Przypadki, w których żołnierze zawodowi i żołnierze pełniący służbę kandydacką są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych.

Dz.U.21.192
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 stycznia 2015 r.
w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi i żołnierze pełniący służbę kandydacką są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych
Na podstawie art. 137a ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 860, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 159) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa przypadki, w których żołnierze zawodowi i żołnierze pełniący służbę kandydacką, zwani dalej "żołnierzami", są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych w czasie wykonywania zadań służbowych.
§  2.  Żołnierz w czasie wykonywania zadań służbowych jest zwolniony od obowiązku noszenia umundurowania oraz oznak wojskowych w przypadku:
1) prowadzenia prac, robót i czynności specjalistycznych wymagających, według odrębnych przepisów, stosowania odzieży ochronnej lub roboczej albo ubioru specjalnego;
2) służbowego wyjazdu za granicę, chyba że organ wojskowy delegujący żołnierza określi czynności, których wykonywanie za granicą wymaga występowania w umundurowaniu oraz oznakach wojskowych, z zastrzeżeniem § 5;
3) uzasadnionego względami zdrowotnymi wniosku lekarza wojskowego, za zgodą przełożonego żołnierza;
4) występowania przed organami i urzędami cywilnymi, za zgodą przełożonego żołnierza;
5) leczenia i rehabilitacji;
6) udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności badaniu stanu zdrowia, rozpoznaniu chorób i zapobieganiu im, udzielaniu porad lekarskich, za zgodą przełożonego żołnierza;
7) wykonywania poza terenem wojskowym czynności o charakterze kulturalnym i sportowym;
8) udziału w sympozjach, kongresach, prelekcjach, zajęciach dydaktycznych oraz innych wystąpieniach o charakterze publicznym, a także wystąpieniach w środkach masowego przekazu za zgodą przełożonego żołnierza;
9) pobierania nauki poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadkach, o których mowa w art. 53 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
§  3. 
1.  Żołnierza - kobietę w ciąży zwalnia się od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych w czasie wykonywania zadań służbowych, na jej pisemny wniosek skierowany do dowódcy (dyrektora, szefa, komendanta, kierownika, prezesa) jednostki wojskowej.
2.  Zwolnienie od obowiązku noszenia umundurowania, o którym mowa w ust. 1, ogłasza się w rozkazie dowódcy jednostki wojskowej (dyrektora, szefa, komendanta, kierownika, prezesa).
§  4.  Od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych jest zwolniony również żołnierz pełniący służbę wojskową w:
1) Sekretariacie Ministra Obrony Narodowej oraz w komórce organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw współpracy międzynarodowej, podczas wykonywania czynności służbowych określonych każdorazowo przez dyrektora tej komórki organizacyjnej;
2) jednostkach organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej, podczas wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz innych czynności, określonych przez dowódcę właściwej jednostki organizacyjnej;
3) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego na stanowiskach służbowych, których zajmowanie wymaga występowania w ubiorze cywilnym, określonych odpowiednio przez Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefa Służby Wywiadu Wojskowego;
4) Wojskach Specjalnych, podczas czynności służbowych, w sytuacjach i na zasadach określonych przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
5) wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury - na stanowiskach prokuratorów i asesorów, podczas wykonywania czynności służbowych określonych przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego;
6) sądach wojskowych - na stanowiskach sędziów, podczas wykonywania czynności służbowych określonych przez prezesa właściwego sądu wojskowego;
7) komórkach i jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej - na stanowiskach radców prawnych w grupie osobowej obsługi prawnej;
8) jednostce wojskowej, wskazanej przez Ministra Obrony Narodowej, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) - na stanowiskach służbowych związanych z wykonywaniem zadań ochrony obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz zapewnieniem ich funkcjonowania, określonych przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
§  5.  Żołnierz pełniący służbę poza granicami kraju, w polskich kontyngentach wojskowych oraz w sztabach i jednostkach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego może być zwolniony od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych, na podstawie odrębnych przepisów określonych przez właściwy organy tych formacji.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych (Dz. U. Nr 73, poz. 660, z 2007 r. Nr 155, poz. 1090, z 2008 r. Nr 23, poz. 139 oraz z 2011 r. Nr 146, poz. 873), które utraciło moc na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1355).

Zmiany w prawie

Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej, Sejm odrzucił stanowisko Senatu

Ustawa o służbie zagranicznej do podpisu prezydenta. Sejm odrzucił stanowisko Senatu, który uznał, że regulacji nie da się poprawić. Zgodnie z nią powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych i ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 25.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.192 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przypadki, w których żołnierze zawodowi i żołnierze pełniący służbę kandydacką są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych.
Data aktu: 15/01/2015
Data ogłoszenia: 29/01/2021
Data wejścia w życie: 27/01/2015