarnej do 1000,00 zł
6 Radca delegowany do 2200,00 zł

Zmiany w prawie

Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej, Sejm odrzucił stanowisko Senatu

Ustawa o służbie zagranicznej do podpisu prezydenta. Sejm odrzucił stanowisko Senatu, który uznał, że regulacji nie da się poprawić. Zgodnie z nią powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych i ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 25.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.274 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz wysokości dodatków funkcyjnych w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Data aktu: 13/01/2017
Data ogłoszenia: 11/02/2021
Data wejścia w życie: 17/01/2017, 01/01/2017