Stanowiska służbowe w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagania w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 września 2021 r.
w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

Na podstawie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1671) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Wykaz stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagania w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  2. 
1. 
Spełnienie wymagań w zakresie wykształcenia stwierdza się na podstawie:
1)
dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego;
2)
dyplomów ukończenia studiów wyższych.
2. 
Spełnienie wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych stwierdza się na podstawie:
1)
świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby;
2)
świadectw, dyplomów lub certyfikatów ukończenia kursów specjalistycznych;
3)
dokumentów, które potwierdzają uzyskanie uprawnień do wykonywania określonych zawodów i są wydawane na podstawie odrębnych przepisów.
3. 
Spełnienie wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych dotyczących szkolenia podstawowego i szkolenia specjalistycznego stwierdza się w toku służby.
§  3. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach na stanowiska służbowe, na które zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia jest wymagane wykształcenie wyższe, można mianować funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego posiadającego wykształcenie średnie lub średnie branżowe, jeżeli ten funkcjonariusz spełnia pozostałe wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz posiada szczególne umiejętności przydatne w służbie.
§  4. 
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1489).
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ STANOWISK SŁUŻBOWYCH W CENTRALNYM BIURZE ANTYKORUPCYJNYM ORAZ WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ FUNKCJONARIUSZE NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH

Lp. Stanowisko służbowe Wykształcenie Kwalifikacje zawodowe
1 Doradca Szefa CBA wyższe, studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
2 Dyrektor departamentu, dyrektor biura, dyrektor delegatury wyższe, studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
3 Zastępca dyrektora departamentu, zastępca dyrektora biura, zastępca dyrektora delegatury wyższe, studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
4 Naczelnik wydziału wyższe, studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
5 Zastępca naczelnika wydziału wyższe, studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
6 Kierownik sekcji wyższe, studia pierwszego stopnia szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
7 Radca prawny określone odrębnymi przepisami szkolenie podstawowe
8 Audytor określone odrębnymi przepisami szkolenie podstawowe
9 Ekspert wyższe, studia pierwszego stopnia szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
10 Agent specjalny wyższe, studia pierwszego stopnia szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
11 Starszy agent wyższe, studia pierwszego stopnia szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
12 Agent średnie lub średnie branżowe szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
13 Młodszy agent średnie lub średnie branżowe szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
14 Starszy inspektor średnie lub średnie branżowe szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
15 Inspektor średnie lub średnie branżowe szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
16 Młodszy inspektor średnie lub średnie branżowe szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1683

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Stanowiska służbowe w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagania w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych.
Data aktu: 03/09/2021
Data ogłoszenia: 14/09/2021
Data wejścia w życie: 29/09/2021